FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

64

Návrh poslanců Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Jiřího Bureše, Ivana Fišery, Rudolfa Hrušínského, Jaromíra Patočky, Ivana Ryndy, Karola Stomeho a Lubomíra Voleníka

Zákon

ze dne .......... 1990

o úpravě některých majetkových vztahů Církve československé husitské

K nápravě křivd způsobených Církvi československé husitské v padesátých letech, zejména protiprávním odnětím jejího nemovitého majetku se Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Nemovitý majetek uvedený v příloze tohoto zákona se prohlašuje ke dni účinnosti tohoto zákona za vlastnictví Církve československé husitské.

§ 2

Dnem účinnosti tohoto zákona zanikají nároky Církve československé husitské vůči dosavadním vlastníkům a uživatelům majetku uvedeného v § 1 na náhradu škody a neoprávněného majetkového prospěchu, včetně nároků na úhradu nájemného, pokud vznikly v době od 1. ledna 1950 do dne účinnosti tohoto zákona.

§ 3

(1) Spory z uplatňování tohoto zákona rozhodují soudy.

(2) Orgány geodézie provedou zápisy změn vlastnických vztahů vyplývajících z tohoto zákona.

§ 4

Vyklizení nemovitého majetku uvedeného v § 1, pokud slouží k poskytování služeb zdravotnických nebo sociálních anebo pro školství nebo kulturní či osvětovou činnost, se lze domáhat jen po předchozím souhlasu orgánu stanoveného zákony národních rad.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení

Příloha

1. Dům čp. 1305 s pozemkem č. k. 1961 k. ú. Žižkov

Vlastník: Čs. stát - trvalé užívání OV KSČ v Praze 3

Uživatel: OV KSČ v Praze 3

Zapsáno u SG Praha-město

na LV č. 118 katastrální území Žižkov

2. Dům čp. 846 s pozemkem č. k. 2474 k. ú. Vinohrady

Vlastník: Čs. stát - Bytový podnik v Praze 3

Uživatel: Obvodní podnik bytového hospodářství v Praze 3

Zapsáno u SG Praha-město

na LV č. 11 katastrální území Vinohrady

3. Dům čp. 318 s pozemkem č. k. 849 k. ú. Vinohrady

Vlastník: Čs. stát - OPBH v Praze 2

Uživatel: Obvodní podnik bytového hospodářství v Praze 2

Zapsáno u SG Praha-město

na LV č. 10 katastrální území Vinohrady

4. Dům čp. 1053 s pozemky č. k. 1724 a č. k. 1723

k. ú. Karlovy Vary

Vlastník: Čs. stát - Čs. státní lázně

Uživatel: Československé státní lázně

Zapsáno u SG Plzeň, provoz Karlovy Vary

na LV č. 8 katastrální území Karlovy Vary

Důvodová zpráva

Předložený návrh zákona je odůvodněn nutností částečného odstranění křivd spáchaných na Církvi československé husitské a navrácením objektů, které tato církev žádá zpět do svého vlastnictví a užívání pro účely školní, kolejní, ubytovací a sociálně charitativní, umožnit jí obnovení její činnosti.

Touto majetkovou restitucí nevzniknou státu žádné finanční náklady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP