FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

VI. volební období

1

ZPRÁVA

o činnosti dosavadního předsednictva Federálního shromáždění

V souladu s § 7 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění podávám Sněmovně lidu a Sněmovně národů zprávu o činnosti předsednictva Federálního shromáždění za dobu od poslední schůze sněmovny, která se konala ve dnech 2. - 4. a 7. - 9. května 1990.

Předsednictvo Federálního shromáždění se sešlo třikrát a to ve dnech 10., 18. a 29. května 1990.

V rámci legislativní činnosti schválilo čtyři zákonná opatření: o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací, o státním vyrovnávacím příspěvku, o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti a zákonné opatření, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění.

Předsednictvo dále vyhlásilo zákony přijaté sněmovnami v květnové společné schůzi a vyhlásilo též schválená zákonná opatření.

Nebyl schválen vládní návrh týkající se úprav některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací, z důvodů pozdního předložení FS, neprojednání v ČNR a SNR a též proto, že neřešil některé závažné otázky.

V oblasti zahraničních styků projednávalo předsednictvo Federálního shromáždění zprávy o oficiální návštěvě předsedy FS v Rakousku, Španělsku a v Sovětském svazu, o účasti čs. parlamentní delegace na 42 zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku a na zasedání meziparlamentní konference o odzbrojení v Bonnu. Na pořadu byla též zpráva o výsledcích 83. zasedání Meziparlamentní unie v Nikósii ve dnech 2. - 7. dubna 1990.

Na pořadu těchto schůzí předsednictva Federálního shromáždění byla též příprava časového a obsahového zajištění ustavujících a dalších schůzí orgánů FS po volbách.

Bylo přijato stanovisko k Prohlášení Československé sociální demokracie, Československé strany lidové, Československé strany socialistické a Demokratické strany Slovenska k existenci a činnosti KSČ. Byla schválena výzva k řádnému zabezpečení průběhu voleb.

Byl projednán stav přípravy výstavby Poslaneckého domu. Schváleno složení pracovní skupiny k přípravě koncepce a organizačního statutu Parlamentního institutu. Dále bylo uloženo připravit analýzu současného stavu Kanceláře Federálního shromáždění včetně návrhů na další činnost. Schváleno bylo hospodaření KFS za rok 1989.

Předsednictvo Federálního shromáždění se zabývalo i dalšími náměty.

V Praze dne 18. června 1990

Alexander Dubček

předseda

Federálního shromáždění ČSFR


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP