FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

17

Vládní návrh

Zákon

ze dne ........ č. ........

kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Čl. I

Zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, se mění a doplňuje takto:

1. z § 2 se vypouštějí slova "vytyčených Komunistickou stranou Československa";

2. z § 9 se vypouští odstavec 6;

3. § 8 odst. 1 zní:

"(1) Federální ministerstva projednávají s příslušnými odborovými orgány zejména návrhy závažných opatření, týkající se životní úrovně, sociálních a kulturních potřeb pracujících.".

4. § 19 až 21 včetně nadpisu znějí:

"Federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii

§ 19

Federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro řešení koncepčních otázek dlouhodobé strategie hospodářského a sociálního rozvoje.

§ 20

(1) Federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii společně s ústředními orgány pro národohospodářskou strategii republik a ve spolupráci s ústředními orgány federace a republik koordinuje přípravu strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky, vypracovává její návrhy a předkládá je vládě České a Slovenské Federativní republiky.

(2) Federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii v procesu přípravy a tvorby strategie hospodářského a sociálního rozvoje ČSFR vypracovává zejména návrhy:

a) základních směrů, věcných a systémových podmínek hospodářského a sociálního rozvoje a dlouhodobých záměrů státní strukturální politiky;

b) koncepcí rozvoje vědy a vědeckotechnické politiky;

c) koncepce ekonomického zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu;

d) dlouhodobých koncepcí zapojení československé ekonomiky do světové ekonomiky;

e) hlavních záměrů v oblasti životních podmínek a životní úrovně obyvatelstva.

§ 21

Federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii vyhodnocuje uskutečňování strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky, jakož i opatření přijatá k její realizaci a jejich účinnost.".

5. § 22 se vypouští.

6. § 23 a § 24 včetně nadpisu znějí:

"Federální výbor pro životní prostředí

§ 23

Federální výbor pro životní prostředí je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro oblast životního prostředí.

§ 24

(1) Federální výbor pro životní prostředí v úzké součinnosti s ústředními orgány republik pro životní prostředí a s dalšími ústředními orgány federace a republik zpracovává návrh státní ekologické politiky a způsoby její realizace. Po projednání ve vládách republik předkládá návrh této politiky vládě České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Federální výbor pro životní prostředí navrhuje v úzké součinnosti s ústředními orgány republik pro životní prostředí a s dalšími ústředními orgány federace a republik způsob realizace státní ekologické politiky, včetně ekonomických nástrojů.

(3) Federální výbor pro životní prostředí zajišťuje úkoly na úseku územního plánování a stavebního řádu vyplývající ze zvláštních předpisů.

(4) Federální výbor pro životní prostředí uskutečňuje mezinárodní spolupráci v působnosti federace a koordinuje mezinárodní spolupráci v působnosti republik.".

7. § 25 až 29 se vypouštějí.

8. V § 40 se na závěr doplňují slova "pokud zvláštní zákon nestanoví jinak".

9. V § 45 odst. 2 se na závěr doplňují slova "a metodicky řídí a kontroluje šifrovou službu".

10. § 48 se vypouští.

11. V § 49 se na závěr doplňují slova "a cen".

12. § 72 až 78 včetně nadpisu znějí:

"Federální ministerstvo hospodářství

§ 72

Federální ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro uskutečňování strategie hospodářského a sociálního rozvoje a realizaci státní hospodářské, zejména strukturální politiky.

§ 73

Federální ministerstvo hospodářství

a) v úzké součinnosti s příslušnými orgány republik koordinuje přípravu státní strukturální, zejména průmyslové, energetické, zemědělské, výživové a surovinové politiky, vypracovává její návrhy a předkládá je vládě České a Slovenské Federativní Republiky;

b) rozpracovává koncepci státní investiční politiky včetně její realizace a zabezpečení státní expertizy u investičních akcí, u nichž mají být použity finanční zdroje z rozpočtu federace;

c) formuluje státní podnikatelské záměry a priority, vyhlašuje konkursní řízení na státní zakázky a obecně podporuje podnikatelskou činnost;

d) navrhuje programy a projekty k realizaci státní vědeckotechnické politiky včetně způsobů jejich financování, nákupu licencí a zabezpečení soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací;

e) při realizaci stabilizační politiky uplatňuje v mezích stanovených zákonem vůči jednotlivým subjektům nástroje přímé regulace;

f) předkládá vládě návrhy na použití prostředků přímé zahraniční pomoci a koordinuje a vyhodnocuje návrhy na umístění zahraničních investic.

§ 74

(1) Federální ministerstvo hospodářství vypracovává koncepci tvorby a využívání státních hmotných rezerv.

(2) Federální ministerstvo hospodářství navrhuje při tvorbě a realizaci hospodářské politiky opatření potřebná pro zabezpečení obrany a bezpečnosti státu.

§ 75

Federální ministerstvo hospodářství dále

a) zajišťuje v oblasti energetiky mezinárodní spolupráci České a Slovenské Federativní Republiky a v návaznosti na ni stanoví zásady rozvoje zařízení pro přenos elektrické energie;

b) stanoví zásady rozvoje tranzitní soustavy zemního plynu v souladu s mezinárodními závazky České a Slovenské Federativní Republiky;

c) organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy;

d) vykonává v rozsahu stanoveném zákonem státní správu ve věcech výroby, dovozu a uvádění do oběhu prostředků k ochraně rostlin, ochrany práv k odrůdám rostlin a plemenům zvířat.

§ 76

Federální ministerstvo hospodářství schvaluje na úseku těžby a zpracování radioaktivních surovin projektování a financování geologických prací podle zvláštních předpisů, přezkoumává a schvaluje výpočty jejich zásob a vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy o jejich klasifikaci, odpisech a evidenci.

§ 77

Federální ministerstvo hospodářství na základě tohoto zákona vydává obecně závazné právní předpisy na úseku

a) vědeckotechnického rozvoje, výzkumné a vývojové základny;

b) projektové přípravy staveb, státní expertízy a vyhodnocování staveb;

c) investorské, projektové, inženýrské a typizační činnosti.".

13. § 78 až 80 včetně nadpisu znějí:

"Federální úřad pro hospodářskou soutěž

§ 78

Federální úřad pro hospodářskou soutěž je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže.

§ 79

Federální úřad pro hospodářskou soutěž dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže stanovených zvláštním zákonem.

§ 80

(1) Federální úřad pro hospodářskou soutěž

a) sleduje vývoj soutěže na trhu a provádí rozbory trhu z hlediska hospodářské soutěže;

b) sleduje hospodářskou činnost podnikatelských subjektů, aby nedocházelo k zneužívání jejich monopolního nebo dominantního postavení;

c) zjišťuje případy narušení hospodářské soutěže a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem rozhoduje o nápravě a postihu;

(2) Federální úřad pro hospodářskou soutěž v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem

a) schvaluje smlouvy o sloučení podnikatelských subjektů nebo jejich hospodářských činností nebo o spolupráci týkající se hospodářské soutěže;

b) přijímá protimonopolní opatření.".

14. § 81 až 84 se včetně nadpisu vypouštějí.

15. § 95 až 99 včetně nadpisu znějí:

"Federální ministerstvo kontroly

§ 95

Federální ministerstvo kontroly je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro oblast kontroly.

§ 96

(1) Federální ministerstvo kontroly kontroluje federální ústřední orgány státní správy, orgány jim podřízené, organizace jimi zřízené nebo založené a organizace zřízené federálním zákonem.

(2) Federální ministerstvo kontroly kontroluje podle pokynů vlády

a) jak jsou plněny povinnosti vyplývající ze zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření na jejich základě vydaná;

b) úroveň vyřizování stížností, podnětů a petic občanů a závažné z nich prověřuje.

(3) Při výkonu kontrolní činnosti federální ministerstvo kontroly zkoumá zákonnost, účelnost a hospodárnost.

§ 97

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v oblasti obrany a ve věcech bezpečnosti svěřených do působnosti federace plnění povinností vyplývajících organizacím ze zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření vydaných na jejich základě.

§ 98

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v součinnosti s věcně příslušnými federálními ústředními orgány státní správy, zda jakost výrobků státních podniků jimi založených odpovídá obecně závazným právním předpisům a opatřením vydaným na jejich základě a technickým normám, zejména z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitele a ochrany dobrého jména tuzemské produkce v zahraničí.

§ 99

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v součinnosti s příslušnými orgány republik u orgánů a organizací řízených orgány republik v případech uvedených v § 96 a § 97, jak jsou prováděna opatření federálních orgánů.".

16. Za § 99 se vkládají § 99a až 99d, které znějí:

"§ 99a

Kontrolní působnost podle § 96 vykonává federální ministerstvo kontroly v obdobném rozsahu vůči organizacím pověřeným zákonem Federálního shromáždění plněním úkolů v oblasti státní správy.

§ 99b

Kontrolní působnost federálního ministerstva kontroly se nevztahuje na činnost politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací a orgánů, družstev a dalších družstevních organizací, jakož i jiných nestátních organizací s výjimkou kontroly nakládány s prostředky poskytnutými jim ze státního rozpočtu federace, popřípadě z federálních účelových fondů.

§ 99c

Federální ministerstvo kontroly

a) v oblasti působnosti federace usměrňuje činnost orgánů na úseku kontroly;

b) koordinuje svoji činnost s ostatními ústředními orgány státní správy vykonávajícími kontrolu a s příslušnými orgány republik pro kontrolu;

c) upozorňuje ostatní státní orgány na porušování zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření vydaných na jejich základě.

§ 99d

Federální ministerstvo kontroly podle požadavků předsednictva Federálního shromáždění

a) předkládá zprávy o poznatcích ze své kontrolní činnosti;

b) provádí kontrolu nutnou pro plnění úkolů Federálního shromáždění a jeho orgánů, zejména v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu a státního závěrečného účtu federace a s prošetřováním stížností, návrhů a petic podaných Federálnímu shromáždění;

c) opatřuje podklady pro kontrolní činnost Federálního shromáždění, jeho orgánů a poslanců a vyjadřuje se k těmto podkladům.".

17. § 100 včetně nadpisu se vypouští.

18. § 101 až 107 se označují jako § 60a až 60g a slova "Federální cenový úřad" se v nich nahrazují slovy "Federální ministerstvo financí".

19. V § 124 se vypouštějí slova "§ 29" a spojka "a" a za číslovku "75" se doplňují slova "77 a".

Čl. II

(1) Majetková práva, práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí

a) ze Státní plánovací komise na federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii;

b) ze Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj na Federální výbor pro životní prostředí;

c) z federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, z federálního ministerstva zemědělství a výživy a z federálního ministerstva paliv a energetiky na federální ministerstvo hospodářství;

d) z Výboru lidové kontroly České a Slovenské Federativní Republiky na federální ministerstvo kontroly;

e) z Federálního cenového úřadu na federální ministerstvo financí.

(2) K právním subjektům zřízeným nebo založeným dosavadními federálními ústředními orgány státní správy nebo ke kterým obdobný vztah stanoví obecně závazný právní předpis, mají stejné postavení federální ústřední orgány státní správy, kterým byla příslušná oblast svěřena do působnosti tímto zákonem.

Čl. III

Působnost federálního ministerstva vnitra upravená v § 41, § 42 a § 43 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, se nevztahuje na útvary Sboru národní bezpečnosti řízené ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem vnitra Slovenské republiky.

Čl. IV

(1) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost Státní plánovací komisi, vykonává tuto působnost podle povahy věci federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii, popřípadě federální ministerstvo hospodářství.

(2) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, vykonává tuto působnost v oblasti životního prostředí, územního plánování a stavebního řádu Federální výbor pro životní prostředí, v ostatních oblastech podle povahy věci federální ministerstvo hospodářství nebo federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii.

(3) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost Federálnímu cenovému úřadu, vykonává tuto působnost federální ministerstvo financí.

(4) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálnímu ministerstvu paliv a energetiky, federálnímu ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky a federálnímu ministerstvu zemědělství a výživy, vykonává tuto působnost federální ministerstvo hospodářství a to v rozsahu působnosti federace.

Čl. V

O federálním ministerstvu kontroly a o oprávnění a povinnostech pracovníků jeho aparátu platí až do vydání zákona o kontrole přiměřeně ustanovení zákona č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole.

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

I. Všeobecná část

V důsledné realizaci ekonomické reformy je nezbytné realizovat institucionální změny ve složení ústředních orgánů státní správy na úrovni federace i republik.

Předložené změny mají v návaznosti na změnu ústavního zákona o československé federaci a změny v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky v nejbližším období zajistit vyšší komplexnost a koordinovanost v rozhodování federální vlády, vytvořit pro to i formálně institucionalizované podmínky a maximálně potlačit resortní přístup. Navrhovaná úprava je pokládána za první etapu změn, jejichž úkolem je vedle vytvoření předpokladů pro realizaci radikální ekonomické reformy i uskutečnit zásadní kvalitativní změny v pojetí plánování při upuštění od jeho direktivnosti, posílit strategické plánování, které má postihnout především vývojové trendy a svojí informační stránkou napomáhat ekonomickým subjektům v potřebné orientaci ve světě ekonomických vztahů, vytvořit efektivní podmínky pro zapojení státu především do evropských integračních procesů, vytvořit předpoklady pro vznik, rozvoj a ochranu hospodářské soutěže, zabránit zneužívání monopolního a dominantního postavení podniků, vytvářet potřebné předpoklady pro systematické a důsledné řešení problémů ekologie a prohloubit kontrolní činnost na úrovni federace.

Ke splnění těchto cílů se nově zřizují federální ústřední orgány, v návaznosti na to se zrušuje Státní plánovací komise, Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj federální ministerstvo paliv a energetiky, federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, federální ministerstvo zemědělství a výživy, Výbor lidové kontroly ČSFR a Federální cenový úřad. Působnost těchto ústředních orgánů státní správy se přenáší v nezbytném rozsahu na nově vznikající orgány, jejichž působnost je vymezena v předloženém návrhu novelizace zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy.

Realizace zákona si nevyžádá zvýšené nároky na státní rozpočet, dojde však k přerozdělení prostředků a pracovníků ze zrušovaných ústředních orgánů státní správy ČSFR na ústřední orgány nově zřízené. V této souvislosti dojde i k úsporám administrativního aparátu a příslušných mzdových a dalších prostředků. Tato úspora se plně promítne v rozpočtových výdajích federace na rok 1991.

Novelizace zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy byla vedle shora uvedených hledisek prováděna i v zorném úhlu posílení postavení republik při zachování ústavní teze o jednotnosti československé ekonomiky.

II. K jednotlivým ustanovením

K § 2:

Navrhovaná změna je v souladu s politickým vývojem naší společnosti po listopadu 1989.

K § 9:

Vypuštění odstavce 6 v souladu s celkovou tendencí liberalizace hospodářských styků se zahraničím a odpovídá tomuto ekonomickému trendu.

K § 18:

Změna textu odstavce 1 souvisí s politickými změnami v naší společnosti po listopadu 1989 a je rovněž v souladu se závažným postavením a pravomocemi odborových orgánů, s nimiž je nezbytné projednávat návrhy opatření týkající se životní úrovně a sociálních a kulturních potřeb pracujících.

K § 19 až 21:

Federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro řešení koncepčních otázek dlouhodobé strategie hospodářského a sociálního rozvoje. Ve vyjádření jeho kompetencí se promítá kvalitativní změna v pojetí plánování, spočívající především ve zvýraznění jeho informativní a indikativní (poznávací) funkce bez jeho direktivity pro ekonomickou sféru. Tento orgán má ve shodě s novým pojetím plánování společně s ústředními orgány pro národohospodářskou strategii republik a ve spolupráci s ústředními orgány federace a republik koordinovat celkový proces přípravy a tvorby strategie hospodářského a sociálního rozvoje ČSFR vypracovávat tento návrh a předkládat jej federální vládě. V procesu přípravy a tvorby této strategie vypracovává federální ministerstvo pro národohospodářskou strategii zejména návrhy základních směrů věcných a systémových podmínek hospodářského a sociálního rozvoje včetně dlouhodobých záměrů státní strukturální politiky, koncepcí rozvoje vědy a vědeckotechnické politiky, dlouhodobých koncepcí zapojení ekonomiky našeho státu do světové ekonomiky atd. Jedná se o dlouhodobý časový horizont těchto koncepcí, z nichž se odvíjí vypracování a uskutečňování státní politiky v jednotlivých oblastech (ekonomika, věda a vědeckotechnická politika, zapojení do světové ekonomiky atd.).

Nedílnou součástí procesu tvorby strategie hospodářského a sociálního rozvoje ČSFR je i vyhodnocování tohoto procesu a opatření přijatých k realizaci shora uvedené strategie včetně účinnosti těchto opatření.

K § 22:

Vypuštění ustanovení odpovídá pojetí strategie hospodářského a sociálního rozvoje.

K § 23 a 24:

Federální výbor pro životní prostředí je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro oblast životního prostředí. Zřízení tohoto orgánu na úrovni federace je nezbytné nejenom pro exponovanou a veřejností sledovanou oblast životního prostředí, ale i pro nepříznivý stav v této oblasti. Je zde nezbytná úzká součinnost federálního výboru pro životní prostředí s ústředními orgány republik pro životní prostředí i s dalšími ústředními orgány federace a republik při zpracování návrhu státní ekologické politiky. Tento návrh předkládá výbor federální vládě po projednání ve vládách republik a k jeho realizaci navrhuje řadu opatření v oblasti financí investic, informačního systému včetně návrhu ekonomických nástrojů k realizaci státní ekologické politiky.

Tento výbor zabezpečuje rovněž úkoly na úseku územního plánování a stavebního řádu, které vyplývají ze zvláštních předpisů, především ze stavebního zákona. Zabezpečuje rovněž mezinárodní spolupráci v působnosti federace a koordinuje mezinárodní spolupráci v působnosti republik; tato spolupráce v dané oblasti nabývá na významu.

K § 25 až 29:

Vypuštění těchto ustanovení souvisí se zrušením Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj; kompetence zde zakotvené jsou částečně převzaty především ministerstvem hospodářství a Federálním výborem pro životní prostředí.

K § 40:

Doplnění textu v závěru ustanovení souvisí s trendem posilování postavení republik a souvisí s posunem kompetencí směrem k republikám vyjádřeném též v ústavním zákoně.

K § 45:

Ustanovení § 45 odst. 2 rozšiřuje kompetenci federálního ministerstva vnitra o metodické řízení a kontrolu šifrové služby. Tato skutečnost má úzkou souvislost se státobezpečnostním postavením republiky.

K § 48:

Vypuštění § 48 odstraňuje stav určitého narušení kompetence národních ministrů vnitra.

K § 49:

V postavení federálního ministerstva financí je třeba vyjádřit, že se stává ve stanoveném rozsahu i ústředním orgánem státní správy ČSFR pro oblast cen. Pro toto řešení jsou věcné důvody, jejichž formálním vyjádřením je skutečnost, že je rušen Federální cenový úřad. Je zde úzká souvislost s předpokládanou liberalizací cen, která má mít do budoucna širší rozsah.

K § 72 až 77:

Zásadní změna v řízení národního hospodářství spočívající v orientaci na tržní ekonomiku a zrovnoprávnění různých forem vlastnictví vyžaduje vytvořit federální ústřední orgán státní správy, který se bude ve federaci stanoveném rozsahu zabývat problematikou ekonomiky. K zabezpečení úkolů v souvislosti s ekonomickou reformou je třeba provést integraci odvětvových ústředních orgánů státní správy s doplněním průřezových funkcí SPK a SKVTIR do ústředního orgánu nového typu s opuštěním dosavadního odvětvového typu řízení národního hospodářství. Tento orgán musí zabezpečovat rovnováhu vývoje československé ekonomiky ve střednědobém časovém horizontu a jejích vztahů vůči světovému trhu, neustále obnovovat schopnost reakce naší ekonomiky na dynamické chování světového hospodářství a přitom maximálně zhodnocovat specifika a disponibilní zdroje naší ekonomiky.

Federální ministerstvo hospodářství musí plnit úlohu iniciátora a koordinátora změn v československém národním hospodářství, zejména při přípravě variant státní strukturální politiky, státní průmyslové a zemědělské politiky, státní surovinové politiky a politiky energetického hospodářství. Tuto úlohu musí plnit i při zabezpečování realizace těchto politik. Nezastupitelnou úlohu bude mít Federální ministerstvo hospodářství v orientaci podnikatelských subjektů na celospolečenské potřeby a centrem stanovené priority. V rámci této činnosti bude rovněž vytvářet podmínky pro podporu podnikatelské činnosti.

Základní úlohu federálního ministerstva hospodářství je dále účelové ovlivňování národního hospodářství, které je založeno na shromažďování, zpracování a distribuci informací formou strategických programů průmyslové politiky (rozvoje a útlumu, restrukturalizace, konverze) a návrhů ekonomických, legislativních, organizačních, systémových opatření, vypracovaných na základě analýz průběhu procesů v československém a světovém hospodářství a prognóz jejich vývoje.

Rozhodujícími aktivitami ministerstva budou zakladatelské a podnikatelské činnosti realizované ve státních podnikatelských záměrech, orientované na strukturální přestavbu, decentralizaci a demonopolizaci, podporu a urychlování přechodu na tržní hospodářství a efektivní zapojení zahraničního kapitálu do československého hospodářství.

Nezastupitelná funkce federálního ministerstva hospodářství je rovněž v oblasti státní surovinové politiky. V současné době vstupují ročně do ekonomiky základní suroviny v hodnotě cca 220 mld. Kčs, po zúčtování ve volných měnách od roku 1991 téměř za 500 mld. Kčs, což představuje zhruba 2/3 současného užitého národního důchodu. Proto je nezbytné na tuto problematiku působit z federální úrovně, neboť jde především o ochranu ekonomiky před zásadním nedostatkem surovin vlivem výkyvů světových cen a rozhodnutími monopolních dodavatelů.

Federální ministerstvo hospodářství musí plnit i další úkoly, které dosud zabezpečovaly odvětvové resorty. Jde zejména o opatření v oblasti energetických a plynárenských soustav, hospodaření s drahými kovy, ochrany zemědělské a potravinářské výroby, těžby a zpracování radioaktivních surovin, geologický průzkum a státní expertizy. Energetickým hospodářstvím se rozumí získávání a užití paliv a energie (včetně zušlechťování, úpravy, přeměny, přepravy a skladování). V této i v dalších uvedených oblastech je třeba i do budoucna počítat s ingerencí státu.

K § 78 až 80:

Podmínkou realizace ekonomické reformy je vznik a rozvoj hospodářské soutěže. Takovou soutěží se rozumí soupeření různých podnikatelů s cílem předstihnout jiné soutěžitele a dosáhnout tak hospodářskou prosperitu. Soutěž nesmí být zneužívána na úkor jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů ani na úkor veřejného zájmu. K zneužití práva na hospodářskou soutěž dochází zejména nekalým jednáním a nedovoleným omezováním nebo vylučováním soutěže.

Pro podporu a ochranu hospodářské soutěže v oblasti nedovoleného omezování a vylučování soutěže (kartely a monopoly) je třeba zřídit Federální úřad pro hospodářskou soutěž. Jde o instituci, která je nedílnou součástí institucionálního zajištění ve všech vyspělých tržních ekonomikách.

Pro zajištění činnosti tohoto úřadu je třeba jej vybavit potřebnými pravomocemi v oblasti preventivní a represivní. V kompetenci Federálního úřadu pro hospodářskou soutěž musí být sledovat vývoj soutěže na trhu a pozitivně soutěž ovlivňovat.

Federální úřad pro hospodářskou soutěž bude též vykonávat působnost týkající se ochrany proti omezování nebo vylučování soutěže, jestliže taková činnost může vyvolat účinky na území celé federace.

K § 81 až 84:

Vypuštění textu § 81 až 84 je odůvodněno zrušením federálního ministerstva zemědělství a výživy.

K § 95 až 99:

Federální ministerstvo kontroly je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro oblast kontroly.

V působnosti federálního ministerstva kontroly je kontrolovat federální ústřední orgány státní správy, orgány jim podřízené, organizace jimi zřízené nebo založené a organizace zřízené federálním zákonem. Prvořadě se kontrolují povinnosti vyplývající ze zákonů a ostatních právních předpisů, jakož i opatření na jejich základě vydaná, a úroveň vyřizování stížností, podnětů a petic občanů. Pokud se týče občanů, je zde přímá návaznost na zákonodárství z oblasti lidských práv.

Federální ministerstvo kontroly provádí dále kontrolu v oblasti obrany a ve věcech bezpečnosti, které jsou svěřeny do působnosti federace. Federální ministerstvo kontroly provádí rovněž v součinnosti s příslušnými orgány republik u orgánů a organizací řízených orgány republik provádění opatření federálních orgánů. Z kontrolní působnosti federálního ministerstva kontroly jsou vyňaty politické strany, politická hnutí, občanská sdružení, odborové organizace a orgány, družstva a další družstevní organizace a jiné nestátní organizace, s výjimkou kontroly využívání prostředků, poskytnutých těmto organizacím ze státního rozpočtu federace, popřípadě z federálních účelových fondů.

Činnost federálního ministerstva kontroly směřuje i vůči předsednictvu Federálního shromáždění, které je oprávněno formulovat federálnímu ministerstvu kontroly určité požadavky nutné pro kontrolní činnost Federálního shromáždění.

K § 100:

Vypuštění textu § 100 souvisí se zrušením Federálního cenového úřadu.

K § 101 až 107:

Úprava textu dosavadního paragrafu 101 až 107, které se nově označují jako § 60a až 60g souvisí s přenesením kompetencí dosavadního Federálního cenového úřadu na federální ministerstvo financí.

K § 124:

Úpravy § 124 jsou formální povahy a souvisí se změnami provedenými navrhovanou novelou; časové omezení těchto zmocňovacích ustanovení do 31. 12. 1992 zůstává zachováno.

K čl. II:

Článek II řeší otázky přechodu majetkových práv, práv a povinností z pracovně právních a jiných vztahů z rušených orgánů státní správy na nově zřizované federální ústřední orgány státní správy. Toto ustanovení je nutné z hlediska jasnosti právních vztahů a právní jistoty jejich účastníků. Je zde zakotvena rovněž identita vztahu právních subjektů řízených nebo založených dosavadními ústředními orgány státní správy k nově zřízeným federálním ústředním orgánům státní správy, kterým byla příslušná oblast svěřena do působnosti novelou kompetenčního zákona.

K čl. III:

Pokud jde o změny v kompetenčním zákoně týkající se působnosti federálního ministerstva vnitra, které jsou upravené v § 41, § 42 a § 43 zákona č. 194/1988 Sb., jsou vyvolány přenosem některých působností z federace na republiky. Znění článku III představuje řešení, které vychází z respektování suverenity republik i z potřeby zachovat koordinaci, resp. řízení některých činností z federální úrovně.

K čl. IV:

Článek IV řeší vazbu ve výkonu působností rušenými ústředními orgány státní správy na právní řád při zachování ústavního rozdělení působností mezi federaci a republiky. Do přijetí nového zákona o kontrole platí pro federální ministerstvo kontroly a pro oprávnění a povinnosti pracovníků jeho aparátu přiměřeně ustanovení zákona č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole.

V Praze dne 29. června 1990

Předseda vlády ČSFR:

Čalfa v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP