FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. v. o.

Sněmovna lidu

Sněmovna národů

28

Návrh

Usnesení

5. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

K bodu: Iniciativní návrh poslanců Michaela Kocába, Miloslava Soldáta, Miroslava Sychry a Petra Brodského na vytvoření parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z ČSFR.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky

1. schvaluje iniciativní návrh poslanců Michaela Kocába, Miloslava Soldáta, Miroslava Sychry a Petra Brodského na vytvoření parlamentní komise pro dohled na odsun sovětských vojsk z ČSFR. Složení komise je uvedeno v příloze k tomuto usnesení;

2. ukládá komisi, aby

a) ve spolupráci se zainteresovanými resorty a institucemi ministerstva národní obrany, federálním ministerstvem zahraničí federálním ministerstvem financí, Výborem lidové kontroly ČSFR:

- sledovala postup, podmínky a realizaci odsunu sovětských vojsk z ČSFR a kontrolou plnění závazků, vyplývajících s čs.-sovětské dohody z 26. 6. 1990,

- iniciovala řešení otázek majetko-právních, humanitárních a ekologických, spojených s odsunem,

- zabývala se i řešením otázek historických,

- navázala kontakty s poslanci Nejvyššího sovětu SSSR k projednání právních, politických a dalších aspektů odsunu sovětských vojsk,

b) o své činnosti informovala společné schůze sněmoven Federálního shromáždění, zejména v souvislosti s ukončením II. a následně III. etapy odsunu sovětských vojsk z ČSFR.

Důvodová zpráva

Na 26. společné schůzi sněmoven FS 28. 3. 1990 byla ustavena parlamentní komise, jejímž úkolem byla kontrola plnění závazků, vyplývajících z čs.-sovětské dohody z 26. 2. 1990 o odsunu sovětských vojsk z našeho území a příprava iniciativních návrhů pro FS.

Odsun sovětských vojsk se uskutečňuje za zcela mimořádných politických podmínek u nás, i v celoevropském měřítku.

Odsun a jeho aspekty, jako jsou jeho rychlost a povětšinou i důstojný průběh, svědčí o oboustranném zájmu vyrovnat se s minulostí a vytvářet podmínky pro budoucí uspořádání Evropy na základě vzájemné důvěry a respektování suverenity států a národů.

Bývalý parlament doporučil, aby práce komise kontinuálně pokračovala i v novém volebním období.

Poslání navrhované komise neleží ve "foukání drobných bolístek", spojených s odsunem, nýbrž v důsledném dohledu na řešení a iniciování legislativních úprav v této oblasti.

Z dosavadní činnosti komise je zřejmé, že přispěla podstatnou měrou ke zlepšení vzájemných vztahů mezi sovětskou armádou, naší armádou, civilním obyvatelstvem, národními výbory v místech, kde jsou dislokována sovětská vojska.

Parlamentní komise získala značný kredit, ať se již jedná o vztahy s velitelem Střední skupiny vojsk s. Vorobjevem, nebo s ministerstvem národní obrany, kde je zřízen specielní útvar - Správa pro zabezpečení odsunu sovětských vojsk.

Lapidárně řečeno, který objekt si komise vybrala /ať již na základě vlastní úvahy, či na podnět občanů/, tam jí byl umožněn přístup. Podstatné výsledky přinesla i cesta posl. Kocába a posl. Macka v tomto roce do Moskvy, kde jednali jak s politickými, tak i s vojenskými představiteli o otázce odsunu.

Nelze opomenout, lze-li to tak nazvat, "ofenzivní činnost komise". Na svých výjezdních zasedáních, při prohlídce jednotlivých lokalit zjistila značné problémy v otázce předávání objektů, jejich střežení, předávání civilnímu sektoru a zejména v otázce ekologických škod.

Jednání na jednotlivých orgánech samosprávy v místech dislokace sovětských vojsk byla často více než bouřlivá.

Plyne z nich úkol, zavazující nově konstituovanou komisi, prosazovat požadavky, které jsou uvedeny v návrhu usnesení.

Podařilo se aktuálně řešit ostrahu objektů, předávaných sovětskou stranou a zabezpečit režijně technické prověření objektů a vojenských prostorů, předávaných do správy národních výborů. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout velmi operativní přístup p. gen. Nadoviče a p. gen. Poltikoviče.

Závěrem lze konstatovat, ze parlamentní komise pro dohled na stahování sovětských vojsk z ČSFR má, a bude mít své opodstatnění až do ukončení odsunu, tj. do 30. 6. 1991, resp. do 26. 2. 1991, jak sovětská strana přislíbila.

Příloha I.

Návrh

Složení komise

Michael KOCÁB

OF, SL

Miroslav SYCHRA

OF, SN

Miloslav SOLDÁT

OF, SL

Pavol KANIS

KSČ, SN

Josef LUX

ČSL, SN

Karol STOME

OF, SN

Karel NOVOSAD

OF, SL

František PERNICA

MORS, SN

Stanislav DEVÁTÝ

OF, SN

Michal MALÝ

OF, SL

Vlasta PARKÁNOVÁ

OF, SN

Alojz RAJNIČ

KDH, SL

Josef ŠPAČEK

OF, SL

Ondřej HUML

OF, SL

Peter KULAN

VPN, SN

Jan SLOTA

SNS, SN

Alfréd HAŠKO

VPN, SN

Michal KOVÁŘ

VPN, SN

Stanislav CHÝLEK

OF, SL

Ostatní členové (neposlanci):

Božena FUKOVÁ

Josef MACEK

Vojtěch WAGNER - FMZV

Viliam POLTIKOVIČ - FMNO

Zdeněk ŘEPKA - Sdružení Vojenská obroda

Hana SMOLÍKOVÁ - SÚS

Alexandr ŠNAJDAR - Vojenská komise SÚS

Luděk STODŮLKA - Vojenská komise KC OF

ČNR:

Martin BURSÍK

Oldřich KUŽÍLEK

Vladimír KOLMISTR

Tajemník komise: JUDr. Rudolf POSPÍŠIL

Příloha II.

Komuniké ze setkání smíšené parlamentní komise s velitelem Střední skupiny Sovětských vojsk

Dne 22. 5. 1990 proběhlo v posádce sovětských vojsk Milovice plánované setkání smíšené parlamentní komise pro dohled nad odchodem sovětských vojsk v čele s poslanci J. Mackem a M. Kocábem s velitelem Střední skupiny vojsk - generálplukovníkem E. A. Vorobjovem. Setkání se zúčastnila řada představitelů Československé armády, FS ČSFR a Střední skupiny Sovětské armády.

Po setkání následovala prohlídka vojenských újezdů Mladá a Ralsko z vrtulníků, zaměřená na jejich ekologický stav. Prohlídku umožnilo velení Střední skupiny vojsk. Na území těchto újezdů jsou dislokovány posádky sovětských vojsk Milovice, Boží Dar, Hradčany, Kuřivody, Mimoň a další.

Před zahájením prohlídky proběhla výměna názorů o otázkách spojených s odchodem sovětských vojsk mezi generálplukovníkem E. A. Vorobjovem a poslanci.

M. Kocáb informoval přítomné o výsledcích setkání předsedy Federálního shromáždění ČSFR A. Dubčeka s prezidentem SSSR M. S. Gorbačovem v Moskvě. M. Kocáb při tom zdůraznil, že vedoucí představitelé SSSR nejen že objektivně zhodnotili události roku 1968, ale činí konkrétní opatření k realizaci těchto závěrů včetně odchodu sovětských vojsk z území ČSFR.

Velitel Střední skupiny vojsk generálplukovník E. A. Vorobjov sdělil přítomným, ze rozhodnutí prezidenta SSSR chápe jako rozkaz bezpodmínečně a přesně plnit dohodu, uzavřenou dne 26. 2. 1990 o odchodu Střední skupiny vojsk z území Československa. Současně zdůraznil odhodlání i nadále přesně plnit harmonogram odchodu vojsk, jehož plnění v první etapě nevzbuzuje pochyby. K 22. 5. 1990 z území ČSFR odešlo 32 procent z území ČSFR odešlo 32 procent vojáků a 25 procent členů jejich rodin, 45 procent tanků, 31 procent bojových motorových vozidel a bojových transportérů, 36 procent děl a minometů, 34 procent automobilní techniky.

Byla uzavřena dohoda o hodnocení situace a opatřeních v případě vzniku konfliktů, zejména v předvečer a v průběhu nadcházejících voleb 8.-9. června v ČSFR. Sovětská strana se zavázala v tomto období zastavit výcvik vojsk i činnost spojenou s jejich odchodem z ČSFR.

Velitel Střední skupiny vojsk - generálplukovník E. A. Vorobjov informoval československou delegaci o ekologické situaci v místech dislokace útvarů SSV a o opatřeních přijatých k jejich ozdravění. Mezi jinými uvedl, ze bylo realizováno rozhodnutí o podstatném snížení počtu nádrží a pohonných látek ve skladu pohonných hmot Vlkanová, o odchodu jednotek z posádek Horní Paseky a Pata, o zavedení pořádku při nakládání munice a o přijetí dalších opatření k uvolnění muničního skladu v posádce Květná ve stanoveném termínu.

Velení Střední skupiny vojsk provede kontrolu prostorů uvolněných sovětskými posádkami, zda v nich nejsou výbušniny a jedovaté látky.

Československá delegace byla dále informována o průběhu realizace návrhů předložených předsedkyni Výboru lidové kontroly - ministryní České republiky K. Kořínkovou v době, kdy navštívila řadu sovětských posádek.

Při setkání byla znovu projednávána otázka nepřípustnosti prodeje sovětských zbraní občanům ČSFR. Sovětská strana potvrdila, ze k dnešnímu dni se nevyskytl ani jediný případ prodeje zbraní občanům ČSFR a že všechny pokusy některých čs. občanů o koupi zbraní od příslušníků Střední skupiny vojsk budou okamžitě, jak se již v několika případech stalo, oznámeny orgánům bezpečnosti republiky, aby přijaly příslušná opatření. Současně bude zintenzívněna politická práce mezi příslušníky vojsk a kontrola úplnosti jejich výzbroje.

Po skončení besedy a po prohlídce uvedených posádek vedoucí delegací konstatovali, že setkání bylo konstruktivní, a potvrdili, ze podobná setkání budou účelná i v budoucnu.

Další setkání zmocněnců vlád ČSFR a SSSR pro odchod sovětských vojsk se uskuteční 11.-14. června letošního roku.

Poslanec FS ČSFR

Michael Kocáb v. r.

Generálplukovník

E. A. Vorobjov v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP