Středa 27. ledna 1993

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi Hussarovi, o slovo se přihlásil ministr státní kontroly Igor Němec.

Ministr státní kontroly Igor Němec: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, rozhodně ode mne neuslyšíte reakci na invektivy a polopravdy. Já jsem připraven veškeré dotazy v rámci interpelací zodpovědět, předložit jakékoli doklady, o které mne Poslanecká sněmovna požádá. Na druhé straně ale už teď si myslím, že bychom si s panem prezidentem kontrolního úřadu mohli dát takový závazek pro Poslaneckou sněmovnu, že věcně předložíme Parlamentu této republiky výsledky naší práce od doby, kdy fungujeme v těchto úřadech, zprávy, které jsme předložili Parlamentu i do vlády a Poslanecká sněmovna posoudí, který úřad jak pracuje. Myslím, a jsem si jist, že pan prezident Hussar s tímto bude souhlasit. Děkuji Vám za pozornost, /Potlesk./

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Němcovi za jeho vystoupení a tento návrh. Domnívám se, že v tuto chvíli je třeba dát hlasovat o návrhu pana poslance Wagnera, kde bychom měli rozhodnout o usnesení, ve kterém by se pravilo: "Poslanecká sněmovna žádá rozpočtový výbor o projednání stavu kontrolního systému v České republice. Poslanecká sněmovna žádá, aby po projednání tento výbor předložil písemné materiály všem poslancům tak, aby tato záležitost mohla být projednána do ...." a nyní mi pomozte: do jednoho měsíce, do dvou měsíců? Pan předseda by mně mohl napovědět: dva měsíce, šest týdnů, stačí rozpočtovému výboru v případě, že usnesení bude schváleno? Sedm? Faktická poznámka paní poslankyně Kolářová.

Poslankyně Milena Kolářová: Je to spíše faktický dotaz, jestli je to možné, abych věděla, jak mám hlasovat. Bude rozpočtový výbor se zabývat pouze tím, co tady zaznělo dnes, protože pak nevím vlastně čím, anebo na základě toho, že dostane materiály od ministerstva státní kontroly a od Nejvyššího kontrolního úřadu a potom nám podáte analýzu? To je pro mne dost důležité.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Domnívám se, že spíš to druhé by mělo být náplní jednání rozpočtového výboru, jinak si to nedovedu přestavit, že by na základě těch skutečností, které byly v této rozpravě vysloveny, by mohlo dojít k nějakému vhledu do systému kontroly. Čili ještě pan poslanec Ježek s faktickou poznámkou.

Poslanec Tomáš Ježek: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, vzhledem k tomu, že je to, jak jsme všichni viděli, otázka velmi choulostivá a navíc politická, tak by bylo dobře, aby bylo zcela přesně formulováno to, co se chce od rozpočtového výboru, protože rozpočtový výbor je odborným orgánem a zcela určitě nemůže dělat politická rozhodnutí. Pro tato politická rozhodnutí není vybaven a ani není určen. Samozřejmě, odborné práce se nezříká, rád ji udělá, ale právě proto je třeba zadání velice přesně formulovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, děkuji, myslím, že je to oprávněný požadavek, nicméně, já sám si to zadání v tuto chvíli přesně specifikovat netroufám, a proto žádám o pomoc toho, kdo toto navrhl, tzn. pana poslance Wagnera, zda by on se chtěl pokusit formulovat zadání do takové podoby, která by nějakým způsobem přesněji specifikovala náš požadavek směrem ke garančnímu výboru. Nejsem si zcela jist, zda pan poslanec Wagner mě slyšel. Předpokládám, že ano, takže ho žádám o upřesnění jeho původního návrhu.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že toto upřesnění není zcela jednoduché. V této chvíli jsme debatovali na téma, jakou kompetenci rozpočtovému výboru k tomu dát. On má posoudit mnoho aspektů téhož problému. Máme přesně kvalifikovat přesné aspekty v usnesení, nebo mu máme dát obecné pověření? Má toto pověření být jenom pověřením normálního jednání rozpočtového výboru, anebo má dostat kompetence a najde se pětina poslanců, kteří navrhnou, aby dostal kompetence vyšetřovací komise. Je možné jít vůbec touto cestou? Domnívám se, že pro tuto chvíli by stačilo, aby byl rozpočtový výbor pověřen projednáním otázek souvisejících se zabezpečením řádné činnosti kontrolních institucí České republiky. To, co bude potom předmětem konkrétního jednání, je odvislé od toho, co uzná výbor za nutné projednávat a jak věc posoudí. Jestli dáme příliš úzké vymezení, můžeme některé problémy vyřadit, na některé zapomenout. Bylo by asi nejlepší nechat iniciativu na rozpočtovém výboru samotném a pouze ho pověřit "projednat", protože je tím výborem, který za to sněmovně odpovídá. Netroufám si navrhnout žádné striktnější usnesení.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pane poslanče, bez toho, že bych s vámi chtěl polemizovat, je poněkud zvláštní situace, že přednesete návrh na usnesení, a pak se dostáváme do situace, že nevíme vlastně, o čem bychom měli dát hlasovat. Takže zkuste to, prosím pěkně, formulovat v té podobě, abychom o tom mohli hlasovat.

Hlásí se pan poslanec Hájek, pan poslanec Šuman. Dáme přednost technickým poznámkám a zatím si to popřípadě rozmyslete a pan poslanec Krámek se připraví jako třetí..

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, tento problém se de facto obsahově odvíjí od předchozího projednávaného bodu. Nebudu hovořit o konsekvencích, mám tento návrh: doporučuji přerušit projednávání tohoto bodu ke krátké schůzce rozpočtového výboru, jehož produktem práce by měl být návrh na usnesení sněmovny k bodu, který právě projednáváme.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Pan poslanec Šuman bere zpět. Pan poslanec Krámek. Dávám prostor pouze faktickým poznámkám, protože k tomu není rozprava, ale máte samozřejmě příležitost.

Poslanec Jan Krámek: Pozastavuji se nad jednou věcí. Tento bod byl zařazen proto, že byla vznesena závažná obvinění, dokonce tak závažná, že je není možné ani v neveřejné rozpravě předložit, jak říkal pan poslanec Wagner, a najednou s podivením konstatuji, že není možné ani dát návrh na usnesení. Navrhuji, aby byl stažen tento bod z programu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Respektive ukončeno projednávání tohoto bodu.

Poslanec Jozef Wagner: Pane předsedající, dámy a pánové, nejdříve musím svůj mírný tón poněkud zostřit a ohradit se proti způsobu, jakým mě předsedající vyzval k formulaci návrhu.

Doufám, že jsem předložil dosti jednoznačně mnoho argumentů, které Poslanecké sněmovně i veřejnosti mohou ukázat, že jde o věci velmi vážné, a že jde o státní zájem. Jestliže řečník přede mnou konstatuje, že neslyšel nic, co by bylo tak vážné, aby se jednalo, pak bych znovu připomenul vaší pozornosti jedinou věc: ministerstvo státní kontroly, které má působnost kontrolovat účetnictví, má své vlastní účetnictví v rozvalu, je neprůkazné. Jestliže je tento stav v této státní kontrolní instituci a kdokoli se zmínil, že není o čem jednat, dovoluji si tvrdit, že neví, o čem mluví. Je věcí Poslanecké sněmovny, aby odborně tyto věci posuzovala a hodnotila? Není. To je věcí příslušného výboru.

Proto jsem navrhoval přerušit projednávání bodu, ale neurčit rozpočtovému výboru, čím přesně se má zabývat, protože kauza zní: fungování konkrétních institucí České republiky, nikoli žádná jednotlivost.

Znovu doporučuji, aby rozpočtový výbor jednal o zajištění řádného fungování kontrolních institucí České republiky a o návrhu na vyvození důsledků ze zjištěných skutečností, které znevažují státní orgány.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Je to usnesení o dvou bodech. Hlásí se pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedající, vážení kolegové, myslím, že kolega Josef Hájek zde navrhl procedurální návrh, o kterém se hlasuje bez rozpravy. Je to řešení, kdy se může sejít výbor a poradit se o této věci. Doporučuji předsedajícímu, aby o návrhu Josefa Hájka dal neprodleně hlasovat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pan poslanec Hájek navrhuje 15 nebo 30 minut?

Poslanec Josef Hájek: Navrhuji přerušení projednávání tohoto bodu a pokračovat v dalším bodu.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, ve smyslu návrhu poslance Josefa Hájka se ptám, kdo souhlasí s tím, abychom přerušili projednávání tohoto bodu s tím, že během doby, kdy tento bod nebude projednáván, bude příležitost, kdy se sejde rozpočtový výbor a předloží sněmovně návrh na usnesení, kterým by bylo možno se zabývat.

Kdo s tímto návrhem poslance Hájka souhlasí, ať zvedne ruku! Je to jednoznačné.

Tento procedurální návrh poslance Josefa Hájka byl schválen.

Návrh poslance Krámka zazněl až potom, tím je vyloučeno, abych dal o něm hlasovat. Domnívám se, že pan poslanec Wagner je s tímto postupem rovněž srozuměn.

Dámy a pánové, můžeme přistoupit k dalšímu bodu dnešní schůze. Tím je

VIII.

Návrh na zřízení komise Poslanecké sněmovny

Jsou to sněmovní tisky 48, 52 a 57.

Byl vám také předán seznam členů navržených do komise pro bankovnictví, kromě zmíněných tisků.

Nyní prosím navrhovatele, místopředsedu Poslanecké sněmovny Jiřího Vlacha, o odůvodnění uvedeného ve sněmovním tisku 48.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi několik úvodních slov ke zřízení komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro bankovnictví.

Podle usnesení předsednictva ČNR č. 252 z 25. schůze 3. prosince 1992 byla ustavena stálá komise předsednictva ČNR pro bankovnictví. Tato komise pracovala do konce roku 1992. Důvodem jejího ustavení byla potřeba řešit základní legislativní problémy spojené s rozvojem bankovního systému, jako např. řešení špatných úvěrů a tím uvolnění finančních toků potlačených platební neschopností bývalých státních podniků, zohlednění zájmů rozvoje bankovní sítě služeb v České republice, zabezpečení komplexní bezpečnosti a ochrany bank, dopracování chybějících právních norem k uplatnění zástavního práva, zejména hypoték, zajištění normální činnosti obchodních i trestních soudců ve věcech přímo ohrožujících likviditu a stabilitu nejen peněžních ústavů, ale celé ekonomiky.

Zákon o České národní bance a ostatní právní normy týkající se bankovnictví vytvářejí nezbytný, ale přece jen základní právní rámec pro dobudování bankovního systému.

Navrhuje se proto v souladu s § 33 zákona č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, v platném znění, zřídit stálou komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro bankovnictví tak, aby započatá práce mohla pokračovat.

Proto návrh členů komise z řad poslanců je totožný se složením předcházející komise. Tento návrh je dále doplněn odborníky z oboru bankovnictví tak, aby vzniklo účelné propojení mezi bankovní sférou a zákonodárným sborem.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu místopředsedovi Jiřímu Vlachovi. Další návrh odůvodním já.

Na základě potřeb ČNR rozhodlo předsednictvo 28. srpna loňského roku o zřízení stálé komise předsednictva ČNR pro práci Kanceláře ČNR. Do čela této komise byl zvolen místopředseda ČNR Pavel Tollner. Komise měla 13 členů, byla složena proporcionálně, byla zastoupena poslanci ze všech klubů, které v té době v ČNR byly. Komise se zabývala především problematikou budov ČNR i v souvislosti se zákonem o sídle ČNR, problematikou hlasovacího zařízení ve sněmovně, otázkami stravování a realizací dalších potřeb poslanců. Ustavila tři subkomise: pro informační systém, pro služby poslancům a pro hospodaření Kanceláře.

V závěru loňskému roku předložil předseda této komise

Pavel Tollner zprávu, kde seznámil členy předsednictva ČNR o činnosti této komise a o ukončení její činnosti v souvislosti se zánikem zřizovatele, tedy předsednictva ČNR. V závěru zprávy bylo doporučení, aby plénum rozhodlo a potvrdilo pokračování činnosti obdobné komise - stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny jako svého orgánu.

V usnesení, které máte pod č. 52, navrhuji, aby do čela této komise byl zvolen místopředseda Poslanecké sněmovny Pavel Tollner a další členové tak, jak jsou uvedeni v bodu II. odst. 2. Domnívám se, že všichni jsme si vědomi nezbytnosti ustavení této komise.

Žádám, abyste svým hlasováním usnesení v tisku 52 podpořili. Děkuji za pozornost,

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Děkuji panu místopředsedovi Kasalovi. Samozřejmě svým vystoupením jsem podporoval přijetí usnesení navrhovaného v tisku 48.

Nyní prosím pana poslance Václava Grulicha o odůvodnění návrhu uvedeného ve sněmovním tisku 57.

Poslanec Václav Grulich: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v tisku 57 máte před sebou stručný a myslím, že dostatečně jasný návrh na vytvoření dočasné komise Poslanecké sněmovny pro vypracování předlohy zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Stejně jako já vy všichni víte, že dosavadní jednací řád, i když novelizován v závěru minulého roku, zdaleka nevyhovuje skutečným potřebám a novým podmínkám této Poslanecké sněmovny.

Chtěl bych připomenout, že je určitá anomálie, která byla zdůvodňována tím, že nemá tato Česká republika prezidenta, že v této Poslanecké sněmovně na rozdíl od drtivé většiny vyspělých nebo všech vyspělých demokratických států nemá respektováno poměrné zastoupení ve všech orgánech. I včerejší den ukázal, že tato Poslanecká sněmovna bude muset přijmout řadu opatření, aby naše zasedání probíhala v důstojném prostředí a v důstojných podmínkách tak, jak jsme povinni svým občanům a tomuto státu. To všechno nás vedlo k přesvědčení, abychom navrhli a podali návrh, který máte před sebou, abychom tento návrh dali do určitých časových požadavků, aby práce nebyly zbytečně odkládány, ale současně jsme respektovali i to, aby v těchto časových termínech bylo možno zpracovat návrh seriozně, důkladně a po vzájemné shodě a vzájemném koncensu všech politických seskupení, které v tomto parlamentě, v této Poslanecké sněmovně jsou zastoupeny.

Protože jsme návrh konzultovali nejen s členy opozice, ale i s členy vládní koalice a nesetkali jsme se nikde s nepochopením, jsem přesvědčen, že svůj hlas dáte pro to, aby tento návrh usnesení byl přijat.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Grulichovi. Děkuji za odůvodnění návrhu všem, kteří se tohoto úkolu ujali. Nyní je třeba otevřít rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Jegla a pan poslanec Palas.

Poslanec Jan Jegla: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás v souvislosti s projednáváním návrhu na zřízení komisí seznámil s Prohlášením poslaneckých klubů Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska, Nezávislého liberálního klubu a současně i s návrhem na zřízení komise.

Členové klubu poslanců HSD-MS a NLK s hlubokým znepokojením zaznamenali konání druhého moravskoslezského sněmu, jehož závěry jednoznačně přispívají k růstu nacionalismu a destabilizace poměrů na Moravě a ve Slezsku.

V této souvislosti vyslovuji přesvědčení, že v souladu s Ústavou České republiky je nezbytné urychleně vyřešit ústavním zákonem otázku územního uspořádání. Vycházeje pak z důsledné realizace principů liberalismu při maximální decentralizaci státní moci, jsou přesvědčeni o tom, že územní uspořádání zohledňující přirozené historické cítění občanů Moravy a Slezska bude akceptováno. Proto požadují, aby představitelé jednotlivých poslaneckých klubů navrhli své zástupce do Komise pro přípravu ústavního zákona o územním uspořádání s tím, že tato komise neprodleně započne svou činnost. Nelze pasivně přihlížet rostoucím nacionalistickým tendencím, je třeba najít pozitivní řešení ku prospěchu všech občanů Čech, Moravy a Slezska.

Na základě tohoto prohlášení navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna přijala toto usnesení:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vytváří v souladu s Ústavou České republiky a jednacím řádem Poslanecké sněmovny Komisi pro přípravu ústavního zákona o územním uspořádání ČR, v jejímž čele stojí předseda Poslanecké sněmovny. Každý poslanecký klub má právo delegovat do této komise své dva členy.

Komise předloží návrh zákona Poslanecké sněmovně nejpozději do května 1993."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jeglovi. Dále se přihlásil pan poslanec Palas, připraví se pan poslanec Petr Nečas.

Poslanec Jaroslav Palas: Vážený pane předsedo, pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych přednesl návrh o rozšíření členů komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví o další dva její členy. Jedná se o poslance Josefa Hájka a o poslance Vojtěcha Čecháka.

Svůj návrh odůvodňuji tím, že se jedná o poslance erudované v daném oboru a domnívám se, že jejich účast a činnost v této komisi bude pro uvedenou komisi přínosem. Akceptuji rovněž, aby bylo o návrzích dvou poslanců hlasováno zvlášť.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Palasovi a prosím pana poslance Petra Nečase, aby se ujal slova.

Poslanec Petr Nečas: Pane předsedající, pane předsedo, dovolím si zareagovat na návrh, který přednesl pan kolega Jegla. Naším nepochybným úkolem je dokončit konstituování všech ústavních institucí tohoto státu, mezi něž patří i příslušné orgány veřejné správy a samosprávy tak, jak je to koneckonců předvídáno v Ústavě České republiky, která v této části odkazuje na přijetí příslušného ústavního zákona.

Domnívám se, že principiálně návrh, který zde padl z řad Hnutí za samosprávnou demokracii Moravy a Slezska a Nezávislého liberálního klubu, je návrhem dobrým, nicméně dovolil bych si vyslovit několik výhrad. Připadá mi poněkud nešťastné, aby jednotlivé poslanecké kluby mezi sebou v takovýchto otázkách, jako je zřízení komise, která má pracovat na ústavním zákonu, komunikovaly tím způsobem, že si to sdělí prostřednictvím tisku a nebo se o tak závažné otázce dozví až na plénu, což se domnívám, že není zrovna nejšťastnější způsob. Porovnáme-li to s ustanovením jiných komisí, které nyní projednáváme, zjistíme, že je tak dodržen určitý postup, kterého, podle mého názoru, by bylo užitečné se držet, to znamená po projednání v klubech by to projednalo politické grémium a organizační výbor, takže organizační výbor před nás předstoupí s hotovými propozicemi pro tuto komisi včetně jmenovitého seznamu členů komise tak, jako se to děje v případě ostatních komisí, které jsme dostali v příslušných tiscích na své stoly.

Proto si dovoluji navrhnout vlastní návrh usnesení a velmi bych přivítal jakousi němou akceptaci od kolegů z HSD-MS a NLK, kdyby popřípadě stáhli svůj návrh usnesení. Návrh usnesení zní:

"Poslanecká sněmovna pověřuje politické grémium a organizační výbor, aby projednaly zřízení komise pro územní správní uspořádání České republiky a své návrhy předložily plénu Poslanecké sněmovny."

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Nečasovi a prosím pana poslance Marka Bendu, aby se ujal slova.

Poslanec Marek Benda: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych reagovat na návrh skupiny poslanců, který tu byl přednesen panem poslancem Grulichem a bylo řečeno, že byl projednán v politickém grémiu i s vládními koaličními stranami a je očekáváno, že bude podpořen. Za sebe mohu říct, že návrh v podobě, v jaké byl předložen, rozhodně nepodpořím. V takovéto po době nebyl projednáván. Uvedu hned několik důvodů. Dovolil bych si doporučit předkladatelům, aby návrh v této podobě stáhli, protože podle mého názoru nemá naději na to, aby prošel, aby ho předložili ve stejné podobě, v jaké jsou předloženy ostatní návrhy, tzn. po určitém projednání s konkrétními jmény, aby bylo zřejmé, kdo bude členem této komise. Proč se domnívám, že je návrh takto předložený nepoužitelný? Pokud se podívám na bod 3, zaprvé požadavek jeho čtvrtého odstavce, zásada principu poměrného zastoupení poslaneckých klubů v orgánech Poslanecké sněmovny je velmi sporná, v řadě orgánů Poslanecké sněmovny v principu nemůže být poměrné zastoupení, např. politické grémium, poslanecké kluby a dále. Navíc tento návrh si protiřečí, neboť v bodě 1 navrhuje, aby orgán Poslanecké sněmovny náhle nebyl s poměrným zastoupením - 11členná - s tím, že každý klub by byl zastoupen jedním stálým zástupcem. Překvapuje mne návrh opozičních poslanců, kteří si představují, že by koalice byla ochotná schválit komisi pro přípravu jednacího řádu, ve které by měla opozice většinu. Další poznámku bych si dovolil k odst. 3 - představa, že je někdo schopen do 28. 2. při poslanecké práci zpracovat zásady slušného jednacího řádu, během jednoho měsíce, a předložit je Poslanecké sněmovně - nevím, jak kdo z vás kdy dělal na jednacích řádech, ale podle mého názoru je tato představa naprosto chybná. Na to musí být nejméně dva měsíce, spíše víc, aby bylo možné věci důkladně projednat a něco připravit. Já pro tento návrh hlasovat nebudu a doporučoval bych poslancům, kteří ho navrhují, aby návrh formulovali tak, jak jsou formulovány ostatní návrhy, tzn. že se zřizuje příslušná komise, kdo je její předseda a kdo jsou její členové. Myslím, že by to bohatě stačilo. Děkuji za pozornost.

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nyní se přihlásil pan poslanec Wagner se svým námětem.

Poslanec Jozef Wagner: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, k prvnímu problému zmíněnému v návrhu, o postupu, jakým by měl vzniknout jednací řád, nový zákon o jednacím řádu. Domnívám se, že je zcela irelevantní, jestli v té komisi bude tolik či méně členů koaličních či opozičních, ale důležité je, aby byl předložen návrh, který bude posouzen z těch hledisek, zdali bude vyhovovat koalici či opozici. Není důležité autorství, důležitá je kvalita. Domnívám se, že opozice vnímá to, co potřebuje koalice, a koalice vnímá to, co potřebuje opozice. Tudy problém nejde. Problém jde jinudy. Připomněl bych jednací řád Národního shromáždění z První republiky československé z roku 1920, který vydržel celou první republiku s jedinou změnou a který umožnil perfektní fungování parlamentu. Kdybychom ho přeložili do soudobého jazyka a upravili podle dnešních ústavních institutů, tak se domnívám, že tuto práci lze zvládnout daleko rychleji, i když můj předřečník měl obavu. Tolik k tomuto problému.

K problému komise pro bankovnictví. Mám za to, že předložit návrh tak, jak byl předložen, bez slyšení příslušných "neposlanců" v kompetentním výboru, není tak zcela rozumné. Tato komise může mít možná významnější roli, než si v tuto chvíli myslíme, a považoval bych proto za potřebné, že při výběru zástupců bank (oni jsou tam sice jako osobnosti, ne jako zástupci té které banky) by se nemělo posuzovat, ze které banky jsou, aby byly stejně zastoupeny malé i velké, s cizím prvkem i bez cizího prvku. Jestli to je či není - můžeme pochybovat či nepochybovat, ale bylo by namístě, aby dva výbory, které se touto problematikou mohou zabývat tj. výbor hospodářský a rozpočtový - to na společném zasedání posoudily. Mimo to mám druhý vážný důvod uvažovat o tom, zda je možné to dnes schvalovat. Položil bych otázku, zdali pro členy této komise "neposlance" je potřeba se zabývat otázkou osvědčení podle tzv. lustračního zákona. Samozřejmě tento zákon nemohl vědět, že takovouto komisi budeme zřizovat a že nemohl vyjmenovat mezi těmi, kterých se týká, členy této komise. Nicméně v této otázce by se mělo postupovat přiměřeně a příslušná osvědčení by měla být předložena předtím, než přistoupíme k volbě. Mimo to si myslím, že pokud jednáme o věci tak vážné, která bude zasahovat do měnových a jiných otázek, měli bychom dát příležitost slyšet názory těch lidí ve výborech a příslušné výbory by měly dát po tomto slyšení doporučení sněmovně, jak bývá dobrým zvykem. Děkuji za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP