Středa 16. ledna 1991

Středa 16. ledna 1991

(Začátek schůze v 16.45 hodin)

Přítomno:66 poslanců Sněmovny národů zvolených v České republice
59 poslanců Sněmovny národů zvolených ve Slovenské republiceOmluveni poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Adamec, Devátý, Mlčák, Parkánová, Senjuk, Souček, Ševčík, Štern, Zapletal

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Ambros, Bugár, Čalfa, Glezgo, Kanis, Klokner, Kočtúch, Kontra, Mečiar, Miklós, Molnár, Moric, Posluch, Roubal, Slota, Vicen


Předseda SN M. Šútovec: Vážená Snemovňa národov, vážení kolegovia poslanci, otváram 5. samostatnú schôdzu Snemovne národov. Konštatujem, že obidve časti Snemovne národov sú uznášania schopné.

Predsedníctvo Snemovne národov vám podľa § 78, písm. b) zákona o rokovacom poriadku Federálneho zhromaždenia predkladá jediný programový bod na dnešnej 5. schôdzi, a to voľbu predsedu zahraničného výboru Snemovne národov.

Ako viete, toto funkčné miesto sa uprázdnilo rezignáciou poslanca Suchána v súvislosti s tým, že bol poverený vykonávať funkciu prvého námestníka ministra zahraničných vecí.

Pýtam sa, či chcete doplniť tento program o iný bod? Predpokladám, že nie.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 151)

Konštatujem, že poslanec Suchán mi pred časom písomne oznámil, že sa vzdáva tejto funkcie. Politické hnutie Verejnosť proti násiliu, ktorého bol poslanec Suchán členom, predložilo návrh, aby do tejto funkcie bol zvolený poslanec zahraničného výboru Snemovne národov a poslanec za politické hnutie Verejnosť proti násiliu, dr. František Šebej.

Žiadam poslanca Suchána, ako doterajšieho predsedu zahraničného výboru SN, aby tento návrh odôvodnil. Pokiaľ sú nejaké iné personálne návrhy, prosím prestaviteľov politických klubov, aby ich predniesli.

Poslanec P. Suchán: Ako povedal pán predseda Šútovec, pri rokovaniach o jemnej politickej rovnováhe v tomto parlamente miesto predsedu zahraničného výboru v Snemovni národov pripadlo VPN. Domnievam sa, že táto politická rovnováha by sa mala udržať. Politický klub VPN sa zišiel už začiatkom decembra na svojej schôdzi a navrhol a odhlasoval, aby som predložil pred plénom v Snemovni národov návrh na zvolenie do tejto funkcie člena zahraničného výboru poslanca Františka Šebeja.

Doktora Šebeja, myslím, my, čo sme tu dlhší čas, dobre poznáme. Je to človek, ktorý je pre túto prácu vybavený jazykovými schopnosťami, je to človek, ktorý má široký intelektuálny záber, je to človek širokého pohľadu na svet. Vy ho poznáte z rokovaní, viete, že je to človek, ktorý dokáže vyjednávať, má široký politický rozhľad.

Z týchto dôvodov navrhujeme, aby pán František Šebej bol kandidátom na funkciu predsedu zahraničného výboru s Snemovni národov. Chcem povedať len dve slová k tomu, že som od okamžiku, kedy som prijal funkciu námestníka ministra zahraničných vecí vedel, že je to funkcia nekompatibilná s funkciou predsedu výboru. To som ihneď oznámil predsedovi snemovne. Len z organizačných dôvodov, aby funkcia neostala neobsadená, bolo treba čakať s rezignáciou na tento moment, takže formálne som rezignoval včera listom adresovaným predsedovi snemovne. Ďakujem za pozornosť.

Předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, chcel by som doplniť charakteristiku doktora Šebeja o pár údajov. Je povolaním psychológ, je členom Predsedníctva SAV, ako taký je skúseným účastníkom medzinárodných konferencií, má určité vyjednávacie a komunikačné schopnosti tomu primerané. Prezradím na neho, že bol viacnásobným majstrom mužstva karate, čo má tiež určité výhody, pretože to predpokladá vysoký stupeň sebaovládania, v tejto funkcii je to viac ako žiadúce.

Teraz poprosím doktora Šebeja, aby sa predstavil fyzicky. To je on. Pýtam sa vás, či sú nejaké iné návrhy okrem toho, ktorý tu odznel?

Pani poslankyňa Pavúková sa hlási.

Poslankyně O. Pavúková: Chcela by som sa opýtať pri tejto príležitosti, či už Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia prerokovalo návrh klubu poslancov Slovenskej národnej strany na člena Predsedníctva inžiniera Pavla Hrivíka namiesto pána Morica.

Předseda SN M. Šútovec: Áno, je to trochu iná agenda. Keď si pani poslankyňa spomína, boli tu návrhy z pléna poslancov pri tejto príležitosti prorokúvania nového rokovacieho poriadku, že by sa eventuálne mala zmeniť štruktúra predsedníctva. My sme sa rozhodli, že s voľbou chýbajúceho člena predsedníctva za Snemovňu národov, ale aj za Snemovňu ľudu, by sme počkali do definitívného schválenia nového rokovacieho poriadku, aby z toho nebola nejaká fraška, že niekto nastúpi do funkcie a o 2 týždne už v nej nebude. Pán poslanec Sokol sa hlásil.

Místopředseda SN J. Sokol: K tomu předsednictvu: Chtěli jsme počkat jen na nový jednací řád, který požaduje, aby v zastoupení předsednictvo zachovávalo paritu politických stran. Myslím, že je to také právě ve vašem zájmu.

Předseda SN M. Šútovec: Stačí toto vysvetlenie? Dobre. Ďakujem.

Pýtam sa, či má ešte niekto pripomienku ku kandidátovi? Keď nie, tak by sme pristúpili k voľbe. Podľa § 24 odst. 1 zákona o rokovacom poriadku FZ sa má voľba, ako viete, uskutočniť tajným hlasovaním. Budeme postupovať podľa schváleného volebného poriadku. Na organizované hlasovanie musíme voliť komisiu. Navrhujem, aby sa za členov komisie zvolili poslanci, ktorí v týchto funkciách pôsobili už v predchádzajúcich prípadoch. Boli to poslanci Fričar, Mečl, Patočka, Toman, Tomis, Ambros, Olej, Pavúková, Zelenay a Vince.

Pán poslanec Fričar, je prítomný? (Hlas z pléna: Je.)

Pán poslanec Mečl, je prítomný? (Hlas z pléna: Je.)

Pán poslanec Patočka, je prítomný? (Hlas z pléna: Je.)

Pán poslanec Toman, je prítomný? (Hlas z pléna: Není.)

Pán poslanec Ambros, je prítomný? (Hlas z pléna: Není.)

Pán poslanec Olej, je prítomný? (Hlas z pléna: Áno.)

Paní Pavúková je prítomná? (Hlas z pléna: Áno.)

Pán poslanec Zelenay, je prítomný? (Hlas z pléna: Není.)

Pán poslanec Vince, je prítomný? (Hlas z pléna: Je přítomen.)

Prosím, koho navrhujete za poslanca Tomana zo stredu Občianskeho fóra? (Hlas z pléna: Pana poslance Hladíka.) Pán poslanec, súhlasíte s tým, aby ste boli v tejto komisii? (Poslanec J. Hladík: Ano.) Ďakujem. Za pána poslanca Tomisa navrhujete? (Hlas z pléna: pán poslanec Pernica.) Za poslanca Ambrosa, prosím návrhy KDH. (Z pléna: Ja navrhuji pana Kurťáka.) Za poslanca Zelenaya? (Hlas z pléna: Navrhuji pana poslance Kováče.) Súhlasíte? (Poslanec L. Kováč: Áno.) Ďakujem.

Pýtam sa bez hlasovania, súhlasíte s takto navrhnutým zložením komise? (Hlasy z pléna vyjadrujú súhlas.) Súhlasite, ďakujem pekne.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 152)

Skôr ako pristúpime k tajnému hlasovaniu, dám vám ešte informáciu o spôsobe uskutočnenia. Hlasovanie sa uskutoční v miestnosti 026, kde sú zásteny na úpravu hlasovacích lístkov a príslušná urna. Teraz vám budú rozdané hlasovacie lístky. Najskôr budú hlasovať, ako zvyčajne, členovia komise, potom všetci ostatní poslanci. Po ukončení hlasovania sa vrátite na svoje miesta a počkáme na výsledky.

Pristúpime k tajnému hlasovaniu. Konštatujem pre zápis, že sme uznášania schopní, ze sme schopní hlasovať, že je prítomných 49 poslancov zo Snemovne národov zvolených v Českej republike a 45 poslancov zvolených v Slovenskej republike. Prosím, aby boli rozdané hlasovacie lístky.

Pardon, komisia musí určiť svojho predsedu, na to som zabudol. Prosím členov komise, aby niekde v priľahlej miestnosti určili svojho predsedu.

(Jednání přerušeno v 16.55 hodin.)

(Jednání opět zahájeno v 17.12 hodin.)

Předseda SN M. Šútovec: Poprosím pána predsedu volebnej komisie poslanca Oleja, aby tým, ktorí sú tu, oznámil výsledky voľby.

Poslanec SN J. Olej: Komisia poslancov Snemovne národov pre organizáciu tajného hlasovania v zložení, ako bola zvolená Snemovňou národov na piatom zasadnutí oznamuje, že na hlasovanie na voľbu predsedu zahraničného výboru Snemovne národov bolo vydaných 96 hlasovacích lístkov. Po ukončení hlasovania komisia zistila, že hlasovania sa zúčastnilo 95 poslancov, hlasovania sa zdržal jeden poslanec.

Celkove bolo odovzdaných 95 platných hlasovacích lístkov, za navrhnutého kandidáta Františka Šebeja bolo odovzdaných 77 hlasov, proti bolo 18.

Volebná komisie konštatuje, že poslanec František Šebej bol zvolený za predsedu zahraničného výboru Snemovne národov. (Potlesk.)

Předseda SN M. Šútovec: Ďakujem, pán poslanec Olej.

Na základe správy predsedu volebnej komisie konštatujem, že Snemovňa národov zvolila do funkcie predsedu zahraničného výboru pána poslanca dr. Františka Šebeja.

(Poznámka redakcie: usnesení SN č. 153)

Blahoželám mu k zvoleniu a vyzývam ho, aby sa ujal svojej funkcie s plnou vervou a vážnosťou zároveň.

Chcel by som vám prečítať ešte jeden list, ktorý sa týka tiež príslušného výboru zahraničného. Dostal som ho dnes.

"Vážený pán predseda, nadväzujem na môj list zo 6. 10. 1990, upresňujem dátum svojho odstúpenia z funkcie podpredsedu zahraničného výboru Snemovne národov Federálneho zhromaždenia k 16. 1. 1991. Pre lepšiu koordináciu riešenia personálnych otázok v zahraničnom výbore, spôsobených ako v prípade predsedu zahraničného výboru Snemovne národov pána Pavla Suchána, ako aj v mojom podobnom type menovaním do štátnej funkcie. Roman Zelenay, poslanec Snemovne národov."

Konštatujem, že poslanec Zelenay abdikoval zo svojej funkcie, ktorá bola dublovaná, boli tam dvaja podpredsedovia. Ponechávam na úvahu príslušnému výboru, aby zvážil, či chce mať aj naďalej dvoch podpredsedov, ale tým sa prípad vyrieši, bude len jeden predseda a jeden podpredseda výboru. To bude vec nového predsedu, aby zorganizoval krátku diskusiu k tomuto problému.

Ďakujem vám za účasť na tejto schôdzi a končím ju.

Pozývam vás menom pána predsedu na 18 hodinu opäť sem do snemovne.

(Schůze skončila v 17.15 hodin.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP