Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VI. volební období

92

ZPRÁVA

předsedy Federálního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací.

Návrh zákonného opatření předložila vláda České a Slovenské Federativní Republiky dne 24. srpna 1990 s odůvodněním, že je zajišťována sumarizace výkazů majetku a jsou prováděna další potřebná šetření; technicky tedy nelze celou záležitost dořešit do 30. září 1990 v souladu se záměry vyjádřenými v usnesení sněmoven č. 147 ze dne 14. 3. 1990 a s cíli zákonného opatření č. 177/1990 Sb. Proto, aby nebyl zmařen účel sledovaný tímto zákonným opatřením, je předkládán tento návrh.

Vládní návrh jsem zaslal České národní radě a Slovenské národní radě, aby mohly podle svého uvážení sdělit svá stanoviska.

Výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů posoudily vládní návrh ve schůzi dne 28. srpna 1990 (usnesení č. 13). I když jde o mimořádný zásah do výkonu vlastnického práva různých subjektů, souhlasí výbory s důvody uvedenými vládou ČSFR a doporučily zákonné opatření schválit. Navrhly však předsednictvu Federálního shromáždění, aby účinnost citovaného zákonného opatření se stanovila do 31. března 1991 a nikoliv, jak navrhla vláda ČSFR ". . . do dne nabytí účinnosti zvláštního zákona. . . ", tedy do neurčitého termínu.

Předsednictvo Federálního shromáždění projednalo návrh vlády i doporučení ústavně právních výborů a přijalo dne 30. srpna 1990 zákonné opatření ve znění navrženém ústavně právními výbory. Toto znění je přiloženo.

Zákonné opatření bylo vyhlášeno dnem 30. srpna 1990.

Podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, je třeba, aby Federální shromáždění toto zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění na nejbližším zasedání dodatečně schválilo.

Navrhuji proto, aby Sněmovna lidu a Sněmovna národů přijaly toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona o československé federaci, zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 30. srpna 1990 č. 363 Sb., o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací.

V Praze dne 3. září 1990

předseda Federálního shromáždění

 

Zákonné opatření

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 30. srpna 1990

o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

"Účinnost zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, se prodlužuje do 31. března 1991."

§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

prezident ČSFR

předseda FS ČSFR

předseda vlády ČSFR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP