Středa 3. února 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

3. února 1993 v 11.20 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP K. Ledvinka, P. Tollner a 156 poslanců.

Za vládu České republiky: vláda nebyla přítomna.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, podle prezenční listiny je přítomno 121 poslanců, jsme tedy schopni se usnášet.

Zahajuji přerušené jednání 4. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás na ní srdečně vítám.

Ze schváleného pořadu 4. schůze nám zůstal k projednání jediný bod, a to čtvrtý, kterým je volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

Dnes ráno se sešlo politické grémium a jeho členové vám navrhují rozšířit pořad o dva body, jejichž projednávání bylo na minulé schůzi přerušeno. Tyto body vám navrhuji zařadit jako body 5 a 6. Těmito body jsou

5. Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a

6. Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky.

Táži se, zda má někdo z vás ještě návrh na změnu nebo rozšíření programu. Hlásí se pan kolega Josef Ježek.

Poslanec Josef Ježek: Pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych jenom upozornit na to, že jsme na 3. schůzi přerušili ještě jeden bod - návrh na usnesení Poslanecké sněmovny ve věcech týkajících se problematiky dodržování zákonů a ochrany lidských práv v obcích a okresech - jde o problematiku okolo "Jirkovské vyhlášky". Tento návrh usnesení byl diskutován. Na žádost kolegy Holuba byl rozmnožen a včera ho každý poslanec dostal. Zbývá nám tedy o tomto návrhu usnesení hlasovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Ptám se, pane poslanče, kam doporučujete tento bod zařadit?

Poslanec Josef Ježek: Domnívám se, že na poslední místo navrženého pořadu, tedy jako bod 7.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se hlásí pan poslanec Kozel.

Poslanec František Kozel: Vážený pane předsedající, vážená sněmovno, v textu našeho usnesení jsou v závorkách uvedeny údaje, které nebyly součástí usnesení. Aby nemusel každý z poslanců provádět v tomto usnesení škrty, bude dán během 25 minut správný text. Proto navrhuji, aby bod "Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání" byl odsunut o dva body, které byly nyní navrženy, čili jako bod 5. nebo 6. celkového pořadu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Upozorňuji na to, že také tyto dva body nejsou ještě technicky připraveny. Jsou tedy značné komplikace. Prosím, aby se ujal slova pan kolega Vik.

Poslanec Jan Vik: Pane předsedající, dámy a pánové, dovoluji si navrhnout rozšíření dnešního programu o bod, který se bude jmenovat "Přeřazení jednotlivých poslanců ve výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky". Dovolil bych si požádat, aby tento bod byl zařazen jako první bod dnešního jednání, čili jako celkový bod 4.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Má ještě někdo návrh na další rozšíření programu, případně nějakou faktickou připomínku? Hlásí se pan kolega Vyvadil.

Poslanec Jiří Vyvadil: Tato otázka byla projednávána již na politickém grémiu, kde padla úvaha, že pokud nebudou tyto věci dostatečně projednány v klubech, tak by zřejmě nebylo moudré tuto otázku předkládat k jednání v plénu.

Proč chci k tomu vystupovat? Jednoznačně z hlediska přeřazování liberální klub prohlásil, že chápe toto rozložení a že je kdykoliv připraven toho jednoho člena z ústavně právního výboru uvolnit pro jiný výbor, aby to nebylo bráno tak, že tomu nějak zabraňujeme. Počkáme, až tyto věci budou jednoznačně projednány zejména v největším, nejsilnějším a nejmocnějším klubu.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Přeje si ještě někdo vystoupit? Hlásí se pan kolega Vlach.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dovolte mi poznámku k tomuto návrhu - ten největší klub má nevýhodu, že mu toto projednávání čehokoliv trvá poněkud déle, než třeba v pětičlenném klubu. My jsme se k této otázce dostali vlastně těsně před zahájením tohoto pléna, takže u nás není tato věc řádně prodiskutována a proto bych za náš klub požádal o strpení. Prosil bych však, aby to však nebylo bráno, že bychom chtěli tyto rozumné změny blokovat.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. O další vysvětlení se do rozpravy nikdo nehlásí, takže si dovolím ukončit s tím, že bych doporučoval nejprve, abychom hlasovali o jednotlivých pozměňovacích návrzích tak, jak byly předloženy, a to takto:

Kdo souhlasí, aby pořad 4. schůze Poslanecké sněmovny byl rozšířen o dva body pořadu tak, jak je navrhlo politické grémium - ještě jednou je zopakuji: jako bod 5 návrh na zřízení a složení dočasné komise pro přípravu zákona o jednacím řádu a návrh na zřízení a složení dočasné komise pro otázky územně správního uspořádání České republiky, - ať zvedne ruku. 141.

Kdo je proti? Nikdo.

Tyto dva pozměňovací návrhy byly přijaty.

Kdo souhlasí s pozměňovacím návrhem pana kolegy Ježka na rozšíření programu o schválení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu k dodržování zákonů, ať zvedne ruku. 125.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Dalším pozměňovacím návrhem byla žádost kolegy Vika o rozšíření programu o návrh na změnu složení výborů Poslanecké sněmovny.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 34.

Kdo je proti? 11.

Kdo se zdržel hlasování? 99.

Tento návrh nebyl přijat.

Posledním pozměňujícím návrhem byla žádost kolegy Kozla o to, aby bod původ ně 4 byl zařazen jako bod 7.

Kdo souhlasí s přeřazením tohoto bodu, ať zvedne ruku. 99.

Kdo je proti? 1.

Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

Protože jsme hlasovali o všech původních návrzích a bod původně 4 byl schválen již při minulém hlasování, konstatuji, že jsme schválili program, podle kterého se budeme řídit.

Čtvrtým bodem je

IV.

Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o jednacím řádu

Výsledkem jednání politického grémia o složení této komise je následující návrh na složení této komise: Oldřich Kužílek, náhradník Ivan Mašek - ODA, Anna Röschová, Luděk Rubáš, Josef Holub a Petr Krejčí a náhradníci Tomáš Páv, Václav Krása, Eduard Bureš a Jaroslav Melichar - ODS, Jiří Macháček a náhradník Miloš Skočovský - HSDMS, Jozef Wágner a náhradnice Petra Buzková - ČSSD, Antonín Hrazdíra a Miroslav Čapek a jako náhradníci Vladimír Řezáč a Dalibor Matulka - LB, Jaroslav Novák a náhradník Jan Vik - SPR-RSČ, Jiří Vyvadil a náhradník Vítězslav Valach - nezávislý liberální klub, Stanislav Kozák a náhradník Jaroslav Vlček - LSU, Ludvík Motyčka a náhradník Soňa Matochová - KDU-ČSL, Marek Benda a jako náhradník Václav Peřich - KDS.

Nyní otvírám k tomuto návrhu rozpravu. S faktickou poznámkou se hlásí pan kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedající, dámy a pánové, nemám ani tak faktickou poznámku jako procedurální návrh. Byl bych velmi rád, kdybyste podpořili můj návrh, zda by nemohla být schůze na dvacet minut přerušena, neboť volba této komise do jisté míry personálně souvisí s volbou další, komise pro územně správní uspořádání. Z hlediska našeho klubu musíme zvažovat jména kandidátů, takže bych poprosil o dvacetiminutovou přestávku.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo souhlasí s návrhem kolegy Výborného, ať zvedne ruku. 84.

Kdo je proti? 9.

Kdo se zdržel hlasování? 59.

Konstatuji, že se sejdeme ve 12.00 hodin.

(Schůze přerušena v 11,43 hodin.)

(Schůze zahájena 12.35 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Měli bychom k sobě nalézt přece jen více tolerance. Vzhledem k tomu, že nejsou ukončena politická jednání, využívám svého práva a vyhlašuji přestávku do 14.00 hodin na oběd.

(Schůze přerušena do 14.00 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych zahájil pokračování dnešní schůze a připomněl, že projednáváme 4. bod, kterým je Návrh na zřízení a složení dočasné Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v době, kdy probíhala rozprava. Pokračujeme tedy rozpravou k tomuto bodu. Přihlášen je pan poslanec Marek Benda a prosím ho, aby se ujal slova.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si přednést návrh koaličních klubů na předsedu komise pro přípravu Jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Navrhujeme, aby předsedou této komise se stal místopředseda Poslanecké sněmovny poslanec Jan Kasal.

Dále si vás jen dovolím k návrhu, který vám byl předložen, upozornit, že jsem nepřestoupil do žádného klubu, či-li na prvním řádku si opravte Marek Benda (KDS). Náhradník, jak už bylo sděleno v rozpravě, je Václav Peřich.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dál hlásí do rozpravy. (Nikdo.) Není tomu tak, rozpravu končím a dovolte, abych vám navrhl přijmout následující usnesení.

" Poslanecká sněmovna

1. zřizuje dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny:

2. volí předsedou této komise místopředsedu Poslanecké sněmovny Jana Kasala,

3. volí členy komise podle písemného podkladu, který bude přílohou tohoto usnesení. "

Dovolte, abych - protože tak nebylo učiněno - navrhl, aby volba této komise byla provedena po jednotlivých bodech s tím, že navrhuji, aby bylo hlasováno veřejně aklamací.

Jsou nějaké náměty k takto navrženému postupu? (Nejsou.) Není-li tomu tak, dovolte, abych tedy nechal hlasovat o bodu jedna, který zní: "1. Zřizuje dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro přípravu zákona o Jednacím řádu Poslanecké sněmovny. "

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 110.

Kdo je proti. Nikdo.

Tato část byla přijata.

Kdo souhlasí s bodem 2. který zní: "2. Volí předsedou této komise místopředsedu Poslanecké sněmovny Jana Kasala."

Kdo s tímto návrhem souhlasí, ať zvedne ruku. 101.

Kdo je proti. Nikdo.

I tato část byla přijata.

Nechám hlasovat o tom, zda Poslanecká sněmovna souhlasí s bodem 3. "Volí komise podle písemného podkladu, který je přílohou tohoto usnesení."

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 117.

Kdo je proti? Nikdo.

Nikdo. Konstatuji, že jsme projednali bod čtyři.

Dalším bodem je

V.

Návrh na zřízení a složení dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání

České republiky

Návrh na zřízení a složení dočasné komise jste dostali na poslanecké lavice. Nyní otvírám k tomuto návrhu rozpravu. Pan kolega Benda se hlásí jako první do rozpravy.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolím si za většinu poslaneckých klubů vládní koalice navrhnout jako předsedu této komise místopředsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Jiřího Vlacha.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Jako další je přihlášen do diskuse kolega Výborný.

Poslanec Miloslav Výborný: Vážený pane předsedo, vážení páni místopředsedové, dámy a pánové, klub poslanců KDU-ČSL v tomto Parlamentě a v této poslanecké sněmovně přikládá otázkám územně správního uspořádání České republiky prioritní význam, neboť se domníváme, že komise, která - jak věříme - bude zřízena, do jisté míry bude fakticky pokračovat v té práci, která nemohla být ze zcela zjevných důvodů dokončena v době, kdy jsme projednávali Ústavu ČR. I z hlediska programu KDU-ČSL je otázka územního členění státu i samosprávy jednou z priorit.

Proto není žádným tajemstvím, že náš poslanecký klub velmi usiloval o to, aby předsedou této komise byl zvolen místopředseda Poslanecké sněmovny poslanec Jan Kasal. Velmi jsme o to usilovali právě proto, že považujeme tuto komisi za důležitou.

Předpokládám, že nevyzrazuji žádné tajemství, že v rámci koalice padla dvě jména - místopředseda Jan Kasal a místopředseda Jiří Vlach. Po velmi zralé úvaze a právě z toho důvodu, že považujeme práci komise za velmi důležitou, rozhodl se drtivou většinou svých členů klub Křesťanskodemokratické unie Československé strany lidové navrhnout za předsedu této komise předsedu Poslanecké sněmovny pana Milana Uhdeho, a to proto, aby byl vyjádřen i volbou této osoby význam této komise.

Z toho vyplývá, že se domníváme, že při navržení a zvolení pana předsedy Uhdeho do čela této komise zřejmě nemůžeme podporovat žádného z místopředsedů, tedy ani místopředsedu Kasala většinou hlasů našeho klubu do této funkce.

Závěrem mi dovolte, dámy a pánové, abych vyjádřil poděkování za náš klub za to, že sněmovna přistoupila k naší prosbě o přerušení dopoledního jednání. Domnívali jsme se, že jednání budou kratší, ale velmi oceňujeme, že nám nebylo vytýkáno, že se potřebujeme o těchto záležitostech pečlivě poradit,

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dále se do rozpravy přihlásil předseda Poslanecké sněmovny Milan Uhde.

Předseda PSP Milan Uhde: Kolegyně a kolegové, děkuji kolegovi Výbornému i poslaneckému klubu KDU-ČSL za důvěru, kterou mi projevili, ale chci sněmovně oznámit, že tuto kandidaturu přijmout nemohu ani nechci, a to z vážných důvodů. Mohu je rozvést, ale doufám, že to není třeba, že tím nemusím sněmovnu zdržovat. Moje předsedování by bylo formální, nemohl bych funkci plnit tak, jak by bylo potřebné.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy, prosím, kolega Bílý.

Poslanec Jiří Bílý: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, chtěl bych vyjádřit názor na komisi, která vznikne. Víte, že klub HSD-SMS není zatím funkční. Předpokládám, že jakmile bude funkční, bude mít i zastoupení i v této komisi. Doufám, že s tím Poslanecká sněmovna počítá.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Samozřejmě. Děkuji. Kdo se dále hlásí do rozpravy? Pan kolega Jegla.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já bych rád upřesnil malý rozdíl. Klub HSD-SMS funkční je, nebudeme o tom momentálně diskutovat. Kolega Výborný tady řekl, že pro jejich klub tato otázka je samozřejmě velmi zásadní. Osobně se domnívám, že nikdo nepochybuje, že pro nás je zásadní minimálně stejně, protože se zase bude hrát s moravskou kartou. My se domníváme, že nejvhodnějším kandidátem by byl pan místopředseda Vlach.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Do rozpravy se už nikdo nehlásí, takže rozpravu končím s tím, že si dovolím navrhnout vám následující usnesení:

"Poslanecká sněmovna

1. zřizuje dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání České republiky

2. volí předsedou této komise Jiřího Vlacha

3. volí členy komise podle písemného podkladu, který vám byl předložen."

Protože nezazněly jiné návrhy, dovolím si nechat hlasovat po jednotlivých bodech, tak, jak jsme hlasovali v minulém bodě.

Kdo souhlasí se schválením prvního bodu: "Poslanecká sněmovna zřizuje dočasnou komisi Poslanecké sněmovny pro otázky územně správního uspořádání", ať zvedne ruku. 124.

Kdo je proti? 1.

Konstatuji, že tento bod byl přijat.

Kdo souhlasí se zněním druhého bodu: "Volí předsedou této komise místopředsedu Poslanecké sněmovny Jiřího Vlacha?" 110.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Kdo souhlasí se zněním třetího bodu: "Volí členy komise podle písemného podkladu, který byl předán poslancům", ať zvedne ruku. 128.

Kdo je proti? Nikdo.

Konstatuji, že usnesení po jednotlivých bodech bylo schváleno. Tím jsme projednali bod 5 podle schváleného programu.

Dalším bodem je návrh poslance Ježka, a to

VI.

Informace o usnesení výboru pro právní ochranu a bezpečnost č. 4 k návrhu řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky

Podotýkám, že tento bod byl projednáván na 3. schůzi Poslanecké sněmovny. K tomuto bodu přednesl návrh usnesení poslanec Josef Ježek. Na doporučení poslance Kužílka bylo projednávání tohoto bodu přerušeno s tím, že pan poslanec Ježek zajistí, aby všichni poslanci přednesený návrh usnesení dostali na lavice. To se stalo včera. Ptám se, zda pan poslanec Ježek si přeje upřesnit svůj návrh.

Poslanec Josef Ježek: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych jenom stručně zopakoval, o čem to usnesení je. V podstatě shrnuje v prvních třech bodech usnesení tří výborů poslanecké sněmovny, a sice výboru braně bezpečnostního, výboru petičního, pro lidská práva a národnosti a výboru ústavně právního. Jeho smysl je především ten, že upozorňuje všechny výbory, nejen ty tři, o kterých jsem se zde zmínil, na danou problematiku a vyjadřuje úmysl dále se touto problematikou i zabývat. A vlastně má býti z naší strany určitou formou nátlaku na vládu, aby se touto problematikou nezabývala jenom z perspektivy krátkodobé, což se stalo a což je v usnesení oceněno, ale i v té perspektivě mnohem dlouhodobější. A příslušná usnesení, doufáme, že vzejdou ze všech výborů poslanecké sněmovny. Děkuji.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Dovolte mi konstatovat. že rozprava k tomuto bodu byla ukončena a vzhledem k tomu přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení.

Kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak bylo předloženo, ať zvedne ruku. 107.

Kdo je proti? Jeden.

Konstatuji, že jsme schválili toto usnesení.

Nyní máme na programu další bod. Posledním bodem dnešní schůze je

VII.

Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Prosím kolegu Gjuriče.

Poslanec Andrej Gjurič: Je to věc fakticky pochopitelná, ale chtěl bych, aby tady zazněla. Znamená to tedy, že i tento materiál se podle mých informací dostal do ruky pouze branně bezpečnostnímu a nevím jestli ústavně právnímu výboru. V materiálu je řešení některých aktuálních problémů spojených s migrací v rámci České republiky a měly by ho proto dostat všichni poslanci. Já myslím, že není toto doporučení třeba navrhovat, ale mělo by to být někde řečeno.

Místopředseda PSP Karel Ledvinka: Děkuji. Je to ve stenozáznamu a tím si myslím, že je naplněn požadavek kolegy Gjuriče, za který děkuji.

Vracím se tedy k bodu, který máme projednávat jako poslední. Opakuji, že se jedná o volbu člena Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání. A dovolte mi konstatovat, nebo organizačně shrnout, že tento bod je na pořadu dnešní schůze na žádost předsedy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pana poslance Františka Kozla. K tomuto bodu pořadu jste dostali návrhy usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, ve které jsou uvedeni navržení kandidáti a návrh tohoto výboru na volbu členů rady tajným hlasováním.

Nejprve prosím poslance Františka Kozla, kterého výbor pověřil odůvodněním volby členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, aby se ujal slova.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP