FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY 1990

VI. volební období

11

Vládní návrh

Zákon

ze dne ........... 1990

o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 1 tohoto zákona se prohlašuje ke dni účinnosti tohoto zákona za vlastnictví jednotlivých řádů a kongregací.

(2) Nemovitý majetek uvedený v příloze č. 2 tohoto zákona se prohlašuje ke dni účinnosti tohoto zákona za vlastnictví arcibiskupství olomouckého.

§ 2

Dnem účinnosti tohoto zákona zanikají nároky příslušných řádů a kongregací vůči dosavadním vlastníkům a uživatelům majetku uvedeného v § 1 na náhradu škody a neoprávněného majetkového prospěchu, včetně nároků na úhradu nájemného, pokud vznikly v době od 1. ledna 1950 do dne účinnosti tohoto zákona.

§ 3

Orgány geodézie provedou zápisy změn vlastnických vztahů vyplývajících z tohoto zákona.

§ 4

Vyklizení nemovitého majetku uvedeného v § 1, pokud tento slouží k poskytování služeb zdravotnických, sociálních, spojů a telekomunikací, k zabezpečení činnosti politických stran [Zákon č. 15/1990 Sb., o politických stranách.], pracovišť základního výzkumu, umělecké tvůrčí činnosti, vykonávání divadelní, koncertní a osvětové činnosti, se lze domáhat jen po předchozím souhlasu orgánu stanoveného zákony národních rad.

§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.  

Příloha 1

Mužské kláštery

v České republice

Řád svatého Benedikta - opatství Emausy

Benediktinský klášter Praha-Emausy

čp. 320 klášterní budova se stavební plochou č. k. 1241

pozemky č. k. 1236 stavební plocha (zahradní domek), 1238 stavební plocha (budova nemocniční),

1251 ostatní plocha, 1237/1 zahrada, 1237/2 ostatní plocha, 1239 stavební plocha (dům čp. 373), 1240 ostatní plocha, 1242 stavební plocha (kostel), 1243 stavební plocha (kaple sv. Václava), 1244/1 stavební plocha (schody), 1248/1 ostatní plocha, 1248/2 ostatní plocha, 1249/1 ostatní plocha, 1249/2 ostatní plocha, 1250 zastavěná plocha (vrátnice).

Vlastník: Čs. stát - ČSAV Ústav teoretické a aplikované mechaniky Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 23 pro obec Praha a k. ú. Nové Město

Řád svatého Benedikta - opatství Rajhrad

Benediktinský klášter Rajhrad

čp. 1 klášterní budova, skleník, včelín

pozemky č. k. 2015 stavební plocha, 2016 stavební plocha, 2017 stavební plocha, 2018 stavební plocha, 2019 ostatní plocha, 2020 zahrada, 2021 zahrada, 2022 stavební plocha, 2023 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - ONV Brno-venkov

Uživatel: FMNO

Zapsáno u SG Brno-venkov na LV č. 2 pro obec a k. ú. Rajhrad

Řád Bratří kazatelů (dominikánů) - československá provincie

Dominikánský klášter Praha

čp. 234 klášterní budova se stavební plochou č. k. 383, ostatní plocha č. k. 384

Vlastník: Čs. stát - OPBH v Praze 1

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 10 pro obec Praha a k. ú. Staré Město

Dominikánský klášter Uherský Brod

čp. 61 klášter se stavební plochou 13/2

pozemky č. k. 13/3 stavební plocha (dvůr), 13/4 stavební plocha (nástavba), 214/1 zahrada, 1214/3 zahrada

Vlastník: Čs. stát - MNV Uherský Brod

Uživatel: Čs. stát ONV Uherské Hradiště, Čs. stát - Komunální služby Uherský Brod

Zapsáno u SG Uherský Brod na LV č. 1 pro obec a k. ú. Uherský Brod

Dominikánský klášter Znojmo

čp. 313 budova se stavební plochou 379/1

Vlastník: Čs. stát - Stavební podnik s. p. Znojmo

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Znojmo na LV 995 pro obec a k. ú. Znojmo-město

Řád Menších bratří (františkánů), provincie svatého Václava

Františkánský klášter Praha

čp. 753 františkánský klášter se stavební plochou 660

Vlastník: Čs. stát - MV ČR

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 69 pro obec Praha a k. ú.

Nové Město

Františkánský klášter Hájek

čp. 43 klášterní budova se stavební plochou 86

pozemky č. k. 87 stavební plocha, 88 stavební plocha, 89 stavební plocha, 311 ostatní plocha, 312/2 ostatní plocha, 318 ostatní plocha, 335/2 ostatní plocha, 447/2 ostatní plocha, 447/3 ostatní plocha, 451 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - FMNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-západ na LV č. 229 pro obec a k. ú. Červený Újezd

Františkánský klášter Moravská Třebová

čp. 6 klášterní budova se stavební plochou 436/1

Vlastník: Čs. stát - Okresní stavební podnik Svitavy, Moravská Třebová

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Svitavy na LV č. 379 pro obec a k. ú. Moravská Třebová

Františkánský klášter Plzeň

č. 121 klášterní budova se stavební plochou 384

pozemky č. k. 373 ostatní plocha, 381 ostatní plocha, 383 stavební plocha, 382 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - Západočeské muzeum

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Plzeň-město na LV č. 5660 pro obec a k. ú. Plzeň

Františkánský klášter Uherské Hradiště

čp. 200 budova se stavební plochou 146/1

Vlastník: Čs. stát - PBH Uherské Hradiště

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 27 pro obec a k. ú. Uherské Hradiště

Řád Menších bratří (minoritů), provincie sv. Cyrila a Metoděje v ČSFR

Minoritský klášter Opava

čp. 342 budova se stavební plochou 496/2

Vlastník: Čs. stát - ministerstvo vnitra ČSR

Uživatel: KS SNB Ostrava

Zapsáno u SG Opava na LV č. 33 pro obec a k. ú. Opava-město

č. k. 496/1 stavební plocha, 497 ostatní plocha, zahrada,

Vlastník: Čs. stát - OS státní památkové péče a ochrany přírody

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Opava na LV č. 145 pro obec a k. ú. Opava

Řád Menších bratří (kapucínů), provincie českomoravská

Kapucínský klášter Praha - Hradčany

č. k. 331/1 zahrada, 332 zahrada (skleník)

Vlastník: Čs. stát - FMNO

Uživatel: Ivo Novák, Praha 6, Guevarova 25, jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 11 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

čp. 100 Loretta se stavební plochou 181

pozemky č. k. 182 stavební plocha (Lorettánská kaple), 183 stavební plocha (kostel Narození Páně), 414/4 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - muzeum hl. m. Prahy

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 112 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

Kapucínský klášter Brno

čp. 303 budova se stavební plochou 297

č. k. 299 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - Moravské muzeum

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno na LV č. 191 pro obec Brno 1 a k. ú. Brno-město

Kapucínský klášter Sušice

čp. 1/III budova se stavební plochou 474/1

č. k. 146/1 ostatní plocha

Vlastník: FMNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Sušice na LV č. 120 pro obec a k. ú. Sušice

č. k. 146/2 zahrada

Vlastník: Čs. stát - MNV Sušice.

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Sušice na LV č. 1 pro obec a k. ú. Sušice

Řeholní dům a fara Řevnice

čp. 20 budova se stavební plochou 1

č. k. 9 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - MNV Řevnice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-západ na LV č. 1 pro obec a k. ú. Řevnice

Kongregace Bratří Nejsvětější Svátosti (petrinů)

Mateřský dům České Budějovice

čp. 251 budova se stavební plochou č. k. 428,

čp. 250 budova se stavební plochou č. k. 427/1

pozemky č. k. 429 stavební plocha, 432 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Čs. automobilové opravny

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG České Budějovice na LV č. 279 pro obec a k. ú. České Budějovice

Řeholní dům Písek

čp. 128 (126) budova se stavební plochou č. k. 168

Vlastník: Čs. stát - PBH Písek

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Písek na LV č. 7 pro obec a k. ú. Písek

Řád premonstrátský - opatství Strahov

Premonstrátský klášter Strahov

čp. 129 budova se stavební plochou č. k. 230

čp. 130 budova se stavební plochou č. k. 231

čp. 132 budova se stavební plochou 233

pozemky č. k. 232 zahrada, 234 ostatní plocha, 235 ostatní plocha, 236 zahrada, 237 ostatní plocha, 240 ostatní plocha, 271/1 ovocný sad, 271/2 ovocný sad, 271/3 stavební plocha, 272 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Památník národního písemnictví na Strahově

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 101 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

čp. 302 budova se stavební plochou č. k. 247/2

čp. 301 budova se stavební plochou č. k. 247/3

Vlastník: Čs. stát - Čs. státní soubor písní a tanců

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 7 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

č. k. 252 ostatní plocha

Vlastník: Sady, lesy, zahradnictví s. p., Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 157 pro obec a k. ú. Hradčany

č. k. 254 ovocný sad, č. k. 293 ostatní plocha

Vlastník: Sady, lesy, zahradnictví s. p., Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 57 pro obec a k. ú. Hradčany

č. k. 268/1 ostatní plocha, 268/2 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - Památník národního písemnictví na Strahově

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 101 pro obec a k. ú. Hradčany

čp. 135 budova se stavební plochou 247/1

Vlastník: Čs. stát - OPBH Praha 1

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 9 pro obec a k. ú. Hradčany

čp. 155 budova se stavební plochou č. k. 198

čp. 133 budova se stavební plochou č. k. 270

pozemky č. k. 238 zahrada, 239 stavební plocha, 245 stavební plocha, 246/1 zahrada, 248 ostatní plocha, 253 ostatní plocha, 269 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - Památník národního písemnictví Strahov

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 101 pro obec Praha a k. ú. Hradčany

Řeholní dům Praha - Střešovice

čp. 130 budova se stavební plochou 39

pozemky č. k. 40/1 zahrada,

Vlastník: Čs. stát - ÚNZ NVP

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 816 pro obec Praha a k. ú. Střešovice

Řád premonstrátský - opatství Nová Říše

Premonstrátský klášter Nová Říše

čp. 1 klášterní budova se stavební plochou č. k. 2/1

čp. 2 budova se stavební plochou č. k. 3

pozemky č. k. 2/2 stavební plocha (kaple), 2/3 stavební plocha (kaple), č. k. 1 zahrada, 2 zahrada, 5/1 d1 zahrada, 2591 zahrada, 5/1 d2 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - FMNO

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Jihlava na LV 455 pro obec a k. ú. Nová Říše

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů), provincie pražská

Kolej redemptoristů Tasovice

čp. 34 budova se stavební plochou č. k. 618

č. k. 619 zahrada

Vlastník: Čs. stát - MNV Hodonice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Znojmo na LV č. 1 pro obec a k. ú. Tasovice

Salesiáni Dona Bosca - salesiánská inspektorie sv. Jana Bosca

Salesiánský ústav Fryšták

čp. 26 budova se stavební plochou č. k. 601

čp. 27 budova se stavební plochou č. k. 600

č. k. 603 zahrada

Vlastník: Čs. stát - ONV Zlín

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Zlín na LV č. 2 pro obec a k. ú. Fryšták

Ústav pro pozdní povolání Mníšek

čp. 201 budova se stavební plochou č. k. 1023

čp. 191 budova se stavební plochou č. k. 1024

pozemky č. k. 1025/1 pastvina, 1025/2 ostatní plocha, 1026 zahrada, 1028 zahrada

Vlastník: Čs. stát - ONV Praha-západ

Uživatel: Okresní ústav sociálních služeb Praha-západ

Zapsáno u SG Praha-západ na LV č. 2 pro obec a k. ú. Mníšek pod Brdy

Salesiánský ústav Pardubice

čp. 2018 budova se stavební plochou č. k. 3555

č. k. 5092 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - MNV Pardubice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Pardubice na LV č. 1 pro obec a k. ú. Pardubice

Tovaryšstvo Ježíšovo, česká provincie

Residence Praha 2

čp. 505 budova se stavební plochou č. k. 1901/2

Vlastník: Čs. stát - OPBH Praha 2

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 11 pro obec Praha a k. ú. Nové Město

Řád premonstrátů opatství Teplá

Děkanství rádu premonstrátského

čp. 92 budova se stavební plochou č. k. 31

Vlastník: Čs. stát - Státní lázně Mariánské Lázně

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Cheb na LV č. 12 pro obec a k. ú. Mariánské Lázně

Řád svatého Augustina - opatství Staré Brno

Augustiniánský klášter Brno

čp. 157 budova se stavební plochou č. k. 71/1

Vlastník: Čs. stát - ČSAV Geografický ústav v Brně

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Brno město na LV č. 172 pro obec Brno a k. ú. Staré Město

Řád cisterciácký - opatství Vyšší Brod

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

čp. 136 budova se stavební plochou č. k. 138/2

Vlastník: Čs. stát - Ředitelství pošt Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Český Krumlov na LV č. 439 pro obec a k. ú. Vyšší Brod

čp. 137 budova se stavební plochou č. k. 137

č. k. 140 stavební plocha (klášter), 139 (kaple), 1405 ostatní plocha, 1412 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody České Budějovice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Český Krumlov na LV č. 215 pro obec a k. ú. Vyšší Brod

č. k. 59 (kaple)

Vlastník: Čs. stát - MNV Vyšší Brod

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Český Krumlov na LV č. 1 pro obec a k. ú. Vyšší Brod

čp. 134 budova se stavební plochou č. k. 142

Vlastník: Čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody České Budějovice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Český Krumlov na LV č. 215 pro obec a k. ú. Vyšší Brod

č. k. 414 ostatní plocha, 167 stavební plocha (Wagenremise)

Vlastník: Čs. stát - Podnik bytového hospodářství Most

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Český Krumlov na LV č. 276 pro obec a k. ú. Vyšší Brod

č. k. 1407 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Ředitelství pošt Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Český Krumlov na LV č. 439 pro obec a k. ú. Vyšší Brod

Řád Bratří kazatelů (dominikánů)

Klášter Bratří kazatelů u Panny Marie Růžencové

čp. 814 budova se stavební plochou č. k. 1985

Vlastník: Čs. stát - MÚNZ Plzeň

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Plzeň na LV č. 55 pro obec a k. ú. Plzeň

Řád křižovníků s červenou hvězdou

Klášter křižovníků Praha

čp. 191 budova se stavební plochou č. k. 70

pozemky č. k. 72 ostatní plocha, 74 stavební plocha, 75 stavební plocha, 76 stavební plocha, 77 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - FMV

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha město na LV č. 38 pro obec Praha a k. ú. Staré Město

Řád premonstrátů - opatství Strahov

Klášter premonstrátů Milevsko

čp. 557 budova se stavební plochou č. k. 542/2

č. k. 540/3 (suška)

Vlastník: Čs. stát - Oseva krajský semenářský podnik Tábor

Uživatel: JZD Kučeř, JZD Sepekov

Zapsáno u SG Písek na LV č. 26 pro obec a k. ú. Milevsko

čp. 571 (mateřská školka a budova) se stavební plochou 548

č. k. 1783 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Technické služby města Milevska

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Písek na LV č. 3 pro obec a k. ú. Milevsko

pozemky č. k. 1829/1 zahrada, 1829/2 zahrada

Vlastník: Čs. stát - ONV Písek

Uživatel: MNV Milevsko

Zapsáno u SG Písek na LV č. 2 pro obec a k. ú. Milevsko

čp. 563 (prelatura) se stavební plochou 540/1

č. k. 1780 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát -MNV Milevsko

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Písek na LV č. 1 pro obec a k. ú. Milevsko

čp. 561 (stará úřední budova a stáje) se stavební plochou

č. k. 530/1

č. k. 540/4 pozemková parcela

Vlastník: Čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody České Budějovice

Uživatel: MNV Milevsko a JZD Sepekov

Zapsáno u SG Písek na LV č. 329 pro obec a k. ú. Milevsko

čp. 562 Zavoralův dům se stavební plochou č. k. 530/2

Vlastník: Čs. stát - ZVVZ koncern podnik Milevsko

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Písek na LV č. 210 pro obec a k. ú. Milevsko

Řád premonstrátů - opatství Teplá

Klášter Teplá u Mariánských Lázní

čp. 7 budova se stavební plochou č. k. 3/6

čp. 8 budova se stavební plochou č. k. 3/7

čp. 9 budova se stavební plochou č. k. 3/8

čp. 10 budova se stavební plochou č. k. 3/9

čp. 11 budova se stavební plochou č. k. 3/10

čp. 13 budova se stavební plochou č. k. 46/1

čp. 12 budova se stavební plochou č. k. 50

pozemky č. k. 1 stavební plocha (kostel), 45/1 stavební plocha (knihovna), 2 stavební plocha, 3/1 stavební plocha, 3/5 stavební plocha, 45/2 stavební plocha, 50/2 ostatní plocha, 1 ostatní plocha, 46/2 jiná stavba

Vlastník: Čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody v Plzni

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Karlovy Vary na LV č. 104 pro obec Teplá a k. ú. Klášter Teplá

Řád premonstrátů - opatství Želiv

Klášter premonstrátů Želiv

čp. 52 budova se stavební plochou č. k. 89/3

čp. 88 (hrad Trčkův) se stavební plochou č. k. 89/13

čp. 115 (byt sládkův) se stavební plochou č. k. 89/15

čp. 122 konvent se stavební plochou č. k. 89/16

čp. 1 klášter se stavební plochou č. k. 89/19

čp. 213 (zahradní domek) se stavební plochou č. k. 90

čp. 126 budova se stavební plochou č. k. 160

čp. 119 budova se stavební plochou č. k. 89/12

pozemky č. k. 91 (provozovna), 212/5 zahrada, 213/4 zahrada, 220 zahrada, 221 pastva, 226 zahrada, 230 zahrada, 234 zahrada, 235 zahrada, 236 zahrada, 238 zahrada, 239 zahrada, 240/1 zahrada, 241/1 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Pelhřimov na LV č. 313 pro obec a k. ú. Želiv

Řád svatého Benedikta - opatství Břevnov

Klášter benediktinů Břevnov

čp. 1 klášter se stavební plochou č. k. 2

pozemky č. k. 3 zahrada, 11 stavební plocha, 12/2 stavební plocha,

Vlastník: Čs. stát - FMV

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha město na LV č. 13 pro obec Praha a k. ú. Břevnov

pozemky č. k. 5 stavební plocha (skleník), 6 stavební plocha (zahradní dům), 7 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Sady, lesy, zahradnictví s. p. Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha město na LV č. 6 pro obec Praha a k. ú. Břevnov

pozemky č. k. 12/1 stavební plocha, 14 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - Zemědělský nákup a zásobování koncern Praha

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha město na LV č. 1537 pro obec Praha a k. ú. Břevnov

Mužské kláštery

ve Slovenské republice

Řád Společnosti Ježíšovy

Jezuitský klášter Bratislava

čp. 409 budova se stavební plochou č. k. 66

Vlastník: Čs. stát - Obvodní hospodářská správa školských zařízení a dětských jeslí Bratislava 1

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 628 pro obec Bratislava a k. ú. Staré Město

Provincialát jezuitů Bratislava

čp. 15 budova se stavební plochou č. k. 68

Vlastník: Čs. stát - NVB

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 2 pro obec Bratislava a k. ú. Staré Město

Řeholní dům jezuitů Banská Bystrica

čp. 240 budova se stavební plochou č. k. 784

Vlastník: Čs. stát - Státní vědecká knihovna Banská Bystrica

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Banská Bystrica na LV č. 835 pro obec a k. ú. Banská Bystrica

Řeholní dům jezuitů Trnava

pozemky č. k. 61 stavební plocha, 114/2 stavební plocha, 115 zastavěná plocha včetně domu údajně čp. 487

Vlastník: Čs. stát - ONV Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na ev. 1. 304 pro obec a k. ú. Trnava

Řeholní dům jezuitů Trnava

čp. 143 budova se stavební plochou č. k. 63

Vlastník: Čs. stát - Okresní bytový podnik Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na ev. 1. 55 pro obec a k. ú. Trnava

Řád premonstrátský - opatství Jasov

Řeholní domy premonstrátů Košice

č. k. 795 stavební plocha, 797 stavební plocha s budovami původně čp. 105, 106 a 107 (původní stavební parcely 946/2, 948 a 949)

Vlastník: Čs. stát - Krajské osvětové středisko Košice

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Košice na LV č. 5 pro obec Košice a k. ú. Košice střed

Společnost svatého Františka Saleského (salesiánů) - slovenská inspektorie

Řeholní dům salesiánů Bratislava VI

čp. 552 budova se stavební plochou č. k. 10564

pozemky č. k. 10563/1 stavební plocha, 10563/2 stavební plocha, 10563/3 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Pozemní stavby s. p. Bratislava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na ev. 1. 56 pro obec Bratislava a k. ú. Nivy

Řeholní dům salesiánů Trnava-Kopánka

čp. 3033 budova se dvorem se stavební plochou č. k. 4588

pozemek č. k. 4586 ostatní plocha (hřiště)

Vlastník: Čs. stát - MNV Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1 pro obec a k. ú. Trnava

č. k. 4587 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Zdroj Bratislava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 1938 pro obec a k. ú. Trnava

Řeholní dům salesiánů Žilina

čp. 2807 budova se stavební plochou č. k. 4437/4

č. k. 4437/3 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Podnik bytového hospodářství Žilina

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Žilina na LV č. 79 pro obec a k. ú. Žilina

čp. 2806 budova se stavební plochou 4434

pozemky č. k. 4431 stavební plocha, 4432 stavební plocha, 4433 stavební plocha, 4435 stavební plocha, 4436 stavební plocha, 4437/1 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - MV SR

Uživatel: Krajská správa SNB Banská Bystrica

Zapsáno u SG Žilina na LV 2906 pro obec a k. ú. Žilina

Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů) na Slovensku

Klášter redemptoristů Bratislava

čp. 4493 budova se stavební plochou č. k. 3485/2

pozemky č. k. 3485/3 stavební plocha, 3485/4 stavební plocha, 3485/5 stavební plocha, 3485/6 stavební plocha

Vlastník: Čs. stát - Slovenské energetické podniky Bratislava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 1017 pro obec Bratislava a k. ú. Staré Město

čp. 955 budova se stavební plochou 3484

Vlastník: Čs. stát - Školská hospodářská správa města Bratislavy

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Bratislava na LV č. 3290 pro obec Bratislava a k. ú. Staré Město

Společnost svatého Františka Saleského na Slovensku

Řeholní dům Trnava

čp. 1247 budova se stavební plochou č. k. 4387

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Trnava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Trnava na LV č. 2467 pro obec a k. ú. Trnava

Ženské kláštery

v České republice

Institut Blahoslavené Panny Marie (anglické panny)

Klášter anglických panen Štěkeň

čp. 1 zámek se stavební plochou č. k. 22

pozemky č. k. 24 stavební plochy (skleník), 25 stavební plocha (prádelna), 3/1 ostatní plocha, 5 ostatní plocha, 6/4 ostatní plocha, 22 ostatní plocha, 23 zahrada, 309/4 ostatní plocha, 333/2 d1 ovocný sad, d2 ostatní plocha, 1066/1 ostatní plocha, 1066/3 ostatní plocha, 1066/4 ostatní plocha, 1074/2 ostatní plocha, 49 stavební plocha (budova čp. 23), 79 zahrada, 355 stavební plocha, 356 stavební plocha, 357 stavební plocha, 333/28 pozemková parcela

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Strakonice

Uživatel: jako vlastník, MNV Štěkeň

Zapsáno u SG Strakonice na LV č. 208 pro obec a k. ú. Štěkeň

Kongregace milosrdných sester svatého Karla Boromejského

Řeholní dům Praha - ústav sv. Notburgy

čp. 321 budova se stavební plochou č. k. 960

pozemky č. k. 963 zahrada, 969/1 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Školská správa NVP

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 141 pro obec Praha a k. ú. Malá Strana

čp. 321 (část) se stavební plochou č. k. 962

č. k. 961 zahrada

Vlastník: Čs. stát - ONV Praha 1

Zapsáno u SG Praha město na LV č. 1 pro obec Praha a k. ú. Malá Strana

Řád cisterciaček v ČSFR

Klášter Porta Coeli Tišnov

pozemky č. k. 2/1 (klášter), 2/2 (probošství), 3 ostatní plocha, 4 zahrada, 5 ostatní plocha, 8 ostatní plocha, 14 zahrada, 15 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Brno

Uživatel: jako vlastník

Okresní muzeum Ivančice

Zapsáno u SG Tišnov na LV č. 355 pro obec Tišnov a k. ú. Předklášteří

Kongregace sester svatého Cyrila a Metoděje

Klášter Velehrad

čp. 142 ústav mrzáčků se stavební plochou č. k. 244

Vlastník: Čs. stát - ONV Uherské Hradiště

Uživatel: MNV Velehrad

Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 2 pro obec a k. ú. Velehrad

č. k. 547/73 pozemková parcela

Vlastník: Čs. stát - MNV Velehrad

Uživatel: Jaroslav a Vladimír Němečkovi čp. 216, Velehrad

Zapsáno u SG Uherské Hradiště na LV č. 1 pro obec a k. ú. Velehrad

Kongregace Dcer Božské Lásky

Mariánský ústav v Praze

čp. 527 budova se stavební plochou č. k. 2161

č. k. 2162 dvůr

Vlastník: Čs. stát - ČVUT Vojenská katedra

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Praha-město na LV č. 546 pro obec Praha a k. ú. Nové Město

Marianum v Opavě

čp. 768 budova se stavební plochou č. k. 2667

čp. 886 budova se stavební plochou č. k. 2701/3

čp. 770 dům se stavební plochou č. k. 2669

pozemky č. k. 2666 ostatní plocha, 2701/2 stavební plocha (kostel), 2701/4 stavební plocha (kostel), 2701/1 zahrada, 2701/5 ostatní plocha, 2701/6 ostatní plocha, 2668 zahrada

Vlastník: Čs. stát - Okresní ústav sociálních služeb Opava

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Opava na LV č. 1789 pro obec Opava a k. ú. Opava-předměstí

Kongregace Dcer Nejsvětějšího Spasitele

Řeholní dům Znojmo

čp. 602 budova se stavební plochou č. k. 842/1

Vlastník: Čs. stát - OÚNZ Znojmo

Uživatel: jako vlastník

Zapsáno u SG Znojmo na LV č. neuvedeno pro obec a k. ú. Znojmo-město

pozemky č. k. 839/1 zahrada, 839/2 stavební plocha, 839/4 stavební plocha, 842/2 stavební plocha (škola)

Vlastník: Čs. stát - MNV Znojmo

Uživatel: jako vlastník, SBD Znojemčan

Zapsáno u SG Znojmo na LV č. 1 pro obec a k. ú. Znojmo Město

Česká kongregace sester dominikánek

Klášter Bojkovice

čp. 537 budova se stavební plochou č. k. 651

čp. 540 budova se stavební plochou č. k. 652

pozemky č. k. 653 stavební plocha (komora), 3676/2 zahrada, 3690/2 zahrada, 3706/2 ostatní plocha, 3698/2 ostatní plocha, zb. 3706/2, 3698/2 zb., 5375/4 ostatní plocha

Vlastník: Čs. stát - Hospodářská správa škol a zařízení Jm, KNV Brno

Uživatel: jako vlastník, Okresní správa silnic Uherské Hradiště

Zapsáno u SG Uherský Brod na LV 407 pro obec a k. ú. Bojkovice

Řeholní dům Praha 2, Černá ul.

čp. 1610 budova se stavební plochou č. k. 782


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP