FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 358

k návrhu pořadu 18. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Sněmovna národů na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. října 1991 schválila tento návrh pořadu:

1. Vládní návrh zákona o životním minimu (tisk 839) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 947)


2. Vládní návrh zákona o rozhlasovém a televizním vysílání (tisk 847) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 951)

3. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států sjednaná ve Washingtonu dne 18. března 1965 (tisk 820)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník (tisk 685) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 966)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád (tisk 679) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 965)

6. Vládní návrh obchodního zákoníku (tisk 684) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 963)

7. Návrh zákona o organizaci Ústavního soudu ČSFR a o řízení před ním (tisk 859) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 972)

8. Volba kandidátů na členy Ústavního soudu ČSFR (tisk 964)

9. Vládní návrh zákona o způsobu provádění referenda (tisk 853) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 953)

10. Návrh ústavního zákona o vypořádání majetku ČSFR mezi Českou republiku a Slovenskou republiku (tisk 857)

11. Návrh poslanců na usnesení Federálního shromáždění ČSFR o návrhu na vyhlášení referenda (tisky 860, 893)

12. Vládní návrh ústavního zákona o změně v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády ČSFR (tisk 948)

13. Zpráva o zahraniční politice ČSFR (tisk 973)

14. Zpráva vlády ČSFR k analýze vývoje ekonomiky za 1. pololetí 1991 a predikci jejího vývoje na rok 1992 včetně návrhu zásad hospodářské politiky v tomto období (tisk 961)

15. Volba generálního inspektora ozbrojených sil ČSFR

16. Odpovědi na interpelace poslanců

17. Interpelace a otázky poslanců

18. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 858)

19. Volba členů prezídia a dozorčí rady Federálního fondu národního majetku (tisk 975)

20. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) (tisk 956)

21. Návrh usnesení Federálního shromáždění, kterým FS odsuzuje projevy rasismu a zejména antisemitismu (tisk 974)

22. Deklarace ODU-VPN k událostem, které se odehrály v Bratislavě dne 28. 10. 1991 v době oslavy státního svátku ČSFR

23. Návrh zákona o jednorázovém vánočním příspěvku na nezaopatřené děti (tisk 967).


F. Houška v.r.
J. Syč v.r.
M. Šútovec v.r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP