FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

81

ODPOVĚĎ

ministra-předsedy pro životní prostředí na interpelaci poslance Sněmovny národů Rostislava Senjuka

FEDERÁLNÍ VÝBOR PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Ing. Josef Vavroušek, CSc.

ministr - předseda

V Praze 23. srpna 1990

Čj.: 2337/11/21

Vážený pane poslanče,

na společné schůzi Sněmovny národů Federálního shromáždění jste vznesl interpelaci směřující k přípravě výstavby papírenského kombinátu v Plzni - Bukovci.

Při prověřování celé záležitosti bylo zjištěno, že příprava výstavby papírenského kombinátu v Plzni navazuje na koncepci rozvoje průmyslu papíru a záměry Západočeských papíren, s. p. Plzeň z minulého období. Již při posuzování investičního záměru na stavbu nebyl z hlediska požadované státní dotace návrh na vybudování nové kapacity považován státní expertizou za optimální. Bylo doporučeno záměr přehodnotit, případně kvalifikovaně v další přípravě vyčíslit reálné výhledové možnosti odbytu, včetně cenové problematiky, i bilance dřevní hmoty atd.

Konkrétní umístění stavby, které je navrhováno v prostoru, kde sice v minulosti schválený územní plán města Plzně počítal s výstavbou papírenského závodu, avšak bez stanovení konkrétních kapacit a s tím pak svázaných dopadů do území, je komplexně přehodnocováno. Přesto, že se jedná o vyspělou technologii, která je řešena na vysoké úrovni i z hlediska omezení emisí a vlivu na jednotlivé složky životního prostředí, zvažují příslušné územní orgány dopady dopravního řešení a zejména samotný vliv umístění stavby do dosud více méně nenarušeného území a komplexní hodnoty tohoto území v širších souvislostech města.

Příprava výstavby je ve stadiu projednávání zadání stavby, ke kterému nebylo Národním výborem města Plzně zaujato doposud konečné stanovisko. Na jednání komise pro životní prostředí při Národním výboru města Plzně dne 10. srpna 1990 byl přijat závěr, ve kterém komise s navrhovaným umístěním nesouhlasí. Pro případ, kdyby bylo rozhodnuto o výstavbě papírenského kombinátu a orgány města odsouhlasily jeho lokalizaci na území města, prověřuje Útvar hlavního architekta města Plzně alternativní řešení umístění této stavby.

Po prověření celé záležitosti jsem zjistil, že ve věci samé nebylo dosud příslušnými územními orgány rozhodnuto. Příprava dané investice však bude dále sledována ministerstvem životního prostředí ČR, které je ústředním orgánem státní správy pro životní prostředí v České republice, včetně výkonu této působnosti na úseku územního plánování s pravomocí případně přímo zasahovat podle zákona do rozhodnutí národních výborů.

S pozdravem

Vážený pan

Ing. Rostislav Senjuk

poslanec Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR

Praha

Na vědomí:

Vážený pan

PhDr. Milan Šútovec, CSc.

předseda Sněmovny národů FS ČSFR

Praha


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP