FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

84

INTERPELACE

ministra financí ČSFR a ministryně vlády ČSFR poslancem Sněmovny národů Michalem Prokopem ze dne 23. 8. 1990

POSLANEC FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

V Praze dne 23. srpna 1990

Vážená paní ministryně,

vážený pane ministře,

ve smyslu § 49 ústavního Zákona o československé federaci a podle § 62 odst. /1/ a /2/ Zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění využívám svého práva k následující interpelaci.

Dne 18. května 1990 přijalo předsednictvo FS Zákonné opatření o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, které zakazuje převody vlastnictví nemovitého majetku s výjimkou převodu na stát /§ 1, odst. /1//, dále zakazuje nakládat s prostředky na účtech těchto organizací nad rámec obvyklého hospodaření /§ 1, odst. /4//, zakazuje zřizování podniků a hospodářských zařízení, nebo vkládání podílů do nich /§ 2/ a přikazuje do 30. června 1990 předložit federálnímu ministerstvu financí výkaz svého majetku a oznámit tomuto ministerstvu převody majetku mimo obvyklé hospodaření a nakládání s prostředky na účtech v době od 1. listopadu 1989 do účinnosti tohoto zákonného opatření /§ 3/.

Byl jsem upozorněn svými voliči, že dne 4. června 1990 byla na Okresním notářství v Chrudimi uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícími manželi Květuší, nar. 4. 9. 1933 a Ladislavem, nar. 4. 6. 1932 Kosinovými a kupujícím OV KSČ Chrudim na objekt bývalé restaurace Festunk v Chrudimi II., Na Valech č. 19. Šetřením na Geodezii Chrudim byla zjištěna čísla vlastnických listů. U prodávajících manželů Kosinových je číslo listu vlastnictví 951, číslo nového listu vlastnictví u nabyvatele OV KSČ je 3883.

Vzhledem k výše uvedeným informacím se zdá být zřejmé, že došlo k porušení Zákonného opatření předsednictva FS a to podle § 1, odst. /2/ a /3/, pokud nebyla udělena výjimka federálního ministerstva financí /§1, odst. /2/ a /4//.

Vznáším touto formou dotaz zda-li:

1/ Federální ministerstvo kontroly a federální ministerstvo financí o výše uvedeném případu něco vědí.

2/ Federální ministerstvo financí udělili souhlas s uzavřením kupní smlouvy a povolilo výjimku z ustanovení § 1 odst. 3 pro nakládání s prostředky na účtu OV KSČ Chrudim. Pokud se tak stalo, z jakých důvodů.

Žádám o přešetření celého případu a pakliže se uvedené informace potvrdí, žádám o vyvození všech zákonných důsledků v nejkratší možné lhůtě, neboť Zákonné opatření ze dne 18. května 1990 pozbývá účinnosti dnem 30. 9. 1990.

Michal Prokop

poslanec Sněmovny národů

Federálního shromáždění

Vážená paní Květoslava Kořínková, ministryně vlády ČSFR

Vážený pan Václav Klaus, ministr financí ČSFR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP