FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

Sněmovna národů

VI. v. o.

4

Návrh

volebního řádu k tajné volbě předsedy a místopředsedy Sněmovny národů, členů předsednictva a předsedů výborů Sněmovny národů, členů předsednictva Federálního shromáždění, předsedy Federálního shromáždění, prvního místopředsedy a místopředsedů Federálního shromáždění

1. K organizaci tajné volby a ke zjišťování výsledků hlasování Sněmovna národů zvolí ze svých poslanců desetičlennou komisi. Volební komise se skládá ze dvou zástupců politického hnutí Občanské fórum a z rovného počtu zástupců ostatních politických stran a politických hnutí zastoupených ve Sněmovně národů. Pět členů komise se zvolí z poslanců zvolených v České republice a pět členů z poslanců zvolených ve Slovenské republice.

2. Volební komise zahájí svou činnost na výzvu předsedajícího schůze. Pod vedením člena komise, určeného předsedajícím, si volební komise určí losem ze svého středu předsedu.

3. Návrhy na tajnou volbu funkcionářů Sněmovny národů a Federálního shromáždění předkládají Sněmovně národů podle zásady poměrného zastoupení politická hnutí a politické strany zastoupené ve Sněmovně národů; dohodnou-li se, mohou předložit společný návrh. Každý poslanec může přednést další návrhy, o nichž rozhodne sněmovna bez rozpravy.

4. Předseda volební komise zajistí, aby na všechny návrhy, o nichž mají poslanci hlasovat, byly vyhotoveny hlasovací lístky.

5. Před zahájením volby komise poslanců zkontroluje volební schránku a zapečetí ji. Zkontroluje rovněž, zda jsou připraveny zvláštní prostory pro úpravu hlasovacích lístků tak, aby byla zaručena tajnost hlasování. Komise poslanců dále zkontroluje, zda jsou připraveny hlasovací lístky. Potom komise zahájí volbu, pověření pracovníci Kanceláře Federálního shromáždění rozdají poslancům hlasovací lístky podle seznamu poslanců.

6. Každý poslanec vstoupí do prostoru pro úpravu hlasovacích lístků. Nesouhlas s navrženým kandidátem poslanec vyjádří škrtnutím jména kandidáta.

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků poslanec vloží hlasovací lístek do volební schránky.

7. Na odevzdávání hlasovacích lístků do volební schránky dohlížejí členové komise.

8. Po skončení hlasování a po otevření volební schránky sečte komise poslanců hlasovací lístky a zjistí počet hlasů odevzdaných pro jednotlivé kandidáty.

9. V místnosti, kde volební komise sčítá hlasy, jsou přítomni jen členové komise; další osoby mohou být přítomny se souhlasem komise.

10. Platným hlasem pro navrženého kandidáta je odevzdaný hlasovací lístek na předepsaném tiskopise.

Za neplatný hlasovací lístek se považuje takový, který není na předepsaném tiskopise nebo na kterém je uvedeno jméno poslance, který nebyl navržen.

11. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího lístku, rozhoduje o platnosti komise poslanců většinou hlasů všech členů komise; poznamená to v zápise o výsledku hlasování.

12. Zvolen je kandidát, který obdržel nadpoloviční většinu platných hlasů.

13. Byl-li navržen jen jeden kandidát a nedosáhne-li nadpoloviční většiny platných hlasů, přeruší předsedající schůzi a vyzve představitele politických hnutí a politických stran, aby po konzultacích podali nové návrhy.

14. Bylo-li navrženo na jednu funkci více kandidátů a žádný z nich nedosáhl nadpoloviční většiny platných hlasů, koná se nová volba. Neobdržel-li ani při nové volbě žádný z kandidátů nadpoloviční většinu platných hlasů, koná se užší volba mezi dvěma kandidáty, kteří obdrželi nejvíce hlasů. Jestliže ani při užší volbě neobdržel žádný z kandidátů předepsanou většinu hlasů, přeruší předsedající schůzi a vyzve představitele politických hnutí a politických stran, aby po konzultacích podali nové návrhy.

15. Pro novou nebo užší volbu se vydají poslancům nové hlasovací lístky, na nichž se uvede, o kterou volbu jde.

16. O výsledku hlasování sepíše komise poslanců zápis, který podepíší všichni její členové.

V zápise o hlasování musí být uveden zejména:

a) počet vydaných hlasovacích lístků

b) počet odevzdaných hlasovacích lístků

c) počet hlasů odevzdaných pro navrženého kandidáta

17. Výsledky hlasování oznamuje sněmovně na vyzvání předsedajícího schůze sněmovny předseda komise poslanců.

18. Po oznámení výsledku hlasování ve sněmovně komise poslanců zajistí zničení hlasovacích lístků.

V Praze dne 18. června 1990

Předsednictvo Federálního shromáždění

Alexander Dubček, v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP