FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

43

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, zahraničního, branného a bezpečnostního, hospodářského, sociálního a kulturního a výboru pro životní prostředí Sněmovny lidu a výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, zahraničního, branného a bezpečnostního, hospodářského, sociálního a kulturního a výboru pro životní prostředí Sněmovny národů

k návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zkracuje volební období národních výborů (tisk 13)

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, zahraniční, branné a bezpečnostní, hospodářské, sociální a kulturní a výbory pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v červenci 1990 uvedený návrh České národní rady a doporučily jej Sněmovně lidu a Sněmovně národů schválit v tomto znění:

Ústavní zákon

ze dne .......... 1990,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Čl. I

Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, se mění a doplňuje takto:

1. Článek 2 odstavec 3 zní:

"(3) Zákonodárné sbory v České a Slovenské Federativní Republice jsou: Federální shromáždění, Česká národní rada a Slovenská národní rada.".

Odstavec 4 se vypouští.

2. V článku 2 odst. 2, článku 3 a článku 29 se slovo "zastupitelské" vždy nahrazuje slovem "zákonodárné".

3. Název hlavy sedmé zní:

"Hlava sedmá

MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA"

4. Články 86 a 87 znějí:

"Čl. 86

(1) Základem místní samosprávy je obec.

(2) Obec je samosprávným společenstvím občanů. Je právnickou osobou; má vlastní majetek, s nímž samostatně hospodaří. Zákon stanoví, které daně a poplatky jsou příjmem obce.

(3) O věcech místní samosprávy rozhodují občané na obecních shromážděních nebo referendem anebo prostřednictvím zastupitelstva obce.

(4) Právo volit členy zastupitelstva je obecné, rovné a přímé; uskutečňuje se tajným hlasováním.

(5) Obec vydává ve věcech místní samosprávy obecně závazné vyhlášky. Vyhlášky může též vydávat ve věcech státní správy, byla-li k tomu zmocněna zákonem.

Čl. 87

(1) Obce se mohou sdružovat k zabezpečování věcí společného zájmu.

(2) Hranice obce lze měnit jen s jejím souhlasem. Podmínky a způsob vzniku, zániku, rozdělení nebo sloučení obcí stanoví zákony národních rad.

(3) Zákony národních rad dále stanoví zejména a) postavení, organizaci a působnost obcí,

b) podmínky výkonu volebního práva a způsob provádění voleb do zastupitelstev obcí a jejich volební období,

c) prostředky ochrany práva obcí na místní samosprávu,

d) které věci se považují za věci místní samosprávy,

e) ve kterých věcech se obce pověřují výkonem státní správy.".

5. Články 88 až 96 se zrušují.

6. Článek 101 odstavec 3 zní:

"(3) Volby soudců z lidu krajských a okresních soudů upraví zákony národních rad; volby soudců z lidu vojenských soudů upraví zákon Federálního shromáždění.".

7. v článku 104 odstavci 1 se vypouštějí slova "národními výbory".

Čl. II

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se mění a doplňuje takto:

1. V článku 2 se odstavec 2 vypouští.

2. V článku 11 odstavci 2 druhá věta zní: "Součástí státního rozpočtu každé republiky jsou i dotace do rozpočtů obcí.".

3. V článku 12 odstavci 4 v prvé větě se slova "z jejich pověření národním výborům nebo jiným orgánům" nahrazují slovy "v zákonem stanoveném rozsahu jiným orgánům a obcím".

4. Článek 102 odstavec 3 zní:

"(3) Národní rada je jediným zákonodárným orgánem republiky.".

5. Článek 107 odstavec 1 písm. a) zní:

"a) usnášet se na ústavních a jiných zákonech republiky a sledovat, jak jsou prováděny,".

6. Článek 108 se zrušuje.

7. v článku 122 odstavci 2 se slova "národních výborů" nahrazují slovy "zastupitelstev obcí".

8. Článek 136 zní:

"Čl. 136

Vláda republiky řídí a kontroluje činnost obcí, pokud jde o výkon státní správy, který na ně byl zákonem přenesen.".

9. Za článek 139 se vkládá nový článek 139a, který zní:

"Čl. 139a

Místní orgány státní správy mohou na základě zákonů Federálního shromáždění i zákonů národní rady a v jejich mezích vydávat obecně závazné právní předpisy pro obvody své působnosti, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.".

Čl. III

Volební období národních výborů zvolených v roce 1986 skončí dnem voleb do zastupitelstev obcí.

Čl. IV

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev obcí. Ustanovení upravující právo volit členy zastupitelstev obcí, vyhlašování voleb do zastupitelstev obcí, volební období národních výborů zvolených v roce 1986, jakož i ustanovení prováděná zákony národních rad, však nabývají účinnosti již dnem vyhlášení.

V Praze dne 18. července 1990

 

akad. Milan Čič

Doc. JUDr. Vladimír Mikule

 

předseda výboru

předseda výboru

 

ústavně právního SL

ústavně právního SN

 

Pavel Konečný

Ing. Jaroslav Cuhra

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

ústavně právního SL

ústavně právního SN

 

Doc. Ing. Valtr Komárek, DrSc.

Ing. Pavol Suchán

 

předseda výboru

předseda výboru

 

zahraničního SL

zahraničního SN

 

RNDr. Ferenc Szöcs, DrSc.

Ing. Imrich Volek, CSc.

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

zahraničního SL

zahraničního SN

 

Ing. Michal Borguľa

Ing. Miloš Zeman

 

předseda výboru

předseda výboru

 

pro plán a rozpočet SL

pro plán a rozpočet SN

 

Josef Wagner

RNDr. Igor Němec

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

pro plán a rozpočet SL

pro plán a rozpočet SN

 

JUDr. Ing. Ivan Šimko

JUDr. Ladislav Lis

 

předseda výboru

předseda výboru

 

branného a bezpečnostního SL

branného a bezpečnostního SN

 

Eduard Baštigal

 

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

branného a bezpečnostního SL

branného a bezpečnostního SN

 

Doc. Ing. Rudolf Zukal, CSc.

Ing. Miroslav Tahy

 

předseda výboru

předseda výboru

 

hospodářského SL

hospodářského SN

 

Ing. Miroslav Tyl

Prof. JUDr. Martin Kontra, CSc.

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

hospodářského SL

hospodářského SN

 

Doc. Ing. Ivan Laluha, CSc.

PhDr. Alena Ovčačíková

 

předseda výboru

předsedkyně výboru

 

sociálního a kulturního SL

sociálního a kulturního SN

 

Gabriela Rothmayerová

PhDr. Marta Skarlandtová

 

tajemnice výboru

tajemnice výboru

 

sociálního a kulturního SL

sociálního a kulturního SN

 

PhDr. Ivan Rynda

Ing. Jozef Stank, CSc.

 

předseda výboru

předseda výboru

 

pro životní prostředí SL

pro životní prostředí SN

 

JUDr. Lubomír Voleník

Ing. Josef Zlocha

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

pro životní prostředí SL

pro životní prostředí SN


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP