FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

16

Vládní návrh

Ústavní zákon

ze dne .......... č. ..........

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:

Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se mění a doplňuje takto:

1. V čl. 17 písm. d) se vypouštějí slova "a strojírenství" a slova "rud, magnezitu a"

2. V čl. 37 odst. 2 se v první větě doplňují slova "zákon o provozu na pozemních komunikacích"

3. V čl. 77 odst. 1 se vkládá nové písmeno ch), které zní:

"ch) o vyhlášení výjimečného stavu na území České a Slovenské Federativní Republiky,".

4. Dosavadní písmeno ch) v čl. 77 se označuje jako písmeno i).

Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Důvodová zpráva

V souladu s přechodem odvětví strojírenství a elektrotechniky a těžby a zpracování rud do působnosti republik je nezbytné v ústavním zákoně o československé federaci provést úpravu čl. 17 písm. d), které dosud svěřovalo zřizování a řízení organizací strojírenství a organizací zabývajících se těžbou a zpracováním rud a magnezitu do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky.

Pokud jde o navrhovanou úpravu čl. 37 odst. 2, sleduje se tím, aby federaci byla svěřena pouze zákonná úprava provozu na pozemních komunikacích a odvozené právní normy a výkon státní správy byly plně svěřeny republikám.

Navrhovaná změna čl. 17 odst. 1 je vynucena tím, že zákon č. 128/1970 Sb., o vymezení působnosti ve věcech vnitrního pořádku a bezpečnosti, by měl být doplněn o zmocnění federace v případě výjimečného stavu řídit všechny bezpečnostní ozbrojené sbory.

V Praze dne 29. června 1990

Předseda vlády ČSFR:

Čalfa v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP