FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

68

INTERPELACE

ministra vnitra ČSFR ing. Jana Langoše a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera poslankyní Sněmovny národů JUDr. Klárou Samkovou ze dne 6. 8. 1990

JUDr. Klára SAMKOVÁ

POSLANKYNĚ SNĚMOVNY NÁRODŮ

FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ ČSFR

Pštrossova 25

110 00 PRAHA 1

tel.: (02) 20 42 67

v Praze, dne 6. 8. 1990

Interpelace poslankyně Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSFR Kláry Samkové na ministra vnitra pana ing. Jána Langoše a pana ministra zahraničních věcí pana Jiřího Dienstbiera.

Vážení pánové,

využívám svého ústavního práva a dle ust. § 49 zák. č. 143/1968 Sb. a dle ust. § 62 odst. 1 a 2 zákona o jednacím řádu FS a obracím se na vás s interpelací.

Vzhledem k tomu, že zákon o azylu a přistoupení ČSFR k Úmluvě o postavení uprchlíků z 28. července 1951 se snad již blíží k legislativnímu obzoru, avšak bohužel ještě zdaleka ne uvedení do praxe, s ohledem na faktickou vládu byrokratického aparátu, který obklopuje nepochybně i vás a kterému se leckdy podaří zmařit i vaše nejlépe míněné pokyny a směrnice, dovoluji si vás upozornit na další případ faktické žádosti o azyl v ČSFR, u nějž se obávám následování dnes již neblaze proslulého osudu kauzy "Masljajev".

Ve dnech 12.-13. července 1990 se v Praze uskutečnilo jednání mezi představiteli Československého ústavu zahraničního a Československé kulturně-osvětové společnosti J. A. Komenského na Ukrajině. Delegace Společnosti seznámila ČSÚZ se skutečností, že v okolí tragického Černobylu se nacházejí i dvě vesnice s českým obyvatelstvem - Malá Zubovština a Malinovka, ve kterých žije zhruba 1000 sovětských občanů, hlásících se k české národnosti, hovořících českým jazykem jako svým jazykem mateřským a udržujících si po čtyřech i více generací svou identitu Čechů. Vzhledem k havárii černobylské jaderné elektrárny mají být oblasti kolem Černobylu nejpozději do roku 1991 vysídleny. Z existujícího plánu vysídlování je zřejmé, že se zachováním obcí jako přesídlovaného celku se nepočítá. Rodiny mají být rozvezeny jednotlivě do různých oblastí celé země bez ohledu na širší rodinné a dlouhodobé přátelské sousedské svazky. Takovéto řešení by prakticky znamenalo konec české národnostní skupiny obou vesnic a faktické pošlapání základních lidských práv jejich obyvatel - totiž právo na vzdělání v mateřském jazyku a rozvíjení národního života. Naznačený postup "konečného řešení" vysídlení obcí Malinovka a Malá Zubovština opětovně demonstruje naprosté neuznávání kolektivních lidských práv Sovětským Svazem tak, jak se tomu zavázal podepsáním Helsinských dohod i dohod následných. Na základě těchto skutečností obyvatelé ohrožených vesniček projevili přání vrátit se zpět do své původní vlasti - Československa. S životně důležitou prosbou byl údajné seznámen při návštěvě Sovětského Svazu i president Václav Havel a ČSÚZ se jménem žadatelů obrátil v minulých týdnech i na vámi řízená ministerstva s prosbou o urychlené zabývání se věcí samou. Zároveň byla poskytnuta informace, že do obce Pohoří na Šumavě, která byla zcela zničena existencí hraničního pásma, by bylo možno /a žádoucí vzhledem k ladem ležící půdě okolo ní/ obyvatele obou ukrajinských obcí při poskytnutí určitých podmínek přistěhovat.

Do dnešního dne není znám žádný konkrétní postup ve věci a já vás proto žádám o zodpovězení následujících otázek:

1/ Jste informováni o žádosti obyvatel Malá Zubovština a Malenovka, která je fakticky žádostí o poskytnutí politického azylu?

2/ Jaká stanoviska zaujímají vaše ministerstva k tomuto problému?

3/ Jestliže je vaše stanovisko záporné, z jakých důvodů?

4/ Jestliže je vaše stanovisko kladné, jaká opatření byla učiněna k realizaci přesídlení obyvatelstva do dne zodpovídání dotazu?

5/ Jaký bude další harmonogram opatření k realizaci přesídlení včetně jednání se sovětskou stranou?

6/ Jak bude vyřešena otázka majetku obyvatel vesniček a jeho bezcelným dovozem jak ze strany SSSR, tak ze strany ČSFR?

7/ Je vypracován postup počáteční pomoci těmto obyvatelům ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČSFR?

Děkuji vám mnohokrát za zodpovězení mých dotazů a doufám, že tentokrát se nám podaří naše Spojené Úřednictvo přece jenom zdolat.

s pozdravem


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP