FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

52

Návrh poslankyně Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Vlasty Parkanové

Zákon

ze dne .......... 1990,

kterým se mění devizový zákon č. 162/1989 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Devizový zákon č. 162/1989 Sb. se mění takto:

§ 50 odst. 1 zní:

"§ 50

(1) Orgány uvedené v § 49 mohou za přestupky uvedené v § 48 uložit:

a) důtku

b) pokutu do výše 10.000 Kčs; výše pokuty se stanoví s přihlédnutím k výši vyvážených, dovážených, nepřihlášených nebo nepředložených devizových hodnot nebo vzhledem k výši devizové škody přestupkem způsobené

c) propadnutí věci."

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Změna ustanovení § 50 odst. 1 je navrhována vzhledem k možnosti účinnějšího postihu pachatelů devizových přestupků. Hlediska pro určení výše pokuty se stanoví tak, aby příslušný orgán přihlížel zejména k povaze spáchaného přestupku a zhodnotil všechny okolnosti případu, včetně osoby pachatele.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP