FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

42

Interpelace poslance SL M. Pohanky

Vládě ČSFR

k rukám předsedy Mariána Čalfy

podávám interpelaci týkající se ochrany uměleckých děl a památek umístěných v kostelech na území ČSFR.

Stále se opakují a množí krádeže vloupáním nebo i prosté krádeže z různých kostelů, zejména na venkově. V červenci 1990 byly takto postiženy například kostel Panny Marie v Pelhřimově, který slouží jako depozitář, a kostel v Rostoklanech, okr. Kolín. Na den 17.7. 1990 byl ohlášen pohřeb Pátera Jaroslava Kadlece, který se jako rektor kostela Panny Marie Bolestné v Praze Na slupi stal obětí zlodějů, jejichž kořistí měly být kalichmonstrance a další cenné předměty.

Žádám o stručnou rozborovou zprávu, kolik takových krádeží vloupáním nebo jiných krádeží bylo spácháno za 2. pololetí 1989 a za 1. pololetí 1990, zejména co lze z jejich motivace, provedení a zaměření zobecnit, jaké škody byly jimi způsobeny a jaká opatření byla navržena nebo přijata a prováděna, aby se jim zamezilo nebo aby se omezily.

Dále žádám, aby vláda především zjistila, pokud se tak již nestalo, jaké kulturní bohatství se v jednotlivých našich kostelech konkrétně ještě nachází. Domnívám se, ze tyto údaje by měly být vyčísleny a doloženy popř. na příkladech uvedeny a vhodnou formou zveřejněny tak, aby nemohly být zneužity, ale aby v jednotlivých místech si občané a příští samospráva uvědomili, ze je třeba činit opatření, která by církvím pomohla toto národní bohatství ochraňovat.

Doporučuji zvážit možnost montáže poplašných zařízení a zajištění nočních nebo i denních hlídek, které by mohly být složeny z místních dobrovolníků event. i z důchodců. Náklady by mohly být hrazeny z dobrovolných sbírek pořádaných přímo v kostelích nebo i jinde zejména v obcích s takto ohroženými objekty.

Nebude-li možno tímto nebo jiným způsobem účinnou ochranu zajistit, doporučuji zvážit, zda po dohodě s místními a církevními činiteli by mohly být obrazy, sochy, skulptury a jiné historické a umělecké předměty největší ceny přemístěny do galerií a postupně nahrazeny kopiemi. Vlastnictví k originálům by zůstalo zachováno a s ním i právo žádat, aby byly na původní místo vráceny.

V Praze 13. července 1990

Milan Pohanka

poslanec SL


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP