USNESENÍ SNĚMOVNY NÁRODŮ

č. 25

k návrhu předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 18. - 20. července 1990

Sněmovna národů dne 18. července 1990 schválila návrh předsednictva Sněmovny národů na konání společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 18. - 20. července 1990 s tímto pořadem:

1. Slib poslanců Federálního shromáždění

2. Ověření platnosti volby poslanců Federálního shromáždění

3. Volba poslanců do výborů sněmoven Federálního shromáždění

4. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava ČSSR, ve znění pozdějších předpisů, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zkracuje volební období národních výborů (tisk 13)

5. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci (tisk 16) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 41)

6. Vládní návrh ústavního zákona o změnách v soustavě federálních ústředních orgánů státní správy, v jejichž čele stojí člen vlády České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 18) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 41)

7. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy (tisk 17) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 41)

8. Vládní návrh zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého (tisk 11) a společná zpráva výborů Sněmovny lidu a výborů Sněmovny národů (tisk 34)

9. Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací (tisk 6)

10. Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o státním vyrovnávacím příspěvku (tisk 7)

11. Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o vyčleňování příslušníků Pohraniční stráže a vojáků vojsk ministerstva vnitra k plnění úkolů Veřejné bezpečnosti (tisk 8)

12. Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění (tisk 9)

13. Vládní návrh, kterým se podle č. 19 odst. 5 písm. b) a odst. 6 písm. b) ústavy Mezinárodní organizace práce předkládají Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky texty úmluv a doporučení přijatých na 74. zasedání a 75. zasedání Mezinárodní organizace práce v Ženevě v Ietech 1987 a 1988 se stanovisky vlády České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 21)

14. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd ve znění pozdějších předpisů (tisk 30)

15. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (tisk 36)

16. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje trestní řád (tisk 38)

17. Návrh zákona o poslaneckých platech a náležitostech poslanců Federálního shromáždění (tisk 27)

18. Interpelace poslanců Federálního shromáždění

Matochová v. r., Syč v. r. Šútovec v. r.
ověřovatelpředseda Sněmovny národů


Přihlásit/registrovat se do ISP