Čtvrtek 3. října 1991

Přítomno:72 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
62 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice


Nepřítomní poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice: Jičínský, Samková, Vodehnal

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice: Ambros, Čalfa, Dubček, Gémesi, Kováč Marián, Mečiar, Molnár J., Moric, Polanský, Posluch, Seman, Slota


(Jednání opět zahájeno ve 20.24 hodin.)

Předsedající předseda SN M. Šútovec: Schôdzu Snemovne národov bude viesť podpredseda Snemovne národov Ján Sokol.

Předsedajíci místopředseda SN J. Sokol: Vážená Sněmovno národů, vážené poslankyně, vážení poslanci, vítám vás na pokračování 11. samostatné schůze Sněmovny národů.

Dnes máme projednat poslední bod programu naší schůze a to:

Návrh skupiny poslanců Sněmovny národů na vyslovení nedůvěry členům federální vlády - tisk č. 867

Na úvod mi dovolte krátkou rekapitulaci záležitosti. Na začátku 17. společné schůze sněmoven Federálního shromáždění dostal předseda písemný návrh skupiny 31 poslanců Sněmovny národů, kterým se poslanci Sněmovny národů připojili k návrhu poslanců Sněmovny lidu na vyslovení nedůvěry členům federální vlády ing. Jánu Langošovi, federálnímu ministru vnitra, a Luboši Dobrovskému, federálnímu ministru obrany. Návrh skupiny poslanců máte k dispozici jako parlamentní tisk 867.

V souladu s jednacím řádem Federálního shromáždění svolal předseda předsednictvo sněmovny a podle jeho usnesení přikázal návrh na projednání výboru zahraničnímu, pro životní prostředí a výboru brannému a bezpečnostnímu Sněmovny národů. Podle § 51 odst. 3 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění k návrhu poslanců zaujme sněmovna po projednání ve výborech stanovisko usnesením.

Vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte, abych navrhl pro naši sněmovnu poněkud zkrácený způsob projednání. Souhlasili by předkladatelé návrhu s tím, abychom úvodní slovo pana poslance ve Sněmovně lidu považovali za úvodní slovo i k našemu jednání? (Souhlas.) Děkuji vám.

Navrhuji také, abychom k tomuto bodu hlasovali bez rozpravy. Hlásí se někdo do rozpravy? Prosím, kolega Dostál.

Poslanec SN P. Dostál: Já jen v rámci toho, abychom měli objektivní obrázek, jak to na letišti vypadalo. Cituji přesně: "Donutili zaměstnance letiště postavit se čelem ke zdi, respektive si lehnout na zem." To obojí není možné! Vidím to jako věcnou nepřesnost.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Děkuji panu poslanci Dostálovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? (Nikdo se nehlásil.) Není tomu tak. Děkuji vám a rozpravu končím.

Návrh skupiny poslanců projednaly výbory zahraniční, pro životní prostředí, branně bezpečnostní, pro plán a rozpočet, výbor sociální a kulturní, výbor hospodářský a ústavně právní. O souhrnné stanovisko výborů, které návrh projednaly, jsme požádali výbor branný a bezpečnostní. Jeho stanovisko, tj. usnesení č. 158, jste mohli vyslechnout při schůzi Sněmovny lidu a máte ho v lavicích jako tisk.

Toto usnesení tedy nebudu číst, přečtu jen návrh. Na základě výsledků jednání výborů doporučuji plénu Sněmovny lidu a Sněmovny národů přijmout navrhované usnesení: 1. nesouhlasí s návrhem skupiny poslanců Sněmovny lidu a skupiny poslanců Sněmovny národů na vyslovení nedůvěry členům vlády. Podepsáni předsedové obou výborů branně bezpečnostních.

Technickou poznámku má pan poslanec Kontra.

Poslanec SN M. Kontra: Technická poznámka. Týkalo sa to, pán predsedajúci, tiež ústavno - právnych výborov Snemovne národov? (Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Myslím, že ne, je to zřejmě chyba v prezidiální zprávě.)

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Na vyslovení nedůvěry jednotlivým členům vlády ČSFR je potřeba podle čl. 43 odst. 2 a 3 ústavního zákona o čs. federaci souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice anebo souhlas nadpoloviční většiny všech poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice. Ve Sněmovně národů se hlasuje podle jmen.

Protože zákon o jednacím řádu FS způsob hlasování podle jmen podrobněji neupravuje, navrhuji tento postup: Podle zasedacího pořádku se budu ptát každého poslance, zda hlasuje za vyslovení nedůvěry členovi federální vlády, anebo zda je proti anebo zda se zdržuje hlasování. Po přečtení svého jména poslanec vstane a vyjádří se: Hlasuji pro, nebo hlasuji proti anebo zdržuji se hlasování. Spočítání hlasů vykonají zvolení ověřovatelé zápisu, a to tak, že spočítají hlasy v obou částech sněmovny. Těmi ověřovateli jsou poslanci Štefan Bačinský a Soňa Matochová. Jsou oba přítomni? (Ano.)

Jsou k hlasování podle jmen nějaké námitky? Prosím, pan poslanec Olej.

Poslanec SN J. Olej: Pán predsedajúci, zdá sa mi, že pri každom návrhu zákona hlasujeme podľa mien. Je tam vonku listina. (Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Máte pravdu, pane poslanče. I když je v jednacím řádu výslovně stanoveno hlasování podle jmen, rozdíl je v tom, že to druhá sněmovna vidí, jak se hlasuje, kdežto z počítače se to dá přečíst jen dodatečně na papíře. Když jsme vedli debatu o zavedení počítače, tak tady tato námitka byla, že nerozlišujeme hlasování podle jmen. Doporučoval bych, vzhledem k slavnostnímu a mimořádnému charakteru tohoto aktu, abychom přece jen zůstali při navržené proceduře. Souhlasíte? Prosím, kolega Hradílek.)

Poslanec SN T. Hradílek: Navrhuji v zájmu urychlení, zda by bylo možné se o obou ministrech vyjádřit najednou. (Předsedající místopředseda SN J. Sokol: To je možné, protože návrh byl skutečně podán pouze jeden. Můžeme vyjádřit nesouhlas s návrhem skupiny poslanců. Skupina poslanců podala jeden návrh, a to by byl důvod pro to, abychom skutečně o obou hlasovali současně. Prosím kolegy ze Sněmovny lidu, aby nám do toho nemluvili, jsou zde trpěnými hosty...)

Poslanec SN J. Mečl: Pane předsedající, nedomnívám se, že se to dá spojit, protože se jedná o jednotlivé členy vlády. Nejde o hlasování o návrhu. Jde o vyslovení důvěry, nebo nedůvěry členům vlády. Chtěl jsem se zeptat. Sněmovna lidu hlasovala nepochybně také podle jednacího řádu, podle jmen? (Předsedající místopředseda SN.J. Sokol: Nikoliv. Ve Sněmovně lidu není hlasování podle jmen předepsáno pro tento případ. Rozprava není. V rámci toho doporučuji, abychom proceduru zkrátili, nerad bych, abychom proceduru zpochybnili.)

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: S vaším laskavým svolením budeme hlasovat o každém zvlášť, ale tak, že každý poslanec, když bude vyvolán, řekne dvakrát za sebou: ano - ano

nebo ne - ne

nebo ano - ne atd.,

a to v pořadí, v jakém byl návrh podán - pan ministr Langoš a pan ministr Dobrovský. Je s tím souhlas? (Ano.) Jsou připraveni ověřovatelé? (Ano.) Děkuji.

Ptám se vás nyní, poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republice, zda hlasují pro vyslovení nedůvěry členovi federální vlády ing. Jánu Langošovi a vyslovení nedůvěry členovi federální vlády ing. Luboši Dobrovskému. Zda jsou proti anebo se zdržují hlasování. Hlasuji - pro - znamená, že hlasujete pro vyslovení nedůvěry. (Abychom to čtení nedělali dvakrát, vyvolám jména a poslanec laskavě řekne své stanovisko k ministru Langošovi a zároveň se vyjádří k vyslovení nedůvěry ministru Dobrovskému. Vážení kolegové, je s tím souhlas? (Ano.)

S vaším dovolením se ptám jako prvního pana poslance Bureše.

Pan poslanec Jiří Bureš: proti - proti

pan poslanec Petr Gandalovič: proti - proti

pan poslanec Petr Brodský: proti - proti

pan poslanec Zdeněk Brůžek: proti - proti

pan poslanec Rafael Ambros: proti - proti

pan poslanec Anton Anderko: proti - proti

pan poslanec Miroslav Roubal: proti - proti

pan poslanec Ján Hacaj: proti - proti

pan poslanec Štefan Bačinský: proti - proti

pan poslanec Marián Farkaš: proti - proti

pan poslanec Milan Hruška: proti - zdržuji se

pan poslanec František Houška: proti - proti

pan poslanec Bohumil Hlavička: proti - proti

pan poslanec Tomáš Hradílek: proti - proti

paní poslankyně Marta Babálová: proti - proti

paní poslankyně Mária Kapitulíková: proti - proti

pan poslanec Ján Mlynárik: proti - proti

pan poslanec Michal Horský: proti - proti

pan poslanec Štefan Glesgo: proti - proti

pan poslanec Karol Gémesi: není přítomen

pan poslanec Antonín Blažek: proti - proti

pan poslanec Pavel Bratinka: proti - proti

pan poslanec Miroslav Macek: proti - proti

pan poslanec Jiří Jílek: proti - proti

pan poslanec Václav Humpál: proti - proti

pan poslanec Ladislav Lis: proti - proti

pan poslanec Jozef Klokner: proti - proti

pan poslanec Štefan Krištofík: proti - proti

pan poslanec Peter Kulan: proti - proti

pan poslanec Peter Rašev: proti - proti

pan poslanec Kornel Smržík: proti - proti

paní poslankyně Elena Sándorová: proti - proti

paní poslankyně Vlasta Parkánová: proti - proti

pan poslanec Jiří Skalický: proti - proti

pan poslanec Jan Kobylka: proti - proti

pan poslanec Jaroslav Mlčák: proti - proti

pan poslanec Vladimír Mikan: proti - proti

pan poslanec Jaromír Patočka není přítomen

pan poslanec Michal Kurťák: proti - proti

pan poslanec Ladislav Kvasnička: proti - proti

paní poslankyně Sonja Hlávková: proti - proti

pan poslanec Marián Posluch není přítomen

pan poslanec František Peter: proti - proti

pan poslanec Ladislav Kováč: proti - proti

pan poslanec Jan Štern: proti - proti

pan poslanec Bohumil Doležal: zdržuji se - proti

paní poslankyně Jana Petrová: proti - zdržuji se hlasování

pan poslanec Igor Němec není přítomen

pan poslanec Jiří Souček: proti - proti

pan poslanec Vlastimil Ševčík není přítomen

pan poslanec Ivan Polanský není přítomen

pan poslanec Miroslav Tahy: proti - proti

pan poslanec Ján Morovič není přítomen

pan poslanec Alfréd Haško: proti - proti

pan poslanec István Bajnok: proti - proti

paní poslankyně Drahomíra Kovaříková: proti - proti

paní poslankyně Klára Samková není přítomna

pan poslanec Miroslav Roček: zdržuji se - proti

pan poslanec Věroslav Sláma: proti - proti

pan poslanec Petr Uhl: proti - proti

pan poslanec Imrich Volek: proti - proti

pan poslanec Ján Vosček: proti - proti

paní poslankyně Helena Szöllösová: proti - proti

paní poslankyně Mária Andrianová: proti - proti

pan poslanec Vojtech Bugár: proti - proti

pan poslanec Daniel Vince: proti - proti

pan poslanec Rostislav Senjuk: proti - proti

pan poslanec Jaroslav Hladík: proti - proti

pan poslanec Jaroslav Selner: proti - zdržel se hlasování

pan poslanec Karol Stome: proti - proti

pan poslanec Vlastislav Valtr není přítomen

pan poslanec Jan Vild: proti - proti

pan poslanec Pavel Dostál: proti - proti

paní poslankyně Soňa Matochová: proti - proti

pan poslanec František Pernica: proti - proti

pan poslanec István Batta: proti - proti

pan poslanec Zoltán Boroš: proti - proti

pan poslanec Jaroslav Skuhra: proti - proti

pan poslanec Jan Fričar: proti - zdržel se hlasování

pan poslanec Filip Šedivý: proti - proti

pan poslanec Petr Toman: proti - proti

pan poslanec Miloš Zeman není přítomen

pan poslanec František Šamalík: zdržuji se - proti

pan poslanec Bohumil Tichý: proti - zdržuji se

pan poslanec Pavel Zapletal: proti - proti

pan poslanec Miklós Duray: zdržuji se hlasování dvakrát

pan poslanec Vojtech Novitzský: proti - proti

paní poslankyně Marie Kaplanová není přítomna

pan poslanec Josef Lux není přítomen

pan poslanec Ludvík Motyčka: proti - proti

paní poslankyně Irena Šimečková: proti - proti

pan poslanec Pavol Kanis není přítomen

pan poslanec Josef Košnár: pro - pro

pan poslanec Pavol Hrivík není přítomen

pan poslanec Juraj Molnár není přítomen

paní poslankyně Edita Bellušová: pro - pro

pan poslanec Hvezdoň Kočtúch: pro - pro

paní poslankyně Alena Ovčačíková: pro - pro

pan poslanec Václav Tomis: pro - pro

pan poslanec František Kubíček: pro - pro

pan poslanec Stanislav Pánis: pro - pro

pan poslanec Martin Kontra: pro - pro

pan poslanec Kováč není přítomen

pan poslanec Vladimír Váňa není přítomen

pan poslanec Petr Burian není přítomen

pan poslanec Vladimír Mináč není přítomen

pan poslanec Jozef Mišura: pro - pro

paní poslankyně Oľga Pavúková: pro - pro

pan poslanec Ladislav Roman není přítomen

pan poslanec Anton Ondrejkovič: pro - pro

pan poslanec Ladislav Adamec není přítomen

pan poslanec Libor Kostya: pro - proti

pan poslanec Jozef Olej: pro - pro

pan poslanec Ján Slota není přítomen

pan poslanec Ján Syč není přítomen

pan poslanec Vlastimil Vicen není přítomen

pan poslanec Roman Zelenay není přítomen

pan poslanec Lubomír Ledl: ano - ne

pan poslanec Jiří Maštálka: pro - zdržuji se

pan poslanec Josef Mečl: pro - zdržuji se

pan poslanec Pavel Měrák: pro - proti

pan poslanec Karol Seman není přítomen

pan poslanec Peter Serenčéš není přítomen

pan poslanec Jozef Šedovič není přítomen

pan poslanec Jozef Zlocha: pro - pro

pan poslanec Miloslav Ransdorf: pro - pro

pan poslanec Jan Vodehnal není přítomen

pan poslanec Sýkora není přítomen - už není poslancem

členové předsednictva:

pan poslanec František Šebej: proti - proti

pan poslanec Michal Prokop: proti - proti

pan poslanec Ján Horník: proti - proti

pan poslanec Stanislav Devátý: proti - proti

pan poslanec Konštantín Viktorín: proti - proti

pan poslanec Milan Šútovec: proti - proti

pan poslanec Jan Sokol: proti - proti

(Potlesk.)

Mohli by ověřovatelé spočítat hlasy nebo je mám spočítat sám? Tak, vážení kolegové, bude to chvíli trvat než ty hlasy spočítám. Doufal jsem, že ověřovatele je spočítají inteligentněji než já, já jsem si je jenom značil. (Probíhá sčítání hlasů.)

Ve Sněmovně národů se pro vyslovení nedůvěry ministru Langošovi vyslovilo 11 poslanců ve slovenské části a 10 poslanců v české části. Zdrželo se hlasování: 1 poslanec ve slovenské části, 2 poslanci v české části.

Pokud jde o ministra Dobrovského, pro vyslovení nedůvěry se vyslovilo 11 poslanců slovenské části a 1 poslanec ze slovenské části se zdržel hlasování.

Pro vyslovení nedůvěry ministru Dobrovskému se vyslovili 4 poslanci české části a 8 poslanců se zdrželo hlasování. (Potlesk.) S ověřovateli jsme jednotni v počtu hlasů, kteří se vyslovili pro vyslovení nedůvěry.

Takže tedy panu ministru Langošovi 11 ve slovenské části a 10 v české části. Panu ministru Dobrovskému 11 ve slovenské části a 4 v české části.

Konstatuji, že návrh na vyslovení nedůvěry členu federální vlády Luboši Dobrovskému, federálnímu ministru obrany, a ing. Jánu Langošovi, federálnímu ministru vnitra, neschválili poslanci Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice, ani poslanci Sněmovny národů zvolení v České republice. K vyslovení nedůvěry tedy v žádné ze sněmoven a u žádného z ministrů nedošlo. Děkuji. (Poslanci povstávají - dlouhotrvající potlesk.)

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 343)

Ministr vnitra ČSFR J. Langoš: Vážené a milé kolegyně, vážení kolegovia, ďakujem vám.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Já také děkuji panu ministru Langošovi i nepřítomnému ministru Dobrovskému a přeji jim, aby takových hlasování ještě mnoho přežili

Tím jsme vyčerpali program 11. samostatné schůze Sněmovny národů, děkuji všem za účast a spolupráci a schůzi končím. Bude pokračovat společná schůze obou sněmoven.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP