Úterý 14. dubna 1992

Úterý - 14. 4. 1992

Přítomno:71 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
69 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republiceNepřítomní poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice: Grebeníček, Němec, Pernica F., Štern

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Mečiar, Molnár J., Morovič, Roman, Slota, Syč


Návrh pořadu schůze:

1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1366)


Schůze zahájena v 15.07 hodin.

Předseda SN M. Šútovec: Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci Snemovne národov! Otváram 16. schôdzu Snemovne národov, ktorá je vložená do rokovania 22. spoločnej schôdze snemovní. Konštatujem, že Snemovňa národov je uznášaniaschopná. Je prítomných 50 členov snemovne, zvolených v Slovenskej republike.

V zmysle uznesenia a v zmysle schváleného programu spoločnej schôdze vám navrhujem, aby sme prerokovali tento jediný programový bod:

Bod programu 1: Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1366)

Prosím zdvorilo poslancov Snemovne ľudu, aby poslancom Snemovne národov svojou hlučnosťou neprekážali v práci.

Pýtam sa, či sú námietky proti takto navrhnutému programu 16. schôdze Snemovne národov. Domnievam sa, že nie sú. (Námitky nebyly.)

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 513)

Pristúpime teda k prerokovaniu prvého bodu. Ako vieme, 11. marca sme schválili, že Snemovňa národov opätovne prorokuje návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a doplňuje ústavný zákon č. 143/1968 Zb., o československej federácii, v znení neskorších predpisov tlač 1366, pretože deň predtym, 10. marca, bol tento návrh schválený Snemovňou ľudu, avšak Snemovňou národov schváleny nebol.

Návrh predložili ústavnoprávne výbory oboch snemovní. Je tu prítomný zástupca navrhovateľa, predseda ústavnoprávneho výboru Snemovne národov pán poslanec prof. M. Kontra. Ja ho teraz prosím, aby zaujal stanovisko k situácii, ktorá vznikla, aby nám predložil príslušné odporúčanie.

Poslanec SN M. Kontra: Vážený pán predsedajúci, vážené panie poslankyne, vázení páni poslanci! Na 21. spoločnej schôdzi Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia, v slovenskej časti Snemovne národov nebol prijatý návrh ústavnoprávnych výborov Federálneho zhromaždenia na zmenu ústavného zákona č. 143/1968, o československej federácii v znení neskorších predpisov tlač 1366 a to k článku 30 ods. 3 a k článku 31 ods. 3, kde sa navrhovalo skrátiť volebné obdobie Snemovne ľudu a Snemove národov Federálneho zhromaždenia z piatich na štyri roky.

Neschválenie návrhu zmeny ústavného zákona sa zdôvodňovalo tým, že nebolo známe stanovisko Spolkovej republiky Nemecko k danému návrhu. Hneď na druhý deň Snemovňa národov podľa § 31 zákona o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia sa uzniesla, že vec operatívne prerokuje na najbližšej plenárnej schôdzi.

Dnes máme k predmetnej novele ústavného zákona stanovisko oboch národných rád a stanovisko federálnej vlády. Predsedníctvo Spolkovej republiky Nemecko to prikázalo k prerokovaniu ústavno-právnemu výboru, ktorý vyjadril súhlas s návrhom. Rovnako tak učinilo aj predsedníctvo Českej národnej rady. Ústavno-právny výbor odporúča Federálnemu zhromaždeniu prijatie tohto návrhu. Vláda ČSFR vyslovila súhlas s návrhom ústavného zákona dňa 9. apríla 1992.

Na základe vyššie uvedených skutočností a súhlasných stanovísk, odporúčam plenárnej schôdzi Snemovne národov Federálneho zhromaždenia prijať uvedenú novelu ústavného zákona o československej federácii. Ďakujem.

Předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, pán poslanec Kontra. Prosím pánov poslancov, aby zachovali kľud v sále. Otváram rozpravu. Hlási sa niekto do rozpravy? Prosím, pán poslanec Šebej.

Poslanec SN F. Šebej: Vážený pán predseda, pán predsedajúci, vážení kolegovia, ako si určite pamätáte, bol to náš poslanecký klub, ktorý nehlasoval pre túto novelu zákona z uvedených príčin. Pretože všetky náležitosti sú v danom okamžiku splnené, sú stanoviská národných rád aj vlády k dĺžke volebného obdobia, poslanecký klub ODÚ bude hlasovať pre túto novelu.

Předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Žiadam všetkých poslancov Snemovne národov, ktorí sa nachádzajú v priľahlých priestoroch, resp. vôbec v budove parlamentu, aby sa dostavili do snemovne. Budeme hlasovať. Upozorňujem a podotýkam, že podľa článku 41 ústavného zákona o československej federácii sa pre prijatie tejto ústavnej zmeny vyžaduje kvalifikovaná väčšina. Znamená to, že je potrebný súhlas najmenej 45 poslancov zvolených v Českej republike a najmenej 45 poslancov zvolených v Slovenskej republike. Prosím všetkých, ktorí tak neučinili, aby zaujali svoje miesto v snemovni a prosím, aby boli zatvorené dvere do sály.

Môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Konštatujem, že v Snemovni národov je v tejto chvíli prítomných 57 poslancov Snemovne národov zvolených v Českej republike a 60 poslancov zvolených v Slovenskej republike. Sme teda uznášaniaschopní.

Pýtam sa poslancov Snemovne národov, či súhlasia s predloženým návrhom ústavného zákona, ako je obsiahnutý v tlači 1366. Kto súhlasí, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Hlasování: 15.15

(ČR 56, SR 57)

Kdo je proti?

(ČR 0, SR 0)

Kdo se zdržel hlasování?

(ČR 1, SR 2)

Ďakujem. Výsledok hlasovania je takýto: Poslanci zvolení v Českej republike - pre päťdesiat šesť, proti nikto, zdržal sa jeden. Poslanci zvolení v Slovenskej republike - päťdesiat sedem pre, nikto proti, dvaja sa zdržali hlasovania.

Konštatujem, že Snemovňa národov schválila ústavný zákon, ktorým sa mení a doplňuje ústavný zákon č. 143/1968 Zb., o československej federácii v znení neskorších predpisov. Zároveň konštatujem. že po súhlasnom uznesení obidvoch snemovní bol tento zákon Federálnym zhromaždením schválený. Ďakujem a končím 16. zvláštnu schôdzu Snemovne národov.

Schůze ukončena v 15.16 hodin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP