Čtvrtek 12. března 1992

Čtvrtek - 12. 3. 1992

Přítomno:72 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
66 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republiceNepřítomní poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice: Arnošt, Němec, Pernica F.

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Čalfa, Mečiar, Moric, Roman, Seman, Slota, Szöllöszová, Vicen, Vincze


Návrh pořadu schůze:

1. Návrh VÚP SL a SN na vydání zákona o platech soudců Nejvyššího soudu ČSFR a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů (tisk 1280) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1325)

2. Zařazení poslanců do výborů Sněmovny národů.


Schůze zahájena v 16.19 hodin.


Předseda SN M. Šútovec: Vážená Snemovňa národov! Otváram rokovanie 15. samostatnej schôdze snemovne.

Konštatujem, že sme uznášaniaschopní a navrhujem vám tento program:

1. Návrh ústavno-právnych výborov Snemovne ľudu a Snemovne národov na vydanie zákona o platoch sudcov Najvyššieho súdu a justičných čakateľov vojenských súdov (tlač 1280) a návrh uznesenia snemovne (tlač 1325). Podotýkam, že tento návrh uznesenia bol už schválený Snemovňou ľudu.

2. Zaradenie poslancov do výborov Snemovne národov.

Pýtam sa vás, či máte pripomienky k takto navrhnutému programu? Nemáte. Navrhujem vám, aby ste hlasovaním vyjadrili svoj súhlas s týmto programom.

Hlasování:

Kto súhlasí, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo! Kto je pre?

(SN 92)

Kto je proti? (SN 0)

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 4)

Program bol schválený.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 499)

Bod programu 1: Návrh VÚP SL a SN na vydání zákona o platech soudců Nejvyššího soudu ČSFR a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů (tisk 1280) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1325)

Zopakujme si, že 11. marca t.r. schválila Snemovňa národov návrh na nové prerokovávanie návrhu ústavno-právnych vyborov Snemovne ľudu a Snemovne národov na vydanie zákona o platoch sudcov Najvyššieho súdu a justičných čakateľov vojenských súdov, tlač 1280 a návrh uznesenia Snemovne ľudu a Snemovne národov, tlač 1325.

Pán poslanec Toman, ako zástupca navrhovateľov, je prítomný. Chcem sa ho opýtať, či chce znova uviesť problematiku tohto zákona alebo to nepokladá za potrebné? (Nie.)

Za výbory našej snemovne bol poverený spravodajskou správu pán poslanec Mišura. Prosím ho o krátku rekapituláciu problematiky tohto zákona a potom by som eventuálnu rozpravu otvoril. Prosím, pán poslanec!

Poslanec SN J. Mišura: Vážený pán predsedajúci, vážená Snemovňa národov! Ako viete, včera bol predložený návrh výborov ústavno-právnych Snemovne ľudu a Snemovne národov zákona o platoch sudcov Najvyššieho súdu ČSFR a sudcov a justičných čakateľov vojenských súdov.

V priebehu rozpravy k tomuto zákonu bol v zásade podaný jeden pozmeňujúci návrh (vystúpili dvaja poslanci), ktorý predniesol poslanec zo Snemovne ľudu, pán Magyar s požiadavkou, aby tento zákon bol stiahnutý z rokovania a daný na prepracovanie z dôvodu, že výška navrhovanych platov sudcov Najvyššieho súdu nezodpovedá a nekorešponduje s platmi, ktoré sú navrhované pre rôzne rozpočtové organizácie, hlave pre vedeckých pracovníkov.

K tomu by som chcel povedať len toľko, že táto námietka bola vznesená už i na ústavno-právnom výbore a bolo zdvôvodnené (myslím, že nic je relevantné, aby sme normálne podľa tohto návrhu posudzovali i tento zákon alebo tieto platy, ktoré sú predkladané pre sudcov Najvyššieho súdu), že to neprichádza do úvahy.

Myslím si, že teraz pri opätovnom prerokúvaní tohto návrhu zákona je potrebné vziať do úvahy to, že určité platy nižších stupňov súdov boli už prijaté národnými radami, platy Ústavného súdu boli prijaté našim Federálnym zhromaždením a bolo by žiadúce, aby boli v súlade i platy, pokiaľ sa týka Ústavného súdu alebo sudcov Najvyššieho súdu ČSFR.

Preto znova, vzhľadom k tomu, že neboli rozporné stanoviská zo strany výborov a orgánov, ktoré prerokúvali túto tlač, tento návrh, odporúčam snemovni, aby po prerokovaní tento návrh prijala.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánu poslancovi Mišurovi. Otváram rozpravu. Vypočuli ste si odporúčanie spravodajcu. Pýtam sa, či si želá niekto vystúpiť v rozprave k navrhovanému zákonu? Zdá sa, že nikto. Rozpravu teda uzatváram bez toho, že by fakticky odznela.

Myslím, že môžeme pristúpiť ku hlasovaniu. Chcem vás upozorniť, že pri hlasovaní o tomto návrhu zákona (a teda i po eventuálnych pozmeňujúcich návrhoch) platí zákaz majorizácie. Znamená to, že je potrebných 38 platných hlasov v obidvoch častiach snemovne.

Konštatujem, že v tejto chvíli je 48 poslancov prítomných v Snemovni národov, zvolených v Českej republike a 56 poslancov, zvolených v Slovenskej republike. Nič nebráni tomu, aby sme prikročili k hlasovaniu o predloženom návrhu zákona, tak ako je obsiahnutý v tlači 1280 a k návrhu uznesenia v tlači 1325.

Hlasování:

Pýtam sa poslancov: Kto súhlasí s predloženým návrhom zákona, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

Kto je pre? (ČR 48, SR 49)

Kto je proti? (ČR O, SR 2)

Kto sa zdržal hlasovania? (ČR O, SR 4)

Snemovňa národov - poslanci zvolení v Českej republike: štyridsaťosem pre, nikto proti, nikto sa nezdržal.

Snemovňa národov - poslanci zvolení v Slovenskej republike: štyridsaťdeväť pre, dvaja proti, štyria sa hlasovania zdržali.

Konštatujem že Snemovňa národov schválila zákon o platových pomeroch sudcov Najvyššieho súdu ČSFR a sudcov a justičných čakateľov vojenských súdov.

Konštatujem ďalej, že sa dosiahlo súhlasné uznesenie obidvoch snemovní a že zákon bol Federálnym zhromaždením prijatý. Ďakujem.

Bod programu 2: Zařazení poslanců do výborů Sněmovny národů

Teraz by sme pristúpili k novému zaradeniu poslancov do výborov snemovne. Na 6. schôdze Snemovne ľudu a Snemovne národov bola vytvorená vyšetrovacia komisia Federálneho zhromaždenia pre objasnenie udalostí 17. novembra 1989 a členovia obidvoch komôr boli uvoľnení z členstva vo výboroch obidvoch snemovní. Práce komisie bola skončená a tento stav nie je možné naďalej predĺžiť. Predkladá sa preto návrh, aby Snemovňa národov vzala na vedomie, že dočasne uvoľnení poslanci nastúpia do svojich funkcií členov výborov, z ktorých boli uvoľnení.

Išlo by o poslancov: Jaroslava Cuhru, Stanislava Devátého, Štefana Glezga, Petra Tomana. Malo by ísť i o poslanca Štefana Bačinského. Ten však z dôvodov, ktoré sú vám známe a síce z dôvodu výkonu verejnej funkcie riaditeľa Federálnej bezpečnostnej a informačnej služby, do výboru zaradený nebude. Navrhuje sa, aby sa Jaroslav Cuhra vrátil späť do výboru ústavno-právneho, Stanislav Devátý aby pracoval vo vybore brannom a bezpečnostnom, Štefan Glezgo vo výbore brannom a bezpečnostnom a Petr Toman vo výbore ústavno-právnom.

Pýtam sa snemovne, či sú k tomuto návrhu pripomienky? Počujem pripomienku pána predsedu výboru mandátového a imunitného, pána poslanca Horníka, že by bolo žiadúce, aby sa do neho i vrátil. Sú pripomienky k tomuto návrhu? (Aby sme to zbytočne nezdržiavali.) Nezdá sa, že by boli. Budeme hlasovať naraz o celom balíku.

Hlasování:

Pýtam sa: Kto je pre predložený návrh, nech hlasuje! Kto je pre, zdvihnite ruku a stlačte tlačidlo!

(SN 90) Ďakujem.

Kto je proti? (SN 0) Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 3) Ďakujem.

Deväťdesiat pre, nikto proti a traja sa zdržali hlasovania. Tým bolo uznesenie o navrátení sa poslancov do výborov, z ktorých svojho času odišli, schválené.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 500)

Ďakujem vám a schôdzu Snemovne národov končím.

Schůze byla ukončena.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP