MINISTR DOPRAVY ČSFR

V Praze dne 20. srpna 1990

83

Odpověď ministra dopravy ČSFR

na interpelaci poslankyně Sněmovny národů paní JUDr. Kláry SAMKOVÉ ze dne 23. 7. 1990 (tisk 55)

1. V současné době je správa všech dopravních letišť v ČSFR a tudíž i letiště Praha začleněna do s. p. ČSA. Toto organizační uspořádání je nevyhovující a v zemích s tržním hospodářstvím neobvyklé. FMD proto navrhuje v rámci odstátnění ČSA vyčlenit dopravní letiště z ČSA a na přechodnou dobu je začlenit do dvou příspěvkových organizací s územní působností pro ČR a SR s platností od 1. 1. 1991. Toto řešení je nezbytné pro zachování stávající sítě dopravních letišť do doby vytvoření ekonomických předpokladů pro jejich osamostatnění jako akciových společností nebo veřejně prospěšných podniků v rámci regionů. V současné době je totiž provoz dopravních letišť v ČSFR včetně letiště Praha ztrátový. Cílem je odstranit ztrátovost provozu a investiční rozvoj řešit z vlastních zdrojů letišť s příspěvky federace, republik a měst. Vztahy ČSA jako jednoho z dopravců ke správám letišť budou postaveny na ekonomickou základnu. Některé provozy, jako na př. odbavovací budovu pro cestující se navrhuje privatizovat. V tom případě bude dělba zisku odpovídat vkladům účastníků.

2. Československé aerolinie se navrhuje v rámci odstátnění přeměnit od 1. 1. 1991 na státní akciovou společnost. Při následné postupné privatizaci se počítá rovněž se zahraniční majetkovou účastí. V tomto směru je vedena řada jednání na úrovni podniku ČSA se zahraničními dopravci, bankami a dalšími subjekty.

3. Problematiku výstavby odbavovací budovy pro cestující na letišti Praha řeší FMD, neboť se jedná o součást veřejné dopravní cesty. Na základě úkolu z jednání vlády ČSFR dne 12. 3. 1990 se připravuje varianta financování výstavby s minimální účastí státu. Za tím účelem bylo vyzváno 20 zahraničních firem, aby předložily své návrhy na financování, výstavbu a společné provozování odbavovacího areálu. Základní podmínkou je dosažení návratnosti vložených prostředků a přiměřeného zisku. FMD obdrželo celkem 17 nabídek, které jsou skupinou expertů vyhodnoceny. Návrh řešení, které spočívá v privatizaci areálu, bude předložen vládě ČSFR k rozhodnutí do konce září t. r. Z došlých nabídek vyplývá, že se nelze zcela obejít bez československé finanční účasti. O spoluúčast na financování byly požádány čs. banky, cestovní kanceláře, významné podniky, ale též vláda České republiky, ministerstvo obchodu a cestovního ruchu ČR, Hl. m. Praha a ObNV Praha 6. Odpovědi, které FMD obdrželo, však neobsahují přísliby na spoluúčast čs. subjektů na financování výstavby.

4. Výstavbou objektu pro odbavování nákladů se zabývají ČSA, neboť se jedná o podnikovou investici leteckého dopravce. ČSA jsou v jednání se zahraničními zájemci o vytvoření společného podniku se zahraniční majetkovou účastí s podmínkou návratnosti vložených prostředků a dosažení přiměřeného zisku. Jednání nejsou dosud ukončena.

5. Otázku transitního hotelu, který je typickou podnikovou investicí, založenou na návratnosti vložených investičních prostředků, řeší ČSA rovněž formou společného podniku se zahraniční majetkovou účastí. ČSA mají zájem o umístění hotelu na Dejvickém náměstí. Příslušné orgány Hl. m. Prahy však dosud o přidělení lokality pro hotel ČSA nerozhodly.

Z hlediska realizace těchto všech záměrů není rozhodující jen to, kdo bude stavební práce realizovat, ale především způsob financování a předpoklady pro komerčně úspěšné provozování společné investice. Z toho důvodu nelze stanovit požadavek, aby veškerá výstavba byla realizována toutéž firmou. Pokud se jedná o využití prostorů v odbavovacím areálu letiště Praha včetně restaurací, bude postaveno na ekonomickou bázi v souvislosti s privatizací areálu. Provozovatelem restaurace bude tudíž ten, kdo bude garantovat společnému podniku nejlepší výsledky.

6. Obnova letadlového parku ČSA pro současnou dobu je řešena již ukončeným nákupem sedmi letadel typu TU-154 M sovětské výroby a pronájmem dvou západoevropských letadel A 310-300, jejichž uvedení do provozu přichází v úvahu počátkem roku 1991. V roce 1989 byl uskutečněn nákup tří letadel TU 154 M a v tomto roce jednoho letadla TU 154 M v celkové hodnotě cca 450 mil. Kčs. V příštích letech musí modernizace letadlového parku konkurenčními typy pokračovat. To však bude možné jen s pomocí zahraničního kapitálu. Jednání v této oblasti vedou ČSA a nejsou ukončena.

7. Monopol ČSA a SLOVAIRu na podnikání v letecké dopravě a v leteckých pracích byl zrušen novelou leteckého zákona č. 90/1990 Sb. s účinností od 29. 3. 1990. K dnešnímu dni vydalo FMD již sedm povolení k podnikání v letecké dopravě a ostatních leteckých činnostech a další jsou v jednání. Se založením dalšího podniku pro leteckou dopravu FMD neuvažuje. V orgánech vlády Slovenské republiky je posuzován záměr vytvořit dopravce na bázi st. podniku Slovair. Ve schvalovacím řízení je návrh na založení čs. - švýcarského sdružení (Slovair a Crossair) "Tatraair" pro regionální mezinárodní leteckou dopravu se sídlem v Bratislavě. ČSA však zůstávají nadále "národním dopravcem" ve smyslu uzavřených mezivládních leteckých dohod, a proto FMD předpokládá, že stanovená část akcií zůstane v majetku státu. Stanovena bude též část akcií prodejná zahraničním zájemcům. Na př. v USA je tato část stanovena zákonem jako max. 20% podíl. Ve Švýcarsku max. 30% akcií národního dopravce může vlastnit zahraniční kapitál. Mezinárodní organizace leteckých dopravců (IATA) uvádí prognózu, že trh mezinárodní letecké dopravy bude do roku 1995 rozdělen mezi omezený počet globálních aliancí let. dopravců. Do tohoto procesu se musí zapojit i ČSA. První jednání s velkými leteckými společnostmi probíhají.

8. Uvedení do provozu nové odbavovací budovy pro cestující na letišti Praha je směrováno na rok 1994. U objektu pro odbavování nákladů je snaha ČSA uvést investici do provozu v roce 1993 a u hotelu rovněž v roce 1993. Cenová jednání nejsou dosud ukončena.

Vážená paní poslankyně doufám, že s přihlédnutím k současné etapě jednání o výše zmíněných záměrech budete moji odpověď na interpelaci považovat za uspokojivou.

Děkuji Vám za projevený zájem o budoucnost čs. civilního letectví.

S pozdravem

Ministr dopravy ČSFR:


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP