FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

36

Návrh

Zákon

ze dne .......... 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů

Čl. I

1. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

(1) Odborová organizace se stává právnickou osobou dnem následujícím poté, kdy příslušnému ministerstvu (§ 7 odst. 1) byl doručen návrh na její evidenci.

(2) Pro evidenci odborové organizace platí obdobně ustanovení § 6 odst. 2, § 7 odst. 1 a § 9 odst. 2; ustanovení § 6 odst. 1, § 7 odst. 2 a 3, § 8 a § 9 odst. 1 se na odborové organizace nevztahují."

2. V § 16 odst. 2 poslední věta zní:

"Pro svaz platí obdobně ustanovení tohoto zákona; jde-li o svaz odborových organizací, platí obdobně ustanovení § 9a."

Čl. II

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

Federální shromáždění se dne 27. března 1990 usneslo na zákoně č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Tímto zákonem se položily právní základy plurality politického systému úpravou základního lidského práva sdružování občanů.

Podle § 2 odst. 1 se tento zákon vztahuje i na odborové organizace. Proto se na ně vztahuje i úprava registrace podle ustanovení § 6 až 9 zákona, z nichž vyplývá, že odborová organizace vzniká teprve registrací.

Právní postavení odborových organizací však musí respektovat příslušná ustanovení mezinárodních paktů o občanských a politických právech a o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Oba mezinárodní pakty (v čl. 22 odst. 3, resp. v čl. 8 odst. 3) vycházejí z úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87 z roku 1948 o svobodě sdružování a ochraně práva odborově se organizovat, kterou je naše republika vázána.

Podle článku 2 úmluvy Mezinárodní organizace práce mohou pracovníci a zaměstnavatelé bez jakéhokoliv rozdílu a bez předchozího schválení ustavovat organizace podle vlastní volby, jakož i stát se členy takových organizací, a to za jediné podmínky, že se podřídí stanovám těchto organizací. V řadě zemí se sice forma právních úkonů příslušných státních orgánů ve vztahu ke vzniku odborových organizací ponechává, tyto úkony však nemají charakter předchozího souhlasu ani povahu úředního schválení vzniku odborové organizace. Podle dlouhodobé aplikační praxe Mezinárodní organizace práce mohou odborové organizace vznikat pouhou dohodou pracovníků o jejich založení.

V souladu s tím se navrhuje doplnit zákon o sdružování ustanovením, které tyto podmínky vzniku zabezpečuje i československým odborovým organizacím. Odborová organizace má být příslušným státním orgánem pouze evidována a její oprávnění vystupovat v právních vztazích vlastním jménem (t. j. jako právnická osoba) má vznikat dnem následujícím po podání návrhu na tuto evidenci. Pro případ zneužití k účelům, které odporují principům právního státu, jak jsou charakterizovány v § 3 až 5 zákona, zůstává v platnosti postup podle § 11 odst. 2, popř. podle § 12 odst. 3 zákona o rozpuštění sdružení, proti němuž lze podat opravný prostředek k příslušnému nejvyššímu soudu republiky; opravný prostředek má odkladný účinek.

Odborové organizace by tak měly záruky objektivního posouzení a samy by byly chráněny před zneužitím odborových práv a svobod, a to v souladu s příslušnými orgány Mezinárodní organizace práce a jejich stanovisky o tom, že je nutné, aby jakékoli rozpuštění nebo zastavení činnosti organizací zaměstnavatelů a pracovníků bylo provedeno v konečném stadiu soudním orgánem, který zaručí práva obhajoby a obrany.

Na základě § 16 odst. 4 smlouvou o součinnosti může být vytvořen svaz zúčastněných sdružení, který je právnickou osobou. Pro svaz platí obdobně ustanovení tohoto zákona. Tato úprava se vztahuje na příslušné konfederace odborových svazů, u kterých má podle navrhované právní úpravy platit též evidenční princip. Tak se vytvoří právní základ jejich existence a činnosti i v souladu s připravovanými právními předpisy o vztazích se státními, hospodářskými a podnikatelskými subjekty.

Návrh je předložen iniciativní skupinou poslanců z podnětu odborových svazů a České a Slovenské konfederace odborových svazů.

Navrhovanou úpravou nevzniknou žádné ekonomické náklady.

Změna zákona o sdružování občanů přísluší do kompetence FS ČSFR.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP