FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 391

k návrhu na pořad 19. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů konané ve dnech 3. - 20. prosince 1991

Sněmovna národů na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. prosince 1991 schválila tento návrh pořadu:

1. Vystoupení prezidenta ČSFR

2. Vládní návrh, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskou investiční bankou, podepsaná v Praze dne 16. července 1991 (tisk 962)

3. Návrh zákona o životním prostředí (tisk 921) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1062)

4. Vládní návrh zákona o ochraně topografií a polovodičových výrobků (tisk 945) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1063)

5. Zpráva místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera o čs. zahraniční politice (tisk 973)

6. Vládní návrh zákona o dovozní dani (tisk 985) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1067)

7. Vládní návrh zákona o civilní službě (tisk 848) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 946)

8. Vládní návrh na ustavení prezídia a dozorčí rady Federálního fondu národního majetku (tisk 975)

9. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 109/1964 Sb., (hospodářský zákoník) ve znění pozdějších předpisů (tisk 927) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1061)

10. Odpovědi na interpelace poslanců

11. Interpelace a otázky poslanců

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní zákon (tisk 1002) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1064)

13. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství (tisk 984) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1065)

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor (tisk 898) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1060)

15. Vládní návrh zákona o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku (tisk 1011) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1088)

16. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1066)

17. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928)

18. Zpráva o dodržování lidských práv v ČSFR

19. Návrh ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSFR (tisk 1054)

20. Vládní návrh zákona o Státní bance československé (tisk 1024) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1089)

21. Vládní návrh zákona o bankách (tisk 1023) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1090)

22. Vládní návrh zákona o účetnictví (tisk 1025) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1091)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace (tisk 1026) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1068)

24. Kontrola plnění státního rozpočtu za III. čtvrtletí 1991 (tisk 1087)

25. Vládní návrh zákona o úpravě a vypořádání majetkových vztahů v družstvech (tisk 1047)

26. Zpráva vlády ČSFR o situaci a výhledu československého zemědělství

27. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 327/1991 Sb., o referendu (tisk 1055)

28. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 490/1991 Sb., o způsobu provádění referenda, a zákon č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním (tisk 1079)

29. Zpráva generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního řízení a výsledcích postihu funkcionářů bývalého režimu

30. Volba kandidáta na člena Ústavního soudu ČSFR

31. Návrh státního rozpočtu federace na rok 1992

32. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby

P. Kulan v. r., J. Lux v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP