FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

51

Interpelace

místopředsedy vlády ČSFR JUDr. Pavla Rychetského poslancem Sněmovny národů Miloslavem Ransdorfem

JUDr. Pavel Rychetský, místopředseda vlády ČSFR

Vážený pane místopředsedo,

Federální shromáždění schválilo dne 29. 11. 1989 ústavní zákon č. 135, kterým bylo m. j. upraveno znění čl. 6 ústavy /zákon č. 100/1960 Sb./: "Národní fronta je politickým výrazem svazku národů a národností, sociálních vrstev a zájmových skupin. Mohou se v ní sdružovat politické strany, společenské a zájmové organizace".

V rozporu s ústavní normou rozhodla v květnu t. r. komise České národní rady a vlády České republiky pro ukončení činnosti Národní fronty v ČR pod vedením bývalého předsedy ČNR Jaroslava Šafaříka ukončit činnost pracovníků Národní fronty České republiky k 30. 6. 1990 s tím, že od 1. 7. mohou byt nejdéle do 31. 10. 1990 zaměstnáváni výlučně činnostmi, které jim určí příslušný národní výbor.

Je pochopitelné, že za uvedených okolností považují pracovníci NF České republiky v likvidaci i jejich odborové orgány včetně Odborového svazu pracovníků společenských organizací a hospodářských zařízení tento postup za protiústavní a protizákonný. Ve svých důsledcích totiž zpochybňuje nejen existenci ČSFR jako právního státu, ale přináší řadu věcných, pracovně-právních a majetko-právních problémů, jejichž řešení by mělo probíhat koordinovaně na úrovni federace i obou národních republik.

Vzhledem k tomu, že předseda Nejvyššího soudu České republiky se k předmětné záležitosti ve své písemné odpovědi z 10. 7. t. r. předsedkyni OS pracovníků společenských organizací a hospodářských zařízení nevyjádřil a Ústavní soud zatím neexistuje, ptám se,

1. zda postup a tzv. politické rozhodování komise ČNR a vlády ČR pro ukončení činnosti NF ČR je z právního a ústavního hlediska správný;

2. zda může být právní cestou zastaven proces, jenž je v rozporu s platným zněním stávající ústavy ČSFR.

Se stejným dotazem se touto cestou obracím i na předsedu Nejvyššího soudu ČSFR.

Vzhledem k tomu, ze /podle mých informací/ otázky federální a slovenské Národní fronty /dnes Shromáždění představitelů politických stran a společenských organizací ČSFR a SR/ jsou řešeny v klidu a na žádoucí úrovni politické kultury svobodného a demokratického státu, doporučuji, aby se uvedenou problematikou zabývaly ústavně právní výbory obou sněmoven.

PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc. , v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP