Úterý 28. dubna 1992

Úterý - 28. 4. 1992

Přítomno:73 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
64 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republiceNepřítomní poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice: Němec, Pernica F.

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Kanis, Kontra, Mečiar, Molnár, Moric, Morovič, Novitzský, Peter, Serenčéš, Slota, Vicen


Návrh pořadu schůze:

1. Nové projednání vládního návrhu zákona o zrušení pracovních kategorií (tisk 1400) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1479)

2. Nové projednání návrhu zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk 955) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1392)

3. Nové projednání vládního návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tisk 1412) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1492)

4. Nové projednání vládního návrhu zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk 1448) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1498)

5. Žádost o udělení souhlasu k trestnímu stíhání poslanců Federálního shromáždění


Schůze zahájena v 16.50 hodin.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Prosím členov Snemovne ľudu, pokiaľ nemajú inú prácu a nechcú sledovať prácu Snemovne národov, len viesť rozhovory, či už súkromné alebo oficiálne a politické, nech tak robia v priľahlých priestoroch. Ešte raz prosím členov Snemovne ľudu, aby ukončili svoje rozhovory v rokovacej sieni a pokračovali v nich mimo sieň.

Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážená Snemovňa národov! Otváram 18. a zrejme už poslednú schôdzu Snemovne národov v VI. volebnom období. Zisťujem, že snemovňa je schopná uznášať sa. Je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, zvolených v Českej republike aj poslancov, zvolených v Slovenskej republike.

Chcem vám navrhnúť, aby sme prerokovali tento program: Nové prerokúvanie

1. vládneho návrhu zákona o zrušení pracovných kategórií,

2. návrhu zákona o majetkovej reštitúcii a rehabilitácii cirkví a náboženských spoločností,

3. vládneho návrhu zákona o investičných spoločnostiach a investičných fondoch,

4. vládneho návrhu zákona o použití prebytku štátneho rozpočtu federácie za rok 1991 a ďalej bod, ktorý nemá legislatívnu povahu

5. žiadosť na udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu poslancov Federálneho zhromaždenia (ide o konečné zaujatie stanoviska vo veci tzv. ružového tanku).

Pýtam sa, kto má pripomienky k návrhu, prípadne doplňujúce návrhy? (Nikdo.) Zrejme nikto. Požiadam teraz snemovňu, aby hlasovaním schválila navrhnutý program.

Schvaľujeme program. Kto súhlasí s navrhnutým programom, nech hlasuje!

Hlasování: 16.52

(SN 91)

Kto je proti?

(SN 0)

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN 1)

Ďakujem. Deväťdesiatjeden súhlasí, nikto proti, jeden sa zdržal hlasovania, niektorí ďalší hlasovanie ignorovali.

Program bol teda schválený.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 540)

Ako prvý bod v poradí bude nové prerokúvanie:

Bod programu 1: Nové projednání vládního návrhu zákona o zrušení pracovních kategorií (tisk 1400) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1479)

Spravodajcom za Snemovňu k tomuto návrhu zákona bol pán poslanec Roček. Prosím pána poslanca, aby zaujal miesto v spravodajskej lavici a aby nám v krátkosti zopakoval stanovisko spravodajcu, prípadne reprodukoval stanovisko výborov k tomuto návrhu. Ešte pred tým ale požiadam pána ministra Petra Millera, aby nás znovu uviedol do problematiky zákona, aby sa prípadne sústredil na kolízne miesta pri prvom hlasovaní.

Ministr práce a sociálních věcí ČSFR P. Miller: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, omlouvám se, ale neznám důvody, pro které se nehlasovalo. Neznám je proto, že během rozpravy nepadl jeden jediný protiargument. Rozprava prošla bez jediné připomínky a rovnou se hlasovalo. Nevím tedy, proč s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

Chtěl bych jen připomenout pár údajů. Systém preferovaných pracovních kategorií představuje určitou kompenzaci za škody na zdraví pracovníků způsobené dlouholetým vykonáváním rizikové práce. Předpokládalo se, že do preferovaných pracovních kategorií by nemělo být zařazeno více než 10 % pracovníků. Během roku 1990 byly předloženy další požadavky, asi 4 miliónů pracovníků, na zařazení do preferovaných kategorií. Znamenalo by to, že v preferovaných kategoriích by bylo 56 % pracovníků národního hospodářství. Náklady by představovaly dalších 5,5 miliard Kčs. Náklady by nesli všichni občané. V případě, že náklady by byly hrazeny ze státního rozpočtu anebo těmi podniky, u nichž by návrh vznikl.

Federální vláda se rozhodla tuto situaci řešit už 26. 3. 1990. V nové koncepci sociálního pojištění se počítá s převedením systému pracovních kategorií na formy připojištění a náklady na toto připojištění by nesly organizace, v nichž se vykonávají zdravotně rizikové práce. Tedy není možné, aby organizace získávaly pro své pracovníky výhody na účet celé společnosti. Krátce připomenu, proč vůbec k zavedení kategorií došlo. Jednalo se především o ideologické zdůvodnění pro naprostý nedostatek zdrojů. Za zásluhy se vyhlásilo obětování vlastního zdraví. Jestliže sociální zabezpečení bylo věcí zásluh, muselo být přednostně poskytnuto zasloužilým lidem. Rafinovaná na tom byla okolnost, že příslib budoucích vyšších penzí umožňoval vládě a podnikům vyplácet mzdy a odložit kompenzaci ztrát na zdraví na pozdější dobu. Tedy vznikla první forma žití na úkor budoucnosti.

Jsou-li preferované pracovní kategorie formou společenské kompenzace, nedokonalosti bezpečnostní techniky, která není zatím sto odstranit škodlivé vlivy pracovního procesu na živý organismus, nelze je přece považovat za přednosti sociálního zabezpečení. Jsou spíše produktem nedokonalosti, než společenského pokroku. Je tedy nesporné, že pracovní kategorie musejí být řešeny jinak, než v rámci všeobecné penzijní soustavy. Je také nesporné jejich nové uspořádání, které musí být především věcí dohody sociálních partnerů a nikoli věcí státu. Samozřejmě je nesporné, že reforma musí plně respektovat práva již nabytá jednotlivými občany.

Nejdůležitější změny: Od 1. 1. 1993 se ruší dělení zaměstnání do tří pracovních kategorií a dělení služby v ozbrojených silách a sborech do dvou kategorií funkcí. Současně však nároky vyplývající z dosavadního zařazení do různých kategorií pracovních i kategorií funkcí se zachovávají až do 31. prosince 2016, a to jak plné, které spočívají ve výhodnějším zhodnocení těchto dob, vyšší základní výměře, vyšších maximálních výměr, snížení věkové hranice pro nárok na starobní důchod, tak i dílčí, které spočívají pouze ve výhodnějším zhodnocení těchto dob. Zavádějí odstupňované snížené věkové hranice pro nárok na starobní důchod, jestliže zaměstnání první pracovní kategorie nebo služba první, druhé kategorie funkcí byly vykonávány více než tři čtvrtiny potřebné doby. Toto opatření je navíc.

Od 1. 1. 1993 se ruší zvýhodnění základní výměry a maximální výměry pro výpočet invalidního důchodu, pro případy vzniklé následkem pracovního úrazu, preferovaných pracovních kategorií a kategorií funkcí a to platí obdobně i pro částečný invalidní důchod.

Od 1. 6. 1992 se ruší zvýšení invalidního a částečného invalidního důchodu v souvislosti s pracovním úrazem, nemocí z povolání a obdobnými příčinami. Předpisy o přídavcích a příspěvcích s důchodem pracujících v některých odvětvích s výjimkou zvláštního příspěvku horníků, tyto dávky vyplácené k 30. 5. 1992 se však vyplácejí i nadále podle dosavadních předpisů.

Ruší se resortní seznamy o zařazování zaměstnání do první a druhé pracovní kategorie, ale postupuje se podle nich až do 31. 12. 1992.

Chtěl bych ještě upozornit, jaké nebezpečí by mohlo vzniknout z nepřijetí zrušení kategorií na několika číslech. Jestliže se přijme zrušení kategorií a přijme se nový systém připojištění, pak podnik s průměrnou mzdou přibližně 7 000 korun zaplatí do sociální oblasti včetně připojištění 2 685 korun. V případě neschválení zákona o důchodových kategoriích a v nově vzniklých ekonomických podmínkách musí být uplatněna zásada konkrétní odpovědnosti za způsobené škody na zdraví, s tím související zvýšeně náklady na reprodukci pracovní síly. To vylučuje, aby zvýšené náklady na důchody z kategorií byly rozloženy jako doposud rovnoměrně na všechny podniky včetně těch, u kterých se pracovní kategorie nevyskytují. Zvýšené náklady na důchody z pracovních kategorií si tedy bude muset nést podnik sám, u kterého se toto zaměstnání bude nacházet. Na uhrazení takto vzniklých nároků a nároků vzniklých v budoucnosti by tedy bylo třeba zvýšit příspěvek na sociální pojištění o 15 % na každé pracovní místo, ze kterého plyne nárok na důchod I. kategorie. Podnik by musel do sociální oblasti přispívat 49 %, tedy v porovnání s tím prvním podnik s průměrnou mzdou přibližně 7 000 korun by musel zaplatit do sociální oblasti včetně zvýšení za pracovní kategorie 3 430 korun. Z porovnání těchto údajů jasně plyne, že zachování kategorie se zvýšenou pojistnou sazbou by bylo pro podniky dražší. Je to způsobeno především tím, že stát přebírá na sebe veškeré nároky ze zaměstnání v I. a II. kategorii, vzniklé do dne zániku institutu pracovní kategorie.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím, že k tomu bylo řečeno už mnohé. Prosím, abyste znovu zvážili a abyste tento náš návrh podpořili a vyjádřili s tímto návrhem souhlas. Děkuji vám.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánovi ministrovi. Teraz prosím pána spravodajcu, pána poslanca Ročka.

Společný zpravodaj výborů SN M. Roček: Pane předsedající, dámy a pánové, dovolím si připomenout, že podněty z výborů při projednávání tohoto zákona byly akceptovány v tisku, který měli poslanci k dispozici. V průběhu jednání nebyly podány žádné pozměňovací návrhy. Zpravodajové i navrhovatel s takto upravenou předlohou souhlasili a doporučili ke schválení.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Otváram rozpravu. Hlási sa niekto do rozpravy? Nikto sa nehlási. Pokladám rozpravu za skončenú a prosím, aby ste sa posadili do lavíc, budeme hlasovať. Budeme hlasovať o vládnom návrhu zákona o zrušení pracovných kategórií, tlač 1400. Budeme hlasovať o tom znení, ktoré bolo odsúhlasené v Snemovni ľudu. Podotýkam, že pri hlasovaní o tomto zákone platí zákaz majorizácie.

Pýtam sa, kto súhlasí s predloženým vládnym návrhom zákona o zrušení pracovných kategórií? Kto súhlasí, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 17.03

(SN-ČR 47, SN-SR 54) Ďakujem.

Kto je proti?

(SN-ČR 0, SN-SR 0) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN-ČR 3, SN-SR 2) Ďakujem.

Snemovňa národov - Česká republika: štyridsaťsedem pre, nikto proti, traja sa zdržali hlasovania. Snemovňa národov - Slovenská republika: päťdesiatštyri pre, nikto proti, dvaja sa zdržali hlasovania.

Konštatujem, že Snemovňa národov v novom prerokúvaní schválila vládny návrh zákona o zrušení pracovných kategórií.

Ďalej konštatujem, že po zhodnom uznesení obidvoch snemovní Federálne zhromaždenie prijalo vládny návrh zákona o zrušení pracovných kategórií. Ďakujem pánovi ministrovi, pánovi spravodajcovi Ročkovi. Ďakujem aj tým, ktorí medzi prvým a druhým prerokúvaním tohto zákona revidovali svoj predchádzajúci názor.

Teraz znovu prerokujeme návrh zákona o majetkovej reštitúcii a rehabilitácii cirkví a náboženských spoločností - tlač 955 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov - tlač 1392.

Bod programu 2: Nové projednání návrhu zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk 955) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1392)

Základom nášho rokovania bude to znenie, ktoré bolo schválené v Snemovni ľudu. Návrh predložila skupina poslancov, odôvodnil ho pán poslanec Ludvík Motyčka. Ja ho prosím, aby nám v stručnej forme ešte raz podal svoje dôvody. Poprosím pána poslanca Jaromíra Patočku, aby sa dostavil do spravodajskej lavice a zreprodukoval podstatné body spravodajskej správy. Prosím, pán poslanec Motyčka.

Poslanec SN L. Motyčka: Vážený pane předsedo sněmovny, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych v úvodním slovu k opětovnému projednání návrhu zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností připomněl tři nejzákladnější myšlenky, které dle názoru předkladatelů opravňují návrh zákona na to, aby se stal skutečným zákonem.

Je to v prvé řadě nedotknutelnost vlastnického práva a distancování se od svévolného porušování tohoto práva. Je-li k dispozici odcizená věc a je zde původní vlastník, musí mu být umožněno, pokud chce, své věci ujal.

Druhou základní myšlenkou je splacení dluhu, který naše společnost vůči církvím a náboženským společnostem má, když nespravedlivými obviněními šlapala po jejich cti a zasévala nedůvěru vůči nim. Přitom jsou to právě ony církve, které mohou sehrát rozhodující úlohu při obnově morálního profilu společnosti.

A konečně třetí myšlenkou je potřeba uvolnění blokačních paragrafů v zákoně o půdě a v zákoně o převodu majetku státu na jiné osoby. Aby mohla pokračovat plynule privatizace, je tohoto zákona třeba.

Vážené kolegyně a kolegové, žádám vás o vyslovení souhlasu s tímto zákonem ve znění, jak byl přijat Sněmovnou lidu. Svým souhlasem vytvoříte předpoklady, aby mohly církve a náboženské společnosti lépe naplňovat své nejvlastnější společenské poslání, a to působení ve všech společenských vrstvách za její morální obnovu a také, aby mohly plnit své humanitární úkoly a v nejnutnějším rozsahu zabezpečovat kulturní dědictví našich národů, které je nebo bude v jejich držení. Děkuji vám.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánu poslancovi Motyčkovi. Poprosil by som spravodajcu Snemovne národov, pána poslanca Jaromíra Patočku, aby zreprodukoval podstatné body svojej spravodajskej správy, prípadne aby uviedol dôvody, pre ktoré zákon v prvom hlasovaní v Snemovni národov neprešiel.

Společný zpravodaj výborů SN J. Patočka: Já bych chtěl být velice stručný a chtěl bych poukázat na zákon č. 90 a 91, konkrétně na § 3 zákona o podmínkách převodu majetku na jiné osoby. Tady se vysloveně říká, že předmětem tohoto zákona rovněž není majetek, který na stát přešel po únoru 1948 z vlastnictví církví, řádů a kongregací a náboženských společností. To znamená, že tento majetek by nyní zůstal prakticky ve vzduchu.

Museli bychom - nebo zřejmě až příští parlament - najít nějaké nové řešení, co s tímto majetkem by mělo být.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP