FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

53

Návrh poslankyně Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Vlasty Parkanové

Zákon

ze dne .......... 1990,

kterým se mění trestní zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. se mění takto:

§ 117 včetně nadpisu zní:

"§ 117

Neoprávněné obchodování devizovými hodnotami

(1) Kdo neoprávněně ve větším rozsahu prodá nebo smění devizové hodnoty nebo ve větším rozsahu devizovými hodnotami neoprávněně obchoduje, nebo

kdo prodá nebo smění devizové hodnoty nebo devizovými hodnotami neoprávněně obchoduje, ačkoliv byl za takové jednání v posledních dvou letech odsouzen nebo v posledních dvou letech opětovně postižen, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem nebo propadnutím věci.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny,

b) spáchá-li takový čin výdělečně,

c) byl-li za takový čin v posledních dvou letech potrestán nebo z výkonu trestu odnětí svobody uloženého za takový čin v posledních dvou letech propuštěn, nebo

d) získá-li takovým činem značný prospěch.

(3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, získá-li činem uvedeným v odstavci 1 prospěch velkého rozsahu."

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Neoprávněné obchodování devizovými hodnotami je zvláštním případem trestného činu neoprávněného podnikání podle § 118 tr. zák., jehož společenská nebezpečnost je výrazně vyšší vzhledem k rozšířenosti takového jednání a jeho dopadu na devizové hospodářství státu. Pro naplnění skutkové podstaty se nevyžaduje, aby byla devizovému hospodářství způsobena škoda, postačí pouze, aby pachatel provozoval bez příslušného povolení Státní banky (§ 21 devizového zákona) směnárenskou činnost, nakupoval nebo prodával devizové hodnoty. Přitom není nutné, aby šlo o obchodování se ziskem, případný dosažený zisk bude jen kritériem pro určení stupně nebezpečnosti jednání pro společnost, popř. pro použití přísnější trestní sazby.

Větším rozsahem se bude rozumět objem finančních prostředků v hodnotě nejméně 16 000 Kčs, přičemž pro přepočet valut nebo deviz se použije kursovního lístku.

Aby bylo možno postihnout i pachatele, kteří se dopouštějí takového jednání opětovně v menším rozsahu, stanoví se jako jedna z podmínek trestního postihu takového jednání předchozí opětovný postih pro devizový přestupek.

Bude to však znamenat, aby národní výbory, které jsou podle § 49 devizového zákona příslušné k projednávání devizových přestupků, zajistily - v případné součinnosti s orgány SNB - centrální evidenci pachatelů postižených pro devizový přestupek, aby bylo možno předchozí opětovný postih (tr. nejméně ve dvou případech) náležitě zjistit. Takové zajištění evidence padá do kompetence vlád, ev. ministerstev vnitra jednotlivých republik.

Pro větší účinnost postihu devizových přestupků bude vhodné přijmout i opatření ve vztahu ke kompetenci orgánů SNB, které budou takové přestupky zjišťovat. Podle dosavadní právní úpravy orgánům SNB nepřísluší objasňování takovýchto přestupků.

Navrhovaná úprava zjednoduší dokazování v případech postihu tzv. veksláctví. Souběh trestného činu podle § 117 tr. zák. s trestným činem ohrožení devizového hospodářství v případech, že jednáním bude způsobena devizová škoda, bude možný.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP