FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

77

INTERPELACE

předsedy federální vlády, federálního ministra vnitra a ministra zahraničních věcí poslancem Sněmovny národů Pavlem Dostálem ze dne 8. 8. 1990

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

Sněmovna národů

k rukám předsedy

Vinohradská 1

PRAHA 1

110 00

V Olomouci 8. 8. 1990

Vážený pane předsedo,

v příloze zasílám interpelaci a podle zákona 63 odst. (3) Zákona o jednacím řádu FS, žádám v důsledku toho, že jde o lidský život, o projednání v nejbližší sněmovně, aby mohla býti interpelace prohlášena za naléhavou a zodpovězena v době kratší než je předepsaných 30 dní.

Děkuji.

Pavel Dostál

poslanec Sněmovny národů

Příloha:

1 × interpelace - 3 listy

INTERPELACE

poslance Sněmovny národů Pavla Dostála ze dne 8. srpna 1990 předsedovi federální vlády, federálnímu ministru vnitra a ministru zahraničních věcí:

Vážený pane premiére,

vážený pane ministře vnitra

a vážený pane ministře zahraničních věcí,

využívám svého ústavního práva interpelovat vládu ČSFR a její členy podle čl. 49 ústavního Zákona o československé federaci a podle § 62, odst. (1) a (2) a § 64 Zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění.

Dne 17. dubna 1990 dostavil se do Kanceláře prezidenta republiky vojín sovětské armády a občan SSSR Alexandr Vitaljevič Masljajev a požádal o poskytnutí politického azylu v ČSFR.

Jmenovanému nejenže nebyl tento azyl poskytnut, ale následujícího dne, 18. dubna 1990, byl vojín A. V. Masljajev předán sovětské straně, a to, jak uvedl ředitel Úřadu FMV Konrád, na základě smlouvy o dočasném pobytu sovětských vojsk z října 1968.

Další osud tohoto sovětského občana se můžeme už jenom domýšlet.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem, žádám Vás vážený pane premiére, vážený pane ministře vnitra a vážený pane ministře zahraničních věcí, aby bylo:

1. Podáno veřejnosti okamžité a plné vysvětlení, proč byl ze strany ČSFR odmítnut tak jednoznačně humánní akt, jako je poskytnutí politického azylu, který zaručuje dosud platný čl. 33 Ústavy ČSSR a čl. 14 Všeobecné deklarace lidských práv z roku 1948.

2. Zdůvodněno, proč byl A. V. Masljajev vrácen zástupcům Střední skupiny vojsk dočasně umístěných na našem území, ačkoliv muselo být našim orgánům jasné, jakému nebezpečí jmenovaného jeho návratem vystavují a že je porušován čl. 3 Deklarace OSN o územním či teritoriálním azylu ze 14. 12. 1967, podle kterého osoba žádající o azyl nemá být vyhnána nebo násilně vrácena do kteréhokoliv státu, kde by byla vystavena pronásledování.

3. Sděleno, kdo jmenovitě nese odpovědnost za případné tragické následky tohoto činu a jak bude proti viníkům postupováno.

4. Oznámeno, jaké jsou ze strany ČSFR učiněny záruky, aby se již podobná situace nemohla opakovat.

5. Prošetřeno, jak je možné, že byl A. V. Masljajev vrácen sovětské straně na základě smlouvy, která byla uznána jako nulitní, takže jde o smlouvu zrušenou a neplatnou, z čehož následně plyne, že navrácení jmenovaného sovětským orgánům je ve své podstatě protiprávním aktem.

6. Zahájeno okamžité šetření o dalším osudu A. V. Masljajeva za použití všech dostupných prostředků.

7. Zahájeno se SSSR neprodleně patřičné jednání na vládní úrovni a v případě, že jmenovaný žije, aby mu byl politický azyl okamžitě a bez průtahů udělen.

8. V případě, že došlo k smrti jmenovaného, učiněno zadost základním etickým normám a odpovědní činitelé ČSFR se omluvili rodině jmenovaného.

Vážený pane premiére, vážení páni ministři. Alexandr Vitaljevič Masljajev demonstroval svou žádostí o politický azyl svůj vztah k ČSFR a dal také najevo, co si myslí o přítomnosti sovětských vojsk v naší zemi. Odměnou za tento hrdinský a solidární postoj je mu v současnosti vězení, možná i smrt.

Dalším mlčením o celé záležitosti bychom se stali všichni spoluviníky tohoto jednoznačně protihumánního a svévolného aktu odpovědných pracovníků FMV a z tohoto důvodu Vás všechny, vážení pánové, žádám o Vaše jasná a zásadní stanoviska. Děkuji.

8. srpna 1990

Pavel DOSTÁL

poslanec Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP