FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

14

Vládní návrh zákona

o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti patří:

a) získávat, soustřeďovat a vyhodnocovat informace důležité pro ochranu ústavního zřízení, obranu a bezpečnost státu, odhalovat trestné činy proti bezpečnosti státu a konat o nich vyšetřování podle trestního řádu;

b) boj proti terorismu;

c) odhalovat závažnou trestnou činnost organizovanou ve spojení s cizinou souvisící zejména s pašováním a zavlečením do ciziny a závažnou trestnou činnost souvisící s nedovolenou výrobou, držením a rozšiřováním drog, pašováním, falšováním a pozměňováním peněz a známek;

d) spolupracovat s mezinárodní organizací Interpol a dalšími mezinárodními organizacemi za účasti orgánů republik

e) vést celostátní evidence a statistiky potřebné pro činnost orgánů České a Slovenské Federativní Republiky;

f) vykonávat speciální expertizní činnost, pokud ji není možno zabezpečit v rámci republik;

g) právní úprava ochrany státního, hospodářského a služebního tajemství;

h) metodické řízení a kontrola šifrové služby;

i) ochrana státních hranic ve vymezeném rozsahu;

j) výkon státní správy v oboru:

1. vydávání cestovních dokladů, povolování vstupu na území České a Slovenské Federativní Republiky a povolování pobytu cizinců;

2. státních hranic, jejich vyměřování, vyznačování, udržování a vedení dokumentárního díla;

3. státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky;

4. organizací s mezinárodním prvkem podle zvláštních předpisů [Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v České a Slovenské Federativní Republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani a o změnách zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani a zákona č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v České a Slovenské Federativní Republice (zákon o důchodové dani)].

§ 2

Do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky patří řídit všechny ozbrojené bezpečnostní sbory v době vyhlášení výjimečného stavu pro celé území České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 3

Zrušuje se zákon č. 128/1970 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti.

§ 4

Tento zákona nabývá účinnosti dnem

Důvodová zpráva

Obecná část

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, svěřil oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti do společné působnosti České a Slovenské Federativní Republiky a obou republik. Konkrétní vymezení působnosti federace v této oblasti ponechal na zákon, kterým je zákon č. 128/1970 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti.

V tomto zákoně se promítly poměrně silné tlaky na centralizaci bezpečnostního aparátu. Svěřil totiž bez výjimek řízení Státní bezpečnosti orgánům federace; federace mohla rovněž řídit činnosti všech útvarů Sboru národní bezpečnosti v době mimořádného ohrožení klidu a veřejného pořádku. Při tom všem však zákonná úprava nemá přesně vymezený obsah. To pochopitelně umožňovalo subjektivní výklad jednotlivých kompetenčních norem, takže docházelo k poměrně častým kompetenčním sporům. Dosavadní právní úprava rovněž obsahuje řadu právních institutů, které v praxi nebyly používány, neboť umožňovaly svojí nejasností větší množství výkladů (např. "koordinovat činnost orgánů obou republik ... závaznými pokyny", "odhalování trestných činů ... na území obou republik ...", "právní úprava bezpečnosti a plynulosti silničního provozu"). Tyto, ale i další nejasnosti činily v praxi značné potíže, takže právní úprava rozdělující působnosti ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti stále méně potřebám praxe vyhovuje.

Účelné fungování bezpečnostního aparátu vyžaduje - zejména v nových podmínkách - i přezkoumání dosavadního rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a obě republiky na tomto úseku. Smyslem zpracovaného návrhu je odstranit zdroje nejrůznějších kompetenčních sporů. Proto návrh nepřebírá ty právní instituty, o nichž je možno prohlásit, že se neosvědčily a které v praxi nebyly používány.

Předkládaný návrh zákonné úpravy vychází z těchto základních principů:

- respektování původní (neodvozené) působnosti národních republik při ponechání nezbytné míry integrující funkce federace,

- zachování dosavadní ústavní koncepce rozdělení působnosti mezi federaci a republiky,

- odstranění dvojkolejnosti v řízení bezpečnostního aparátu.

Přijetí navrženého zákona si neklade nároky na bilanci pracovních sil a finančních prostředků. Předpokládá se však, že z federálních orgánů budou delimitovány na orgány republik příslušné síly a prostředky, zejména ty, které v souvislosti s centralizací činnosti byly převedeny na orgány federace.

Zvláštní část

K § 1:

V tomto ustanovení jsou shrnuty ty činnosti bezpečnostního aparátu, které se jeví jako účelné řídit, organizovat, či přímo vykonávat z jednoho centra, a to pro území celého státu. Návrh předpokládá, že zajišťování bezpečnosti státu a vedení boje proti terorismu bude, zejména z důvodů organizovanosti této trestné činnosti a jejího rozsahu, náležet do působnosti federace.

Osvědčené právní instituty se prakticky přebírají z dosavadní zákonné úpravy, Návrh nově upravuje spolupráci v mezinárodní oblasti. V návaznosti na vypuštění působnosti federace na úseku právní úpravy bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se předpokládá doplnění čl. 37 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci, což by znamenalo rozšířit zákonodárnou pravomoc Federálního shromáždění o oprávnění přijmout zákon o provozu na pozemních komunikacích.

Je třeba uvést, že vlastní výkon státní správy je poměrně úzký; to odpovídá prioritnímu postavení národních republik na tomto úseku. Výkon státní správy tudíž reaguje pouze na takové skutečnosti, které není účelné nebo vhodné spravovat z jiného místa nebo u nichž státní správu svěřuje federaci zvláštní zákon.

K § 2:

Dosavadní zákonnou úpravu se navrhuje doplnit o oprávnění federace řídit ozbrojené bezpečnostní sbory v případě vyhlášení výjimečného stavu na celém území České a Slovenské Federativní Republiky. Pokud jde o vyhlášení výjimečného stavu v republikách (na území celé republiky nebo její části), upraví to ústavní zákony republik.

K § 3:

Vzhledem k rozsahu změn se navrhuje zrušit dosavadní právní úpravu vymezení působnosti federace ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti a cele ji nahradit novým zákonem.

V Praze dne 28. června 1990

Předseda vlády ČSFR:

Čalfa v. r.

Ministr vnitra ČSFR:

Langoš v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP