Úterý 2. února 1993

Začátek schůze Poslanecké sněmovny

2. února 1993 v 9.25 hodin

Přítomni:

Předseda PSP M. Uhde, místopředsedové PSP J. Vlach, J. Kasal, K. Ledvinka, P. Tollner a 177 poslanců.

Za vládu České republiky: předseda vlády V. Klaus, místopředseda vlády J. Kalvoda, místopředseda vlády a ministr financí I. Kočárník, místopředseda vlády a ministr zemědělství J. Lux, ministr obrany A. Baudyš, ministr pro hospodářskou soutěž S. Bělehrádek, ministr průmyslu a obchodu V. Dlouhý, ministr hospodářství K. Dyba, ministr zdravotnictví P. Lom, ministr státní kontroly I. Němec, ministr spravedlnosti J. Novák, ministr školství, mládeže a tělovýchovy P. Piťha, ministr vnitra J. Ruml, ministr dopravy J. Stráský, guvernér České národní banky J. Tošovský.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté, zjišťuji, že podle prezenční listiny je podepsáno a přítomno 149 poslanců, znamená to, že jsme schopni se usnášet, a proto zahajuji 4. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás na ni srdečně vítám.

Na tuto schůzi jste byli mimořádně pozváni telegramy, a proto jste návrh pořadu, jak jej připravil Organizační výbor, dostali na lavice.

Jak všichni víte, dnes ve 14.00 hodin bude zahájena slavnostní 5. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve Vladislavském sále Pražského hradu, která má na pořadu jediný bod, tj. slib prezidenta.

Jednání této 4. schůze musíme proto buď ukončit, nebo přerušit nejpozději v 11.30 hodin, abychom všichni stačili přejít na Pražský hrad. Přistoupíme proto ihned k jednání.

Táži se, kdo z vás má návrh na změnu nebo doplnění pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny? (Nikdo se nehlásil.) Nevidím žádný návrh na změnu nebo doplnění pořadu. Budeme proto o předloženém návrhu hlasovat. Kdo souhlasí s návrhem pořadu 4. schůze Poslanecké sněmovny tak, jak je uveden na pozvánce, ať zvedne ruku. 146.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Přijali jsme návrh dnešního pořadu schůze a budeme se jím řídit.

Než přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů, navrhuji, abychom do jednacího sálu pozvali guvernéra České národní banky pana Josefa Tošovského, a to ke 3. bodu dnešního jednání.

Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať zvedne ruku. 161.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento návrh byl přijat. Pana guvernéra pozveme do jednacího sálu. Prosím, aby se tak stalo.

Jako první bod projednáme

I.

Návrh Organizačního výboru Poslanecké sněmovny na upuštění od projednávání zásad zákonů podle sněmovních tisků 83, 85, 87 a 89

Tyto tisky vám byly rozdány. Připomínám, že podle novely jednacího řádu patří do působnosti Poslanecké sněmovny rozhodovat na návrh Organizačního výboru, zda lze výjimečně upustit od projednávání zásad zákona.

Má někdo k předloženým návrhům nějakou připomínku nebo dotaz? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak. Končím rozpravu a doporučuji hlasovat o každém jednotlivém návrhu zvlášť.

Jsou proti tomuto způsobu hlasování nějaké námitky? (Nikdo se nehlásil.) Nejsou, přistoupíme k hlasování.

Kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 83, který se týká návrhu zákona o cenných papírech, ať zvedne ruku. 143.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 85, který se týká návrhu trestního řádu, ať zvedne ruku. 104.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 7.

I tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 87, který se týká návrhu vodního zákona, ať zvedne ruku! 140 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! Nikdo nebyl proti.

Návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 89, který se týká návrhu zákona o oddělení měny, ať zvedne ruku! 156 hlasů pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! Nikdo nebyl proti.

I tento návrh byl přijat.

Tím jsme projednali první bod schváleného pořadu.

Přistoupíme k druhému bodu, a tím je:

II.

Návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů

K tomuto bodu pořadu vám byly rozdány tyto sněmovní tisky: 84, 86, 88 a 90.

Protože podle § 75 jednacího řádu České národní rady se o takovém návrhu rozhoduje bez rozpravy, přejdeme ihned k hlasování.

I zde navrhuji hlasovat o každém sněmovním tisku zvlášť. Jsou nějaké námitky proti tomuto způsobu hlasování? - Je zřejmé, že nejsou.

Ptám se tedy, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 84, který se týká návrhu zákona o cenných papírech, ať zvedne ruku! 124 hlasy pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku! Nikdo nebyl proti.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 86, který se týká návrhu trestního řádu, ať zvedne ruku! 103 hlasy pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 23 hlasy proti.

Tento návrh byl přijat.

Dále se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 88, který se týká návrhu vodního zákona, ať zvedne ruku! 135 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku! 3 hlasy proti.

I tento návrh byl přijat.

A konečně se táži, kdo souhlasí s návrhem uvedeným ve sněmovním tisku 90, který se týká návrhu zákona o oddělení měny, ať zvedne ruku. 144.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 1.

I tento návrh byl přijat.

Tím jsme projednali druhý bod našeho schváleného pořadu.

Přistupujeme k třetímu bodu, a tím je

III.

Vládní návrh zákona o oddělení měny

Vítám mezi námi guvernéra České národní banky pana Josefa Tošovského. Pro jeho případné vystoupení v rozpravě využívám možnosti dané § 20 našeho jednacího řádu a dávám o vystoupení pana guvernéra hlasovat.

Kdo souhlasí, aby guvernér České národní banky pan Josef Tošovský případně vystoupil v rozpravě, ať zvedne ruku. 156.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. Nikdo.

Žádný hlas nebyl proti, tento návrh byl přijat.

Hlásí se pan poslanec Budínský s procedurálním návrhem nebo faktickou poznámkou.

Poslanec Vladimír Budinský: Vážený pane předsedo, hlásím se s procedurálním návrhem, Vzhledem k tomu, že při projednávání návrhu zákona budou předkladatelem navrženy a zpravodajem osvojeny některé návrhy, které povedou k tomu, aby zákon o oddělení měny měl v sobě ustanovení, která budou bránit spekulačním krokům, navrhuji, aby jednání o bodu 3. našeho programu bylo neveřejné.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Budinskému. Paragraf 14 jednacího řádu, odst. 2 dovoluje Poslanecké sněmovně, aby se na návrh předsednictva, výboru, poslance, vlády nebo jejího člena dohodla hlasováním, že schůze nebo její část může být neveřejná. O takovém návrhu se rozhoduje bez rozpravy.

Dávám tedy hlasovat o návrhu pana poslance Budinského, aby projednávání třetího bodu našeho dnešního pořadu proběhlo neveřejně.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku. 101.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 38.

Návrh na neveřejné projednávání třetího bodu byl přijat.

Podle odst. 3 § 14 schůzi nebo její části, která byla prohlášena za neveřejnou, mohou být přítomni členové vlády České republiky. Jiné osoby mohou být přítomny jen se souhlasem Poslanecké sněmovny. O přítomnosti jiných osob rozhodne Poslanecká sněmovna bez rozpravy.

Tato otázka se týká pana guvernéra Tošovského, dále stenografů, pracovníků legislativy a skrutátorek.

Upozorňuji všechny, kdo budou vystupovat v rozpravě, že je třeba věnovat zvláštní pozornost výslovnosti. Každý příspěvek bude pronesen bez zesílení prostřednictvím mikrofonu, takže musíme usnadnit srozumitelností stenografický zápis.

Budeme tedy nyní hlasovat o přítomnosti guvernéra Josefa Tošovského a dále technických pracovníků, tj. stenografů, pracovníků legislativy a skrutátorek.

Kdo je pro, aby se neveřejně projednávaného třetího bodu zúčastnili tito uvedení pracovníci a funkcionáři, ať zvedne ruku. 160.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento návrh byl přijat.

Prosím pracovníky Kanceláře a jejího vedení, aby dohlédli na to, aby se uskutečnila všechna opatření spjatá s neveřejným průběhem projednání třetího bodu. Prosím o zprávu, zda se tak stalo.

Stenografický zápis neveřejného projednávání bodu třetího není součástí tohoto zápisu.

Poslanec Oldřich Kužílek: Pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že další bod programu má být dovolba členů Rady pro televizní vysílání a ještě probíhají jednání mezi kluby, doporučuji schůzi přerušit a pokračovat v tomto bodě zítra, čímž by také vznikl určitý čas pro přípravu na slavnostní chvíle ve Vladislavském sále. Žádám přerušení na jednání klubů. (Hluk v sále.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, prosím o klid. Žádám o zapnutí mikrofonů, není už důvod, abychom trápili svoje hlasivky. Je zde návrh na přerušení jednání. Upozorňuji, že je za tři minuty jedenáct. Dále se ještě s faktickou poznámkou hlásí pan předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a další záležitosti pan kolega Kozel.

Poslanec František Kozel: Dámy a pánové, dovolil bych si podpořit návrh pana kolegy Kužílka, a to z toho důvodu, že přes veškerá organizační opatření do této chvíle ještě nemám zprávu, že byla doručena lustrační osvědčení kandidátů.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dále se hlásí pan kolega Soural.

Poslanec Jaroslav Soural: Dámy a pánové, vzhledem k tomu, že tato volba je skutečně nezbytná, nicméně (hluk v sále) doporučuji přerušit projednávání tohoto bodu do příští schůze vzhledem k tomu, že dovolba této Rady je sice aktuální, nicméně po rozhodnutí, které bylo v otázce přidělení provozní licence učiněno, domnívám se, že čas nás tak netlačí. (Potlesk.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Dámy a pánové, dovolil bych si ze svého místa zareagovat. (Zapojeno ozvučení sálu.)

Váš potlesk zřejmě vyplývá z touhy rozejít se do svých domovů. Já bych hrozně rád se navíc ještě doléčil, nicméně ta argumentace není úplná. Doplním k tomu ještě to, co zaznělo na organizačním výboru, protože Rada se v těchto dnech zabývá nejenom rozhodnutím o celoplošné licenci pro televizní vysílání, což se stalo v sobotu ve večerních hodinách, ale právě v těchto dnech a v dalších dnech projednává žádosti o přidělení licencí ke kabelovému vysílání.

Byly uzavřeny přihlášky do výběrového řízení nebo licenčního řízení - možná nepoužívám přesný termín, tak se omlouvám - na celoplošné vysílání na VKV, to znamená i další dny. Naše motivace pro dovolení v těchto dnech byla podpořena i tím, že vlastně paralelně probíhají tři velice důležité věci.

To znamená, toto jsou informace, které už zazněly. Já se obávám, že oddálení dovolby o měsíc by nebylo adekvátní. Nicméně, dámy a pánové, padl zde procedurální návrh na přerušení schůze do zítřka do 10 hodin. (Dohadování v plénu.) Návrh je precizován na zítřek na 11 hodin.

Dámy a pánové, prosím o klid, přestože už máme mikrofony k dispozici. Tedy - návrh na přerušení schůze do zítřka do 11 hodin. To je návrh č. 1. Dále byl podpořen předsedou výboru a bylo pledováno proti, což jsem měl možná zarazit, protože o procedurálním návrhu se má po odůvodnění dát hlasovat bez rozpravy. Chystám se tedy dát hlasovat o návrhu, který zazněl z úst kolegy Kužílka.

Kdo je pro přerušení schůze, ať zvedne ruku. 92. Děkuji.

Kdo je proti? 58.

Kdo se zdržel hlasování? 30.

Tento návrh byl rozdílem 4 hlasů přijat.

Dámy a pánové, končím dnešní jednání. Sejdeme se zítra v 11 hodin.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP