Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

VI. volební období

91

ZPRÁVA

předsedy Federálního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění

o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním.

Skupina poslanců Federálního shromáždění předložila k projednání návrh na vydání zákonného opatření o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním (tisk 74).

V souladu s jednacím sádem Federálního shromážděné jsem návrh zaslal národním radám a vládě ČSFR, aby mohly podle svého uvážení sdělit stanovisko. Jejich stanoviska jsem obdržel. Textové úpravy návrhu předložilo prezídium generální rady České a Slovenské konfederace odborových svazů.

Návrh zákonného opatření projednávaly dne 28. srpna 1990 ústavně právní výbory obou sněmoven Federálního shromáždění a přijaly usnesení, v němž doporučují některé změny.

Na schůzi dne 30. srpna 1990 předsednictvo Federálního shromáždění projednalo iniciativní návrh poslanců (tisk 74), pozměňovací návrhy ústavně právních výborů (usnesení č. 15) a posoudilo i další došlá stanoviska.

V rozpravě v předsednictvu se ukázalo, že návrh vychází z naléhavé potřeby a politické nutnosti, které vyžadují neodkladně rozšířit okruh vedoucích pracovníků, kteří jsou jmenováni, aby bylo možné operativněji provádět personální změny.

Je to též jedno z opatření, které by mělo vytvářet podmínky k realizaci ekonomické reformy.

Úprava postupu při jmenování i odvolání vedoucího pracovníka zůstává nezměněna (§ 65 až 68 zákoníku práce). Nedotčena také zůstává dosavadní úprava důvodů a způsobů skončení pracovního poměru.

Předsednictvo Federálního shromáždění přijalo zákonné opatření ve znění navrhovaném ústavně právními výbory.

Nejdůležitější byla navrhovaná změna, aby opatření se nevztahovala na ty vedoucí pracovníky, kteří přímo řídí výkonné pracovníky (mistr, vedoucí prodejny apod.). Tím bylo též zohledněno stanovisko prezídia generální rady České a Slovenské konfederace odborových svazů.

Zákonné opatření bylo schváleno v přiloženém znění a bylo vyhlášeno dne 30. srpna 1990.

Podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci je třeba, aby Federální shromáždění toto zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění dodatečně schválilo.

Navrhuji proto, aby Sněmovna lidu a Sněmovna národů přijaly toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní

Republiky schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 30. srpna 1 990 č. 362 Sb., o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním.

V Praze dne 3. září 1990

předseda Federálního shromáždění

 

Zákonné opatření

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 30. srpna 1990

o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle § 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

Vedoucími funkcemi, do nichž jsou pracovníci jmenováni, jsou

a) vedoucí funkce v přímé řídící působnosti vedoucího organizace,

b) vedoucí funkce v přímé řídící působnosti vedoucích pracovníků přímo podřízených vedoucímu organizace za podmínky, že jsou těmto vedoucím pracovníkům podřízeni další vedoucí pracovníci,

c) vedoucí funkce na ústředních orgánech.

§ 2

Za vedoucí pracovníky ve funkcích, do nichž jsou pracovníci jmenováni orgánem nadřízeným organizaci nebo vedoucím organizace se ode dne účinnosti tohoto zákonného opatření považují také vedoucí pracovníci uvedení v § 1, kteří k tomuto dni podle dosavadních předpisů vykonávají tyto funkce na základě pracovní smlouvy.

§ 3

Zrušuje se § 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce.

§ 4

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

prezident ČSFR

předseda FS ČSFR

předseda vlády ČSFR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP