FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

41

Společná zpráva

výborů ústavně právních, zahraničních, pro plán a rozpočet, branných a bezpečnostních, hospodářských, sociálních a kulturních a pro životní prostředí Sněmovny lidu a Sněmovny národů

k vládním návrhům

- ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci /tisk 16/,

- ústavního zákona o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž cele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky /tisk 18/,

- zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy /tisk 17/.

Výbory ústavně právní, zahraniční, pro plán a rozpočet, branné a bezpečnostní, hospodářské, sociální a kulturní a pro životní prostředí SL a SN projednaly na svých schůzích v červenci 1990 uvedené návrhy a doporučily je Sněmovně lidu a Sněmovně národů Federálního shromáždění ČSFR schválit s těmito změnami a doplňky:

K ústavnímu zákonu, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci /tisk 16/

V čl. I bod 3 se v písmenu ch) za slovo "Republiky" připojují slova "za podmínek stanovených ústavním zákonem".

K ústavnímu zákonu o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky /tisk 18/

1. V čl. 2 se mění název "federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii" na "federální ministerstvo pro strategické plánování".

2. Čl. 4 zní: "Zřizuje se federální ministerstvo kontroly jako ústřední orgán státní správy České a Slovenské Federativní Republiky."

K vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy /tisk 17/

K čl. I

1. Bod 3 zní: § 18 odst. 1 zní:

"(1) Federální ministerstva projednávají s příslušnými odborovými orgány návrhy závažných opatření, týkajících se zejména životní úrovně, ochrany zdraví, sociálních a kulturních potřeb občanů."

2. V bodu 4 nadpis zní:

"Federální ministerstvo pro strategické plánování".

Název "federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii" se dále mění v § 19, v § 20 odst. 1 a odst. 2, v § 21, v čl. II odst. 1 písm. a), v čl. IV odst. 1 a odst. 2 na "federální ministerstvo pro strategické plánování".

3. V § 19

se text za slovem "Republiky" nahrazuje slovy "pro dlouhodobou strategii hospodářského a sociálního rozvoje".

4. V § 20 odst. 2

se za slovem "rozvoje" vypouštějí slova "dlouhodobých záměrů státní strukturální politiky".

5. V § 24 odst. 1 a rovněž v odst. 2

se slova "a s dalšími ústředními orgány federace a republik" nahrazují slovy "a dalšími federálními ústředními orgány státní správy a ústředními orgány státní správy republik".

6. § 24 odst. 3 zní:

"(3) Federální výbor pro životní prostředí zajišťuje podle zvláštních předpisů úkoly na úseku územního plánování a stavebního řádu ve věcech, které se svými důsledky dotýkají obou republik, anebo které se dotýkají zájmů sousedních států."

7. V § 24 za odst. 4

se zařazuje nový odstavec 5, který zní:

"(5) Federálnímu výboru pro životní prostředí podléhá státní dozor nad jadernou bezpečností."

8. Bod 12 zní:

"§ 72 až 77 včetně nadpisu znějí:"

9. V § 75 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) zabezpečuje jednotné provádění státního zkušebnictví a normalizace a dále řešení mezinárodních normalizačních úkolů".

10. V § 73 písm. d) se za slovo "navrhuje" vkládá slovo "koordinuje".

11. V § 98 se za slova "jakost výrobků" vkládají slova "prací a služeb".

12. V § 99 se vypouští text "§ 96 a".

13. V § 99d se v písm. b) vypouští na 1. řádku slovo "nutnou".

V Praze dne 18. července 1990

 

akad. Milan Čič

Doc. JUDr. Vladimír Mikule

 

předseda výboru

předseda výboru

 

ústavně právního SL

ústavně právního SN

 

Pavel Konečný

Ing. Jaroslav Cuhra

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

ústavně právního SL

ústavně právního SN

 

Doc. Ing. Valtr Komárek, DrSc.

Ing. Pavol Suchán

 

předseda výboru

předseda výboru

 

zahraničního SL

zahraničního SN

 

RNDr. Ferenc Szöcs, DrSc.

Ing. Imrich Volek, CSc.

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

zahraničního SL

zahraničního SN

 

Ing. Michal Borguľa

Ing. Miloš Zeman

 

předseda výboru

předseda výboru

 

pro plán a rozpočet SL

pro plán a rozpočet SN

 

Josef Wagner

RNDr. Igor Němec

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

pro plán a rozpočet SL

pro plán a rozpočet SN

 

JUDr. Ing. Ivan Simko

JUDr. Ladislav Lis

 

předseda výboru

předseda výboru

 

branného a bezpečnostního SL

branného a bezpečnostního SN

 

Eduard Baštigal

 

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

branného a bezpečnostního SL

branného a bezpečnostního SN

 

Doc. Ing. Rudolf Zukal, CSc.

Ing. Miroslav Tahy

 

předseda výboru

předseda výboru

 

hospodářského SL

hospodářského SN

 

Ing. Miroslav Tyl

Prof. JUDr. Martin Kontra, CSc.

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

hospodářského SL

hospodářského SN

 

Doc. Ing. Ivan Laluha, CSc.

PhDr. Alena Ovčačíková

 

předseda výboru

předsedkyně výboru

 

sociálního a kulturního SL

sociálního a kulturního SN

 

Gabriela Rothmayerová

PhDr. Marta Skarlandtová

 

tajemnice výboru

tajemnice výboru

 

sociálního a kulturního SL

sociálního a kulturního SN

 

PhDr. Ivan Rynda

Ing. Jozef Stank, CSc.

 

předseda výboru

předseda výboru

 

pro životní prostředí SL

pro životní prostředí SN

 

JUDr. Lubomír Voleník

Ing. Josef Zlocha

 

tajemník výboru

tajemník výboru

 

pro životní prostředí SL

pro životní prostředí SN


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP