FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

22

Vládní návrh

Ústavní zákon

ze dne ........ 1990

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákonu:

Čl. I.

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci se mění a doplňuje takto:

1. V článku č. 8

v odstavci 1 písm. a) se před slovo "plánování" vkládají slova "strategie hospodářského a sociálního rozvoje a".

2. Článek č. 10 zní:

"Čl. 10

(1) Zásady tvorby strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky jako jednotně, na demokratických principech organizovaného procesu, jakož i vymezení jejich obsahu, funkcí a vztahů upravují zákony Federálního shromáždění; zákony Federálního shromáždění upravují též vztahy orgánů a organizací při této činnosti.

(2) Strategie hospodářského a sociálního rozvoje vypracovávaná zpravidla na období tří až pěti let je základní koncepční orientací pro hospodářskou politiku České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky.

(3) Strategie hospodářského a sociálního rozvoje jsou:

a) strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky,

b) strategie hospodářského a sociálního rozvoje České republiky a strategie hospodářského a sociálního rozvoje Slovenské republiky.

(4) Strategii hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky a její změny zveřejňuje po schválení ve Federálním shromáždění vláda České a Slovenské Federativní Republiky.

(5) Strategii hospodářského a sociálního rozvoje České republiky a strategii hospodářského a sociálního rozvoje Slovenské republiky a jejich změny zveřejňují po schválení v České národní radě a Slovenské národní radě vlády republik.

(6) Strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky, strategie hospodářského a sociálního rozvoje České republiky a strategie hospodářského a sociálního rozvoje Slovenské republiky působí jednotně v celém národním hospodářství. "

Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.

Důvodová zpráva

Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci byl vypracován v souvislosti s přípravou nového zákona o tvorbě strategie hospodářského a sociálního rozvoje a má vytvořit právní základ pro jeho přijetí.

k článku I. bod 1

Ustanovení čl. 8 odstavec 1 písm. a) zákona č. 143/1968 Sb., zakotvující společnou působnost federace a republik v oblasti plánování se navrhuje doplnit o strategii hospodářského a sociálního rozvoje, která bude nosnou v této oblasti.

k článku I. bod 2

V souvislosti s přechodem od administrativně direktivního národohospodářského plánování k tržní ekonomice je celý článek 10 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., nutno nahradit novým zněním, které vytvoří ústavně právní základ pro strategické indikativní plánování. Zároveň ve svých ustanoveních zakotvuje hmotně právní základ pro přijetí nového zákona o tvorbě strategie hospodářského a sociálního rozvoje.

Předpokládá vypracování strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky a strategií hospodářského a sociálního rozvoje republik, zpravidla na období 3 až 5 let, které nahradí doposud v ústavním zákonu zakotvenou soustavu státních plánů hospodářského a sociálního rozvoje.

Návrh ústavního zákona nepředpokládá přijímání strategie hospodářského a sociálního rozvoje formou zákona Federálního shromáždění a zákony národních rad.

Ukládá se povinnost vládě České a Slovenské Federativní Republiky a vládám republik zveřejňovat po schválení v příslušných zákonodárných sborech strategii hospodářského a sociálního rozvoje tak, aby byla dostupná pro všechny podnikatelské subjekty a poskytovala jim potřebné informace pro jejich činnost.

k článku II.

Účinnost navrhovaného ústavního zákona je nezbytná nejpozději zároveň s účinností nového zákona o tvorbě strategie hospodářského a sociálního rozvoje, t. j. k 1. 7. 1990.

V Praze dne 26. dubna 1990

Předseda vlády ČSFR:

 

Předseda Státní plánovací komise:


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP