FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. volební období

95

Zpráva

o přípravě nové ústavy České a Slovenské Federativní Republiky a návrh na vytvoření komise poslanců

Září 1990

Předkládá:

Prof. JUDr. Zdeněk Jičínský, DrSc.

 

první místopředseda FS

Zpráva

o přípravě nové ústavy České a Slovenské Federativní republiky a návrh na vytvoření komise poslanců

I.

Z iniciativy předsedkyně České národní rady JUDr. Dagmar Burešové se konala dne 21. července 1990 porada představitelů Federálního shromáždění, České národní rady, Slovenské národní rady a vlád České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, na které byly dohodnuty závěry k postupu přípravy návrhu nové Ústavy České a Slovenské Federativní Republiky. Předsednictvo Federálního shromáždění na své 4. schůzi dne 30. srpna 1990 tyto závěry schválilo.

Na základě těchto a dalších jednání se navrhuje následující postup:

1) Zákonodárnou iniciativu při přípravě návrhu nové ústavy ČSFR bude mít skupina poslanců Federálního shromáždění.

Pro přípravu návrhu nové ústavy

a) Sněmovna lidu a Sněmovna národů FS ustaví komisi poslanců, do které Česká národní rada a Slovenská národní rada vyšlou po 10 poslancích, sněmovny FS zvolí 12 - 14 poslanců FS, z nichž polovina budou poslanci zvolení v České republice a polovina poslanci zvolení ve Slovenské republice. Složení komise bude odpovídat poměru zastoupení politických sil ve Federálním shromáždění a v národních radách. Komise bude ustanovena na 6. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů. Návrh na složení komise je v příloze č. l.

b) Předsednictvo Federálního shromáždění po dohodě s vládou ČSFR ustaví komisi expertů. Poslanci mohou být členy této komise jen pokud jsou odborníky v oblasti veřejného práva. Při ustavení komise expertů se nepřihlíží k politické příslušnosti. Předsednictvo FS určí 3 až 4 experty, vláda ČSFR 2 experty. Předsednictvo ČNR v dohodě s vládou ČR a předsednictvo SNR v dohodě s vládou SR navrhnou po 4 expertech. Komise expertů bude ustavena do 20. září 1990. Návrh na ustavení komise expertů je v příloze č. 2. Komise expertů si zvolí předsedu a místopředsedu, ustaví si tajemníka. Komise bude zřizovat pracovní skupiny, v nichž budou pracovat další odborníci. Zejména při řešení otázek rozdělení působnosti mezi federaci a republiky v oblastech zákonodárné a výkonné moci bude potřebná m. j. součinnost federálních ústředních orgánů státní správy, resp. účast jejich zástupců v pracovních skupinách.

2) Je potřebné, aby do konce roku 1991 byl připraven celkový návrh ústavy ČSFR. Předpokládaný harmonogram prací je uveden v příloze č. 3.

II.

Při jednání zástupců vlád České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky v Trenčianských Teplicích 8. a 9. srpna 1990 a na poradě u prezidenta ČSFR Václava Havla dne 17. srpna 1990 bylo dohodnuto:

1) Ustavit expertní komise, které vypracují nové vymezení kompetencí federace a republik v oblasti dosavadní společné působnosti ČSFR, ČR a SR.

Předpokládá se, že na základě výsledků těchto prací bude připraven návrh ústavního zákona o změně příslušných ustanovení hlavy druhé ústavního zákona o čs. federaci.

2) Připravit návrh ústavního zákona o základních právech a svobodách (občanských, politických a sociálních právech), který by měl být přijat v den 1. výročí demokratické revoluce, t. j. 17. listopadu 1990.

Pro přípravu návrhu ústavního zákona o základních právech a svobodách po dohodě s předsedy ČNR a SNR předsednictvo Federálního shromáždění na 4. schůzi dne 30. srpna 1990 ustavilo pracovní skupinu expertů ve složení:

Prof. JUDr. Jiří Boguszak, ředitel Ústavu státní správy, předseda

JUDr. Peter Kresák, Právnická fakulta UK Bratislava

Doc. JUDR. Marián Posluch, vedoucí katedry státního práva Právnické fakulty UK Bratislava

JUDr. František Zoulík, náměstek ministra spravedlnosti ČR

Skupina expertů vypracuje návrh ústavního zákona do 17. září 1990 a předloží jej komisi poslanců pro přípravu nové ústavy ČSFR.

Příloha 1

Návrh

na ustavení komise poslanců pro přípravu návrhu nové ústavy

Komise poslanců:

České národní rady

Slovenské národní rady

1) D. Burešová

1) M. Kusý

2) V. Žák

2) M. Sečánsky

3) M. Kraus

3) P. Tatár

4) Z. Malík

4) I. Čarnogurský

5) J. Ortman

5) D. Dobrovolný

6) J. Kalvoda

6) I. Brndiar

7) I. Palkoska

7) A. Hrnko

8) K. Holomek

8) Ľ. Fogaš

9) I. Janů

9) R. Szabó

10) J. Kasal

10) G. Kaliská

Federálního shromáždění

česká část

slovenská část

1) R. Battěk

1) M. Šútovec (VPN)

2) D. Kroupa

2) E. Valko (VPN)

3) Z. Kessler

3) J. Vošček (KDH)

4) J. Sokol

4) M. Benčík (KSČ)

5) Z. Masopust (KSČ)

5) V. Novitzký (ESWMK)

6) B. Bárta (MORS)

6) A. Dubček (VPN)

7) V. Benda (KDU)

7) J. Slota (SNS)

Za předsedy komise se navrhují Rudolf Battěk a Milan Šútovec.

Příloha 2

Návrh

na ustavení komise expertů pro přípravu návrhu nové ústavy

1) Návrh předsednictva FS a vlády ČSFR

1) P. Holländer

2) J. Boguszak

3) D. Hendrych

4) V. Mikule

5) M. Posluch

6) F. Šamalík

2) Návrh předsednictva ČNR

1) P. Peška

2) J. Grospič

3) F. Zoulík

4) J. Kroupa

3) Návrh předsednictva SNR

1) K. Plank

2) P. Kresák

3) D. Nikodým

4) M. Tkáč

Příloha 3

Harmonogram prací expertních skupin pro přípravu Ústavy ČSFR

Úkol

Termíny

Prohlášení základních práv a svobod /ústavní zákon o občanských, politických a sociálních právech/

17. 9. 1990

ústavní zákon i rozdělení působnosti mezi federaci a republiky v oborech výkonné moci

31. 10. 1990

struktura a základní koncepce ústavy, preambule, všeobecná ustanovení

leden 1991

moc soudcovská /včetně ústavního a správního soudnictví a rozdělení působnosti mezi federaci a republiky/

březen 1991

moc zákonodárná prezident ČSFR moc výkonná

květen 1991

státní symboly, hlavní město, ustanovení společná, přechodná a závěrečná

květen 1991

Celkový návrh ústavy

první čtení: říjen 1997

 

druhé čtení: listopad 1991


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP