Čtvrtek 21. února 1991

čtvrtek 21. února 1991

(Zahájení schůze v 11.51 hodin)

Přítomno:68 poslanců zvolených v České republice
64 poslanců zvolených ve Slovenské republice


Omluveni poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Bureš, Jičínsky, Jílek, Maštálka, Mečl, Mikan, Patočka

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Kočtúch, Kováč L., Kulan, Mečiar, Molnár, Slota, Stank, Sýkora, Šútovec, Viktorín, Vosček


(Jednání zahájil a řídil místopředseda Sněmovny národů J. Sokol)

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Vážená Sněmovno národů, vážené poslankyně a poslanci, zahajuji 6. samostatnou schůzi Sněmovny národů a všechny vás srdečně vítám. Žádám vás, abyste se posadili na místa, abychom mohli začít jednat. Musím se omluvit, protože je to poprvé v mém životě, co řídím schůzi parlamentu, a je to několik měsíců poté, co jsem vstoupil do veřejného života. Mohl bych se ucházet o Guinessovu knihu rekordů.

Přítomno je 110 poslanců Sněmovny národů, 62 zvolených v České republice, 47 zvolených ve Slovenské republice. Sněmovna národů je tedy schopná se usnášet.

Na programu dnešní schůze jsou dva body. Navrhuji tento program:

1) Volbu poslance do výboru Sněmovny národů,

2) Návrh postupu na další projednávání vládního návrhu zákona o mimosoudních rehabilitacích (tisk 442).

Jsou nějaké připomínky k předloženému návrhu programu? Prosím, pan poslanec Tahy.

Poslanec M. Tahy: Pán podpredseda, hovoril som o voľbe poslanca do Snemovne národov, myslel ste tým voľbu do hospodárskeho výboru?

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Ano, nejsou žádné připomínky, takže návrh programu považuji za schválený.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 164)

Přistoupíme k 1. bodu programu, to je k

1

Volbě poslance do výboru Sněmovny národů.

Navrhuje se zvolit pana poslance Ludvíka Motyčku do hospodářského výboru Sněmovny národů. Poslanec Motyčka byl v době, kdy vykonával funkci člena vlády České republiky, uvolněn z účasti na práci tohoto výboru. Má někdo připomínky k přednesenému návrhu? Není tomu tak, můžeme tedy přistoupit k hlasování.

Prosím poslance Sněmovny národů, kdo souhlasí s tím, aby pan poslanec Motyčka byl zvolen do hospodářského výboru Sněmovny národů, aby zvedl ruku a stiskl tlačítko! (Hlasuje se.) (Sto pět.) Sto pět. Děkuji.

Kdo je proti? (Nikdo.) Nikdo. Děkuji.

Zdržel se hlasování? (Čtyři.) Čtyři. Děkuji.

Poslanec Motyčka byl zvolen členem hospodářského výboru Sněmovny národů.

(Poznámka redakce: usneseni SN č. 165)

Můžeme tedy přistoupit ke druhému bodu pořadu našeho jednání, a to k

2

Návrhu postupu dalšího projednávání vládního návrhu zákona o mimosoudních rehabilitacích (tisk 442), ve znění tisku 477.

Chtěl bych připomenout, že včerejší hlasování na společné schůzi skončilo tak, že zákon byl v české části sněmovny schválen, ve slovenské části nikoliv.

Chci vám navrhnout, abychom tento vládní návrh znovu projednali na samostatné schůzi Sněmovny národů tak, jak nám to umožňuje jednací řád. Máte někdo nějakou poznámku k tomuto postupu? (Ne.) Není tomu tak.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 166)

Dávám tedy slovo zpravodajům výborů Sněmovny národů, nejprve paní poslankyni Samkové. Přejete si, paní poslankyně, uvést? Prosím. Slovo má zpravodajka Klára Samková.

Společná zpravodajka výborů SN poslankyně K. Samková: Vážený pane předsedo, vážený pane předsedající, vážení kolegové a kolegyně, ocitla jsem se ve velmi nezáviděníhodné situaci a bezprecedentním postavení v tomto Federálním shromáždění a v naší sněmovně a prosila bych vás o značnou pozornost.

Situace, do které jsme se dostali tím, že vládní návrh zákona nebyl schválen ve slovenské části Sněmovny národů, nás staví do velice závažné situace. Pevně doufám, že jste si všichni této situace a její závažnosti vědomi. Jedná se nejenom o zákon o mimosoudních rehabilitacích, ale jedná se také o zákon transformační, který na něj bezprostředně navazuje. Jsem si vědoma toho, že jsou určité problémy, které zákon o mimosoudních rehabilitacích neřeší, nebo je řeší nedostatečně, což se odrazilo mimo jiné i ve výsledku hlasování. Jsem však přesvědčena o tom, že ve své celkové podstatě je tento zákon výrazným přínosem pro náš společný stát, a domnívám se, že na jeho základě bude vytvořena i další báze, na které bude možno zde nastíněné problémy řešit.

Proto, v souladu s návrhem pana předsedajícího, doporučuji ještě jednou, aby zákon - jelikož je to možné z hlediska procedurálního - byl i Sněmovnou národů přijat. Děkuji.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Děkuji paní poslankyni Samkové. Ptám se pana poslance Senjuka, jestli si přeje promluvit. Je tomu tak. Promluví tedy zpravodaj Sněmovny národů Rostislav Senjuk.

Společný zpravodaj výborů SN poslanec R. Senjuk: Vážený páne předsedo, vážený pane předsedající, dámy a pánové, jsme v situaci. kdy slovenská část Sněmovny národů nepřijala vládní návrh zákona. Domnívám se, že nové projednaní ve Sněmovně národů může vyjasnit některé důvody, které vedly některé poslance k tomu, aby tento zákon nepodporovali, k vyjasnění stanovisek.

Chtěl bych upozornit na to, že tento zákon o mimosoudních rehabilitacích skutečně tvoří jeden z kamenů ekonomické reformy, jeden z klíčových zákonů. Budou následovat další, například transformační zákon o půdě.

Chtěl bych vás všechny poprosit, abychom se společně snažili najít takové východisko z této situace, které by bylo pro všechny poslance nebo alespoň pro většinu poslanců přijatelné, abychom mohli v konečné fázi tento zákon schválit.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Děkuji zpravodaji Senjukovi. Vážení kolegové a kolegyně, můžeme přistoupit k rozpravě. Do rozpravy se zatím písemně nikdo nepřihlásil. Bude hovořit poslanec Hrivík.

Poslanec P. Hrivík: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené poslankyne a poslanci, Klub Slovenskej národnej strany preskúmal situáciu, ktorá vznikla včera po neprijatí zákona o mimosúdnych renabilitáciách v slovenskej časti Snemovne národov. Stretli sme sa aj so zástupcami Klubu Verejnosti proti násiliu a Kresťansko demokratického hnutia, kde sme si upresnili svoje stanoviská a naš záver je nasledujúci. Máme pripravené asi tri drobné úpravy tohto zákona, ktoré nemenia zmysel, podstatu a cieľ tohto zákona. Ide viac-menej o upresnenie. S týmito našimi návrhmi by vás zoznámil člen nášho poslaneckého klubu, poslanec Roman.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Děkuji poslanci Hrivíkovi. Slovo má poslanec Roman.

Poslanec L. Roman: Vážený pán predseda, vážený pán predsedajúci, vážené kolegyne poslankyne, vážení kolegovia poslanci, to, čo hovoril pán poslanec Hrivík sa pokúsim podrobne špecifikovať jednotlivými protinávrhmi alebo upresneniami.

Žiadam bližší výklad a legislatívno technické upresnenie § 33, kde se uvázda, že pokiaľ nie je oprávnená osoba alebo pokiaľ žiadna z oprávnených osôb neuplatní nárok na vydanie vecí v lehote stanovenej v § 5 odstavec 2, stáva sa oprávnenou osobou štát.

Naša požiadavka je: Stáva sa oprávnenou osobou Česká alebo Slovenská republika". Nie teda štát, ale chceme, aby to bolo konkrétne špecifikované. Pôjde to do fondu národného majetku príslušnej republiky. To je naša prvá požiadavka. Ide o legislatívno technické upresnenie.

Ďalšiu požiadavku máme k § 32. Ide o splnomocnenie Slovenskej národnej rady a zároveň návrh na rozšírenie. Dovolím si to prečítať: "Zmiernenie niektorych majetkových a iných krívd vzniknutých v dôsledku platnosti alebo zvláštneho použitia niektorých právnych predpisov alebo na základe iných dôvodov len na území Slovenskej republiky upraví Slovenská národná rada zvláštnym zákonom." Navrhujeme rozšírenie. Túto úpravu nie je možné použiť pre prípady, keď bol majetok získaný v dobe neslobody osobami štátne nespoľahlivými, alebo v dôsledku rasovej perzekúcie. Dole by bolo odvolanie na dekrét prezidenta republiky č. 5 z roku 1945.

Tretia požiadavka - navrhujeme, že by sa dedičská postupnosť skončila deťmi, to znamená rodičia a deti.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Děkuji panu poslanci Romanovi. Prosím ho, aby své návrhy dal zpravodajcům písemně. Hlásí se ještě někdo další do rozpravy? Dávám slovo poslankyni Pavúkové.

Poslankyně O. Pavúková: Chcela by som vzniesť protest proti tomu, aké znenie zákona bolo prijaté v § 8 o kultúrnych pamiatkach. Boli dva návrhy k § 8, a to, aby sa doplnil odstavec 6. Prvý návrh predniesol poslanec Tomsa: "Vec sa nevydá, keď je v zoznamoch štátnych kultúrnych pamiatok. Pokiaľ je kultúrna pamiatka vo vlastníctve súkromých osôb, je držanie takéhoto majetku obmedzené a vlastník nesmie s ňou dobrovoľne nakladať až do vydania zákona o ochrane štátnych kultúrnych pamiatok."

Druhé znenie k doplneniu tohto odstavca bolo nasledujúce: "Objekty zapísané v zozname štátom chranených kultúrnych pamiatok sa nevydajú až do doby, kedy Česká národná rada a Slovenská národná rada prijmú nový zákon o správe a ochrane kultúrnych pamiatok." To bol môj pozmeňovací návrh.

Šikovnou manipuláciou dr. Samkovej bolo nakoniec prijaté ustanovenie tohto znenia: "Vec, ktorá je prehlásená za národnú kultúrnu pamiatku, sa nevydá do tej doby, dokedy Česká národná rada a Slovenská národná rada prijmú nový zákon o správe a ochrane kultúrnych pamiatok." Tým, že pani Samková spojila vlastne môj návrh čiastočne s návrhom pána Tomsu, ma trochu pomýlilo a neuvedomila som si jednu závažnú vec, že namiesto označenia "kultúrna pamiatka", pani Samková použila výraz "národná kultúrna pamiatka". To je veľky rozdiel, pretože národné kultúrne pamiatky sú pamiatky I. kategórie, sú to vytypované pamiatky veľmi vážneho historického významu. Viem, že tejto kategórie sa zákon netýka. Do tejto kategórie patria také objekty, ako je veľkomoravské sídlisko v Mikulčiciach, Vyšehrad alebo spišský hrad a podobne. Zákon mal chrániť kultúrne objekty. Prosím, aby bol tento zákon opätovne prerokúvan a aby znenie bolo uvedené na správnu mieru.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Máte pozměňovací návrh, paní kolegyně?

Poslankyně O. Pavúková: Navrhujem, aby bolo prijaté pôvodné znenie môjho návrhu. "Objekty zapísané v zozname štátom chránenych kultúrnych pamiatok sa nevydajú až do doby, kedy Česká národná rada a Slovenská národná rada prijmú nový zákon o správe a ochrane kultúrnych pamiatok. "

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Páni zpravodajové máte text, který paní poslankyně navrhuje? (Ano) Prosím, pan poslanec Suchán.

Poslanec P. Suchán: Pán predsedajúci, myslím, že sa procedurálne dostávame do slepej uličky. Bolo by dobre usmerniť to. Podľa môjho názoru nebola otvorená diskusia k novým pozmeňovacím návrhom, pretože jedna snemovňa prijala naprosto uzavretý a hotový text. Ak tomu tak nie je, môžeme sa znovu baviť o zákone a môžeme predložit nový návrh zákona, ktorý bude znova schvaľovať Snemovňa ľudu.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Normálně pokračujeme v projednávání této předlohy ve Sněmovně národů. Výsledek našeho jednání buď bude totožný s tím, který včera přijala Sněmovna lidu, a v tom případě bude zákon schválen, anebo bude odlišný a musí se vrátit znovu k projednání ve Sněmovně lidu.

Prosím poslance Valtra.

Poslanec V. Valtr: Domnívám se, že přijetí zákona by bylo umožněno, kdybychom se skutečně drželi charakteru zákona, a sice nápravy křivd. Zákon začal být pojímaný jako způsob privatizace, a tím pádem řada poslanců hlasovala proti nebo se zdržela.

Proto bych doporučoval, aby § 3, který hovoří o oprávněných osobách, byl zúžen na odstavec 1 a 2 a tam jen písmena a), b), c), pro děti a manžele, jejichž věc přešla do vlastnictví státu v případech uvedených v § 6, všichni rovným dílem. Další pokračováni nebude. Jde o to, aby se nevztahoval na vnuky, pravnuky, synovce, domnívám se, že by to napomohlo tomu, aby byl zákon přijatý.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Pane poslanče, máte nějaký pozměňovací návrh? Prosím, abyste ho předal zpravodajům.

Hlásí se poslanec Rašev.

Poslanec P. Rašev: Chcel by som poprosiť predkladateľov nových pozmeňovacích návrhov, aby ich snaha nebola vedená šperkovaním zákona na tych miestach, kde to nie je potrebné. Priznávam, že nie som legislatívec, ale v § 33 nevidím problém v tom, aby doprostred textu sa vkladala "Česká republika a Slovenská republika". Pretože výraz, že oprávnenou osobou je štát, ktorý je v ďalšej vete upresnený, že postup pri uplatnení tohto nároku štátu sa stanoví osobitným predpisom príslušných orgánov republík, teda nie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ale Českej republiky a Slovenskej republiky, a to je úplne dostačujúce.

Ak si tu budeme hrať s takýmito výrazmi, tak nevidím koniec tejto diskusie v dohľade.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: S technickou poznámkou se přihlásil poslanec Moric.

Poslanec V. Moric: Nikto nechce šperkovať, na šperky nemáme, ale myslím, že je rozdiel medzi štátom ako takým, mysliac Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku, a keď majetok ide dvom republikám. Nejde o žiadne šperky.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: O slovo se hlásí poslanec Olej.

Poslanec J. Olej: Vážené kolegyne a kolegovia, som veľmi rád, že patrím k strane, ktorá môže veľmi kľudne sledovať toto zasadanie a nikto ju pritom neruší.

Chcel by som len podotknúť, že v našom stanovisku Klubu poslancov za KSČS bol podaný návrh, ktorý vôbec nebol akceptovaný a prednesený spravodajcami. Ide o to: vypustiť z § 2 v druhom riadku "občiansko právne úkony"; vypustiť § 3 až § 13 s tým, že majetková reštitúcia, proti ktorej sme, by sa riešila transformačným zákonom. Sme jednoznačne pre nápravu krívd, ktoré boli spáchané v pracovnoprávnych vzťahoch, v otázkach sociálneho zabezpečenia, ale nie v oblasti majetkovej reštitúcie.

Předsedající místopředseda SN J. Sokol: Děkuji poslanci Olejovi. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ne. Nehlásí. Prohlašuji rozpravu za skončenou.

Přejí si slovo společní zpravodajové

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP