FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

61

Interpelace

poslankyně Sněmovny lidu MUDr. Evy Novákové ze dne 14. srpna 1990

 

MUDr. Eva Nováková

 

Švabinského 3541

 

464 01 Kroměříž

Interpelace

V souladu s ústavním právem poslanců interpeluji vládu ČSFR podle čl. 49 ústavního Zákona o československé federaci a podle § 62 a § 64 Zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění.

K interpelaci mě vedou především sociální aspekty, které byly brány na zřetel jen nedostatečně při federální vládou schváleném návrhu zdražení vlakové dopravy. Ekonomické argumentace převážily, ekologická hlediska nebyla chápána dlouhodobě. Zdražení benzinu v červenci nadto část ekologických protiargumentů otupilo.

Vlaky u nás nejsou ani zvlášť komfortní, rychlé, přesné a čisté, a proto jsou využívány bez možnosti jiné volby sociálně méně dobře situovanými občany, ti lépe situovaní volí častěji přepravu osobními auty.

Plánované zdražení vlakové dopravy se tedy dotkne především těch skromnějších. Plánované slevy sice umožní důchodcům využívat vlaky za stejné ceny jako doposud a občanům nad 70 let bude přeprava poskytována zdarma, ale pro mladé rodiny s dětmi, občany dojíždějící za prací, neúplné rodiny či studenty nad 16 let (kromě denního dojíždění do škol) ovlivní prakticky stoprocentní zdražení vlaku životní náklady nebo životní styl.

Soustava slev, která je v západních zemích rozsáhlá a stále širší, u nás zaznamená k 1. září 1990 proti současnosti zúžení. Ruší se zejména slevy pro školní kolektivy, pro hromadné akce s tělovýchovným zaměřením, pro dětské organizace (na př. skauty).

Zdražením občanského jízdného lze uvažovat i o určitém omezení návštěv mladších lidí u starších příbuzných, ať v domácnostech nebo v ústavních zařízeních a tím i ke zhoršení podmínek pro pravidelné kontakty rodin.

V oblastech se znehodnoceným životním prostředím se zdražením vlaků a zároveň zrušením rekreačních slev ztíží odliv sociálně slabších občanů ve volném čase do přírody. Rovněž se zvýší náklady na přímou účast obyvatel menších míst na kulturních představeních. Nepřímo tak lze předpokládat i snížení počtu návštěvníků a tím negativní dopad do ekonomiky některých divadel.

Úhrada zvýšeného jízdného na př. pracovníkům stavebních organizací, pracujícím na výstavbě a obnově Prahy a jiných měst se zákonitě promítne do nákladů těchto stavebních prací.

Ke ztrátám času, spojeným s dojížděním z místa bydliště do práce, přibudou vyšší ztráty finanční - přitom bytů zvláště v místech s větším soustředěním pracovních příležitostí není zdaleka dost. Navíc se domnívám, že není zájem na pokračujícím vylidňování menších obcí.

Všem resortům (kromě dopravy, kde jsou pracovníci vybaveni zaměstnaneckými slevami) vysílajícím své pracovníky na služební cesty veřejnými dopravními prostředky, se náklady zvýší a promítnou do cen výrobků, poskytovaných služeb či nároků na přidělení dalších prostředků - to u nevýdělečných rozpočtových organizací.

Taková potřeba zvýšené dotace vznikne na př. ve zdravotnictví, kde se proplácejí náhrady cestovních výdajů pacientů a jejich doprovodů k vyšetření a ošetření ve zdravotnických zařízeních.

Upozorňuji rovněž na dvojnásobné zvýšení cen jízdného u jednotlivých jízd vysokoškoláků z míst trvalého bydliště do sídla jejich fakult. Jedná se o početnou nevýdělečnou skupinu mladých, která má možnost si nanejvýše přivydělat příležitostnou prací. Kapacitně nepostačující kolejní ubytování nutí vysokoškoláky obtížně hledat předražené podnájmy, zvedají se náklady na stravování v menze i na stravování doplňkové, lze v krátké době předpokládat prudký vzestup cen učebnic a skript. Část uchazečů o studium, která dříve nebyla na vysoké školy přijata, je o něco starší a už si založila rodiny, se nyní má možnost na vysoké školy dostat - jejich sociální situace bude ještě více obtížná. Počítá se změnami v poskytování sociálních stipendií. Na studenty, zejména ty, kteří nežijí v místě školy u rodičů, dopadne ve školním roce, který co nevidět začne, řada sociálních problémů. Z hlediska cen veřejné dopravy (a to i s ohledem na možnosti studentských zahraničních stáží) nepocítí zhoršení jen děti železničářů a snad ještě děti z mimořádně dobře situovaných rodin s neodměřeným kapesným.

Považuji za mimořádně závažné, že někteří pracovníci ČSD nevidí ve zdražení jízdného na železnici řešení svých četných problémů a poukazují na jiní, dosud zdaleka ne plně využité možnosti cest ke zlepšení stavu.

Proto kladu následující otázky:

panu ministru Klausovi

Je pravda, že v ceně pohonných hmot pro dieselelektrické lokomotivy je obsažena i "silniční daň" v úhrnné výši přes 2 miliardy Kčs za rok?

panu ministru - předsedovi Federálního výboru pro životní prostředí

Byly zváženy i dlouhodobé ekologické výhody výrazné cenové preference železniční dopravy proto dopravě silniční?

pánům ministrům zdravotnictví obou republik

Byl návrh na zdražení veřejné hromadné dopravy a jeho dopad projednán s bývalým ministrem dopravy Podlenou, který návrh do federální vlády předkládal, s resorty zdravotnictví a v jejich rámci s hlavními hygieniky České republiky a Slovenské republiky?

pánům ministrům školství obou republik

Měl resort školství možnost dát své stanovisko k cenovým změnám, které by podle návrhu postihly žáky a studenty a vedly i ke zdražení nákladů na společné akce pro děti a mládež ať v rámci výuky a výchovy nebo mimo ni (školní výlety, exkurse, sportovní výcviky, kulturní akce a pod.)? Byly konzultovány samosprávné studentské organizace?

panu ministru Nezvalovi

Není možné časově oddálit zdražení jízdného v železniční přepravě osob, znovu zvážit nezbytné procento zdražení i rozsah budoucích slev se zřetelem zejména na sociálně slabší skupiny obyvatel a komplexně posoudit nejen bezprostřední, ale i střednědobé a dlouhodobé dopady zvláště pro životní prostředí?

MUDr. Eva Nováková

poslankyně SL FS

v Kroměříži dne 14. srpna 1990


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP