FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

76

Vládní návrh

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění

ze dne ..........

o prodloužení účinnosti zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:

§ 1

Účinnost zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, se prodlužuje do dne nabytí účinnosti zvláštního zákona, který upraví majetkové vztahy politických stran, politických hnutí, občanských sdružení a právních nástupců Národní fronty.

§ 2

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Otázka majetku politických stran, politických hnutí, občanských sdružení a právních nástupců Národní fronty zůstává stále ve středu pozornosti naší společnosti. Rozpory ohledně majetku mezi celou řadou subjektů politického systému přetrvávají a v některých případech se dokonce prohloubily.

Federální orgány dosud ve snaze napomoci řešení této otázky přijaly zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, vyhlášku federálního ministerstva financí č. 224/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 177/1990 Sb., zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, jakož i nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 212/1990 Sb., o odnětí nemovitého majetku státu v trvalém užívání Komunistické strany Československa.

Zákonné opatření č. 177/1990 Sb. především stanovilo přísný restriktivní režim na majetkové dispozice těch subjektů politického systému, kterým byly v době do 31. prosince 1989 poskytovány dotace ze státních rozpočtů, a dále povinnost soupisu vlastního majetku všech politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, jejich orgánů a složek s právní subjektivitou a právních nástupců Národní fronty spojenou s oznamovací povinností ohledně převodů jejich majetku ve stanovených případech.

Majetek dříve dotovaných subjektů je proto v podstatě pod státní kontrolou, takže riziko dispozic s ním, které by byly v rozporu se zájmy společnosti, je minimální. Účinnost tohoto zákonného opatření je ale omezena do 30. září t. r.

Ve snaze napomoci meritornímu, definitivnímu řešení celé záležitosti je po linii vlády ČSFR zabezpečována sumarizace výkazů o majetku všech dotčených subjektů, jsou prováděna další potřebná šetření a činnost zahájila meziresortní komise pro zpracování návrhu příslušné zákonné úpravy. Množství a mnohdy problematická kvalita zpracovávaných dat, objem majetku, pestrost jeho druhů a subjektů, potřeba ochrany společenských zájmů, včetně vložených hmotných a finančních prostředků činí tvorbu společensky žádoucího spravedlivého řešení celého problému obtížným.

Z těchto důvodů nelze v potřebné kvalitě připravit příslušnou zákonnou úpravu tak, aby nabyla účinnosti nejpozději 30. září tohoto roku.

S cílem zabránit zmaření účelu zákonného opatření č. 177/1990 Sb. a ztrátě možnosti řádného věcného posouzení problému a naložení s majetkem žádoucím způsobem se navrhuje prodloužit účinnost tohoto zákonného opatření do doby, než bude přijat nový zákon, který upraví majetkové vztahy politických stran, politických hnutí, občanských sdružení a právních nástupců Národní fronty.

V Praze dne 23. srpna 1990

Předseda vlády ČSFR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP