Pátek 20. prosince 1991

Pátek - 20. 12. 1991

Přítomno:69 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
62 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republiceNepřítomní poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice: Arnošt, Maštálka, Němec, Ovčačíková, Pernica F., Uhl

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Gémesi, Hrivík, Kováč Marián, Mečiar, Mináč, Mišura, Pánis, Roman, Slota, Tahy, Vicen, Vošček, Glosíková

Návrh programu schůze:

1. Opětovné projednání vládního návrhu zákona o Státní bance československé (tisk 1024)

2. Opětovné projednání vládního návrhu zákona o bankách (tisk 1023)


Jednání zahájeno v 11.37 hodin


Předsedající předseda SN M. Šútovec: Vážené poslankyne, vážení poslanci! Otváram 13. samostatnú schôdzu Snemovne národov. Konštatujem, že v zasadacej miestnosti je prítomných 105 poslancov, 55 z Českej republiky a 51 zo Slovenskej republiky.

Konštatujem teda, že podľa čl. 40 ods. 2 ústavného zákona o čs. federácii je Snemovňa národov schopná sa uznášať.

Predsedníctvo Snemovne národov navrhuje, aby sme prerokovali tieto body:

Opätovné prerokovanie vládneho návrhu zákona o Štátnej banke Československej, tlač 1024 a opätovné prerokovanie vládneho návrhu zákona o bankách, tlač 1023.

Má niekto pripomienku k takto navrhnutému programu? (Nemá.) Ďakujem, nemá.

Pýtam sa poslancov Snemovne národov, kto súhlasí s navrhnutým programom, nech zdvihne ruku.

Hlasování: 11.42

(SN 107) Snemovňa národov stosedem. Ďakujem.

Kto je proti? (SN 0) Snemovňa národov nikto.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN 1) Snemovňa národov jeden. Ďakujem.

Traja poslanci hlasovanie ignorovali. Program 13. schôdze Snemovne národov je teda schválený.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 425)

Pristúpime k prerokovávaniu prvého bodu programu, ktorým je nové prerokovanie prvého bodu programu, ktorým je nové prerokovanie vládneho vládneho návrhu zákona o Štátnej banke Československej, tlač 1024.

Bod programu 1: Opětovné projednání vládníbo návrbu zákona o Státní bance československo (tisk 1024)

Ako viete, pri hlasovaní o návrhu tohto zákona 12. decembra nedošlo ku zhodnému uzneseniu snemovní. Naša snemovňa po prerokovaní návrhu uznesenia o pozmeňujúcich návrhov zákon neprijala.

O zaradení tohto bodu na samostatnú schôdzu Snemovne národov rozhodlo Predsedníctvo snemovne včera. Toto rozhodnutie sa opieralo o možnosti, ktoré poskytuje § 31 písm. a) zákona o Rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia.

Dodatočne sme obdržali tlač 1148, predpokladám, že ho máte pred sebou. Tlač obsahuje to znenie návrhu zákona, ako ho schválila Snemovňa ľudu. Pokiaľ by sa naša snemovňa vyjadrila kladne k tomuto rozhodnutiu, došlo by ku zhodnému uzneseniu o tomto texte a zákon by sa mohol vyhlásiť.

Pýtam sa zástupcu navrhovateľa, podpredsedu vlády, ministra Václava Klausa, či sa chce pred snemovňou vyjadriť v prospech zákona o Štátnej banke Česko-slovenskej alebo svoje vysvetlenie z minulého týždňa pokladá za dostatočné? Navrhujete nám, aby sme zákon schválili, pán minister? (Ministr financí ČSFR V. Klaus - souhlasí.)

Spoločným spravodajcom výboru Snemovne národov je poslanec Jiří Skalický, prosil by som ho, aby zaujal miesto v spravodajskej lavici a predniesol stručnú správu o stave vecí, pokiaľ ide o zákon.

Společný zpravodaj výborů SN J. Skalický: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, ve své zpravodajské zprávě se omezím na to, že odkážu na obě zpravodajské zprávy přednesené zde při společném projednávání tohoto návrhu zákona a dále se omezím na konstatování, že v tisku 1148 jsou zahrnuty všechny pozměňovací návrhy, které přijaly obě naše sněmovny - jak Sněmovna lidu, tak Sněmovna národů při společném projednávání.

Doporučuji vám, abyste ve znění, ve kterém zákon o Státní bance československé přijala Sněmovna lidu, přijali tento zákon i vy.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem vám, pán poslanec, otváram rozpravu. Hlási sa do nej niekto? Prihlásený je poslanec Roubal so stanoviskom.

Poslanec SN M. Roubal: Vážený pán predseda! Myslím, že na základe odporučení spoločného spravodajcu nie je k zákonu čo dodať. Myslím, že by sme mohli obmedziť diskusiu o tomto prerokovávanom bode.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Diskusiu nie je možné zo zákona obmedzovať, kto si praje vystúpiť, ten má dostať slovo. Prehovorí poslanec Kočtúch.

Poslanec SN H. Kočtúch: Vážený pán predseda, vážená Snemovňa národov, vážení hostia! Dovoľujem si vás zoznámiť len so závermi stanoviska českých a slovenských expertov, ktoré bolo prijaté v Papierničke, i ďalšie expertné skupiny s praktickým vyústením do pozmeňujúceho návrhu. Stanovisko expertov je veľmi krátke, vyberám z neho toto: "Ústredná banka spoločného štátu je Štátna banka Česko-slovenská. Tvorí ju jej ústredie, Ústredná banka pre Českú republiku a Ústredná banka pre Slovenskú republiku. Ich postavenie je vymedzené zákonom. Ústredie spoločného štátu riadi Rada guvernérov alebo Banková rada."

To znamená, že navrhujeme zmeniť vo všeobecných ustanoveniach § 4, kde sa hovorí o Štátnej banke česko-slovenskej, písm. a), b), c), d) takto:

"Bankový systém v spoločnom štáte tvorí Štátna banka česko-slovenská, Ústredná banka pre Slovenskú republiku a Ústredná banka pre Českú republiku ako samostatné právne subjekty. Vrcholným orgánom, ktorý riadi tento bankový systém, je Rada guvernérov alebo Banková rada."

Proti návrhu pôvodného textu totiž namietame: Logiku by malo, keby sa zdôrazňovalo, že Ústredné banky republík majú ústredie, ale nie Ústredná banka spoločného štátu. Pobočky totiž podliehajú ústredným bankám pre republiky, spoločnú banku, to je Štátnu banku česko-slovenskú, riadi guvernér, Ústredné banky pre republiky riadia tiež guvernéri a v čele celého tohto systému je Banková rada alebo Rada guvernérov. Štátna banka česko-slovenská ako śtredná banka neriadi pobočky. Takže to je naše zdôvodnenie. Prosím, aby ste o tomto pozmeňujúcom návrhu hlasovali.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Tento návrh je zaregistrovaný ako pozmeňujúci návrh č. 1. Hlási sa ešte niekto do rozpravy?

Poslanec SN K. Stome: Pane předsedo, dámy a pánové, poslanci. Pokusím se nicméně systémově reagovat na přednesený návrh. Nevidím jeho účelnost a akceschopnost. A chybí mi zdůvodnění, proč by taková komplikovaná výstavba se měla podnikat. Nedomnívám se, že bychom měli být proto, protože si neumím představit v praxi, jak by toto mělo fungovat výhodněji nebo aspoň stejné dobře jako všechny systémy, které tady fungovaly a které jsme přijímali. Domnívám se, že jde o nepochopení nebo o cíl, který nám není znám, ale z návrhu to nevyplývá.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Faktickú poznámku má poslanec Kočtúch, potom sa hlási poslanec Sokol.

Poslanec SN H. Kočtúch: Neviem, či poslanec Stome pochopil stanovisko, o ktorom som hovoril. Je to názor českých a slovenských expertov, dohodnuty v Papierničke. Môžem ho celý dať k dispozícii.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: S technickou poznámkou sa hlási minister Klaus.

Ministr financí ČSFR V. Klaus: Já bych jedině podal informaci poslancům - až budou hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. Nevím, kdo byl v Papierničce, ale v žádném případě se toho nezúčastnil nikdo, kdo by byl ve vedení Státní banky československé nebo kdo by byl tímto orgánem vyslán na toto jednání.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Teraz vystúpi poslanec Sokol za Občianske hnutie.

Místopředseda SN J. Sokol: Pane předsedo, vážení kolegové, chtěl bych jenom připomenout stav naší diskuse 12. prosince. Všichni jsme se shodli na tom, že zákon je velmi dobrý, a proto jménem klubu Občanského hnutí vám doporučuji, abychom ho v tomto znění přijali. Děkuji vám za pozornost.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Ešte si praje vystúpiť v rozprave poslanec Tahy.

Poslanec SN M. Tahy: I napriek tomu, že pri prerokovávaní tohto návrhu neboli prijaté moje pozmeňujúce návrhy, ktoré som považoval za rozumné, samotný zákon je spracovaný precízne, je veľmi potrebný a je treba, aby sme ho mali čo najskôr.

Zároveň som uvažoval o tom, že riešime základné veci, ktoré máme pred sebou v súvislosti s tvorbou ústav. Pokiaľ sme nedoriešili v tomto prípade niektoré kompetenčné väzby správne, mali by sme ich definitívne, formou ústav, upraviť. V tomto prípade by aj tento zákon podliehal tejto úprave ako zákon podriadený ústave.

Preto sme hlasovali ako poslanci KDH pre návrh zákona a budeme pre neho hlasovať i teraz. Ďakujem.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Hlási sa ešte niekto do rozpravy? Nehlási. Rozpravu teda ukončujem. Vyzývam všetkých poslancov a poslankyne, ktorí sa zdržujú v kuloároch, aby sa vrátili do zasadacej siene. Budeme hlasovať. Zároveň žiadam personál Federálneho zhromaždenia, aby v priebehu hlasovania neobťažoval poslancov rôznymi odkazmi a nechodil po snemovni.

Prosím teraz pána poslanca Skalického ako spravodajcu, aby nám predniesol pozmeňujúci návrh pána poslanca Kočtúcha. Budeme o ňom hlasovať.

Společný zpravodaj výborů SN J. Skalický: Pozměňovací návrh se týká § 4 tisku 1148, kde pan poslanec Kočtúch navrhuje toto nové znění: "Bankovní systém ve společném státě tvoří:

a) Státní banka československá

b) Ústřední banka pro Slovenskou republiku a Ústřední banka pro Českou republiku jako samostatné právní subjekty

c) pobočky

d) účelové organizační jednotky.

Vrcholným orgánem, který řídí tento bankovní systém, je Bankovní rada."

Mám-li se k tomuto pozměňovacímu návrhu jako zpravodaj vyjádřit, musím především konstatovat, že není v souladu s ústavním zákonem č. 556/1990 Sb., a to sice s článkem 14 odst. 2, který zní: "Ústřední bankou v ČSFR je Státní banka československá, která stanoví a uplatňuje jednotnou měnovou republiku. Součástí Státní banky československé jsou ústředí Státní banky československé pro Českou republiku a ústředí Státní banky československé pro Slovenskou republiku. Státní banka československá je řízena Bankovní radou."

Dále bych k tomuto pozměňovacímu návrhu chtěl říci, že je svojí povahou nekonzistentní s podobou ostatních ustanovení tohoto zákona. Jeho přijetí by vyžadovalo v podstatě kompletně přebudovat celou stavbu zákona, a tudíž by jeho podání mělo být zároveň spojeno s podáním dalších nezbytných změn, které by uvedly ostatní zbývající znění do souladu s touto navrhovanou změnou. Jelikož toto navrženo nebylo, nemohu doporučit tento pozměňovací návrh Sněmovně národů k přijetí.

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Ja ešte doplním, že v prípade prijatia tejto zmeny by sa schvaľovaný text ocitol v rozpore s textom schváleným Snemovňou ľudu. S týmto vedomím, že by muselo nasledovať dohodovacie konanie vám navrhujem hlasovať o pozmeňujúcom návrhu pána poslanca Kočtúcha. Upozorňujem, že pri schvaľovaní tohto zákona, rovnako tak ako pri schvaľovaní pozmeňujúcich návrhov, platí zákaz majorizácie. Znamená to, že je potreba najmenej 38 kladných hlasov v oboch častiach snemovne.

Teraz je prítomnych 62 poslancov Snemovne národov, zvolených v Českej republike a 54 poslancov, zvolených v Slovenskej republike. Celkom je to 129 prítomných poslancov.

Hlasování: 11.55

Pýtam sa, kto súhlasí s pozmeňujúcim návrhom pána poslanca Kočtúcha?

(SN-ČR 6, SN-SR 15) Snemovňa národov Česká republika šesť, Snemovňa národov Slovenská republika pätnásť. Ďakujem.

Kto je proti? (SN-ČR 34, SN-SR 14) Snemovňa národov Česká republika tridsaťštyri, Snemovňa národov Slovenská republika štrnásť. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania?

(SN-ČR 22, SN-SR 28)

Snemovňa národov Česká republika dvadsaťdva, Snemovňa národov Slovenská republika dvadsaťosem. Ďakujem.

Návrh bol zamietnutý v oboch častiach snemovne.

Myslím, že ďalší pozmeňujúci návrh prednesený nebol. Je to tak, pán spravodajca? Áno.

Môžeme teda pristúpiť k hlasovaniu o zákone ako celku. V tej to chvíli je prítomných 63 poslancov Snemovne národov v Českej republike a 60 poslancov, zvolených v Slovenskej republike.

Hlasování: 11.57

Kto súhlasí s návrhom zákona, podľa odporúčaní spravodajcu snemovne, nech zdvihne ruku a stlačí tlačidlo!

(SN-ČR 58, SN-SR 46) Snemovňa národov Česká republika päťdesiatosem, Snemovňa národov Slovenská republika štyridsaťšesť. Ďakujem.

Kto je proti? (SN-ČR 0, SN-SR 12)

Snemovňa národov Česká republika nikto, Snemovňa národov Slovenská republika dvanásť. Ďakujem.

Kto sa zdržal hlasovania? (SN-ČR 4, SN-SR 2) Snemovňa národov Česká republika štyri, Snemovňa národov Slovenská republika dva. Ďakujem.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP