FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 311

k návrhu pořadu 17. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny

národů

od 24. září 1991 do 4. října 1991

Sněmovna národů na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a

Sněmovny národů dne 24. září 1991 schválila tento návrh pořadu:

1. Vládní návrh zákona o kontrole (tisk 751) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 846)

2. Zpráva o zákonném opatření předsednictva Federálního

shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství (tisk 851)

3. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (tisk 821)

4. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu návrh na přijetí třetího dodatku k Dohodě o Mezinárodním měnovém fondu (tisk 721)

5. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a Italskou republikou, podepsaná v Praze dne 4. června 1991

6. Vládní návrh, kterým se předkládá FS ČSFR k vyslovení souhlasu Evropská úmluva o vzájemné pomoci ve věcech trestních (tisk 833)

7. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS

ČSFR Úmluva o předávání odsouzených osob (tisk 834)

8. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS

ČSFR Evropská úmluva o předávání trestního řízení (tisk 835)

9. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS

ČSFR Evropská úmluva o vydávání (tisk 836)

10. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Evropská úmluva o potlačování terorismu (tisk 837)

11. Vládní návrh zákona o kárné odpovědnosti soudců (tisk 742) a návrh výborů na usnesení SL a SN (tisk 838)

12. Návrh na volbu předsedy zvláštního kontrolního orgánu FS (tisk 863)

13. Návrh na volbu místopředsedy iniciativního a petičního výboru sněmoven

14. Návrh na volbu generálního inspektora ozbrojených sil

15. Kontrola plnění státního rozpočtu za I. pololetí 1991 a výhled plnění státního rozpočtu do konce roku 1991 (tisk 822) a návrh VPR SL a SN na usnesení SL a SN (tisk 849) a společná zpráva VPR SL a SN (tisk 850)

16. Vládní návrh zákona, kterým se stanoví některé další podmínky pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR (tisk 841)

17. Návrh zákona o sdružování v politických stranách (tisk 503, 735)

18. Zpráva vlády o realizaci ústavních zákonů č. 496/1990 Sb., a 497/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR

19. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby (tisk 752, 772)

20. Vládní návrh zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání (tisk 847)

21. Vládní návrh zákona o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) (tisk 761)

22. Vládní návrh zákona o způsobu provádění referenda (tisk 853)

23. Návrh ústavního zákona o vypořádání majetku ČSFR mezi Českou a Slovenskou republiku v případě zániku ČSFR (tisk 857)

24. Návrh poslanců FS na usnesení FS ČSFR o návrhu na vyhlášení referenda (tisk 860)

25. Zřízení komise pro dozor nad řešením ekonomických a ekologických důsledků a škod způsobených na zdraví a životech čs. občanů i na životním prostředí pobytem sovětských vojsk

26. Zpráva o situaci na soustavě vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros

27. Prohlášení Federálního shromáždění o situaci v Chorvatsku

28. Zpráva ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera o hlavních bodech připravované smlouvy mezi ČSFR a SRN

29. Odpovědi na interpelace poslanců

30. Interpelace a otázky poslanců

31. Souhrnná zpráva generálního prokurátora ČSFR o stavu vyšetřování činitelů a exponentů bývalého režimu.

P. Kulan v. r.

S. Matochová v. r.
M. Šútovec v. r.
ověřovatelé
předseda Sněmovny národů
Přihlásit/registrovat se do ISP