Středa 19. prosince 1990

Přítomno:65 poslanců zvolených v České republice
64 poslanců zvolených ve Slovenské republice


Omluveni poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Hradílek, Motyčka, Prokop, Selner, Sláma, Stome, Svoboda, Šamalík, Šolc, Tichý

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Kočtúch, Mečiar, Pánis, Poslúch, Rašev, Roman, Slota, Sýkora, Vicen, Viktorín, Zelenay


Předseda SN M. Šútovec: Dovoľte, aby som otvoril 4. schôdzu Snemovne národov. Zisťujem, že snemovňa je schopná uznášať sa. Na program navrhujem dva body:

Overenie platnosti voľby poslanca Snemovne národov a jeho sľub ako bod druhý.

Súhlasíte s týmto návrhom tohto krátkeho programu?

Nenechám o ňom hlasovať. Mám za to, že s návrhom je súhlas.

Prvým bodom by bolo

I.

Overenie platnosti voľby poslanca Snemovne národov

Predsedníctvo Federálneho zhromáždenia dňa 23. novembra 1990 vyhlásilo podľa § 49 odst. 3 zákona č. 47/1990 Zb., o voľbách do Federálneho zhromaždnenia, že na uprázdnený mandát po rezignácii poslanca Ondreja Tamása nastupuje náhradník pán István Miklós. Výbor mandátový a imunitný skúmal v súlade s § 89 písm. b/ rokovacieho poriadku federálneho zhromaždenia, či poslanec bol platne zvolený.

Prosím teraz predsedu výboru mandátového a imunitného Snemovne národov pána poslanca Horníka, aby predniesol príslušnú správu. Udeľujem mu slovo.

Poslanec J. Horník: Vážený pán predseda, vážený predsedajúci, vážená Snemovňa národov, vážení poslanci, vážené poslankyne, mandátový a imunitný výbor Snemovne národov skúmal podľa § 89 zákona o rokovaciem poriadku Federálneho zhromaždenia, či poslanec Snemovne národov István Miklós, ktorý nastúpil ako náhradník na miesto uvoľnené po poslancovi Snemovne národov Ondrejovi Tamásovi, bol platne zvolený podľa zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia, a súčasne ma ako predsedu mandátového a imunitného výboru poveril, aby som na tejto samostatnej schôdzi Snemovne národov Federálneho zhromaždenia podal správu o výsledkoch jeho rokovania.

Dámy a páni, mandárový a imunitný výbor skúmal doklady o voľbách, uznesenie Predsedníctva Snemovne národov k rezignácii poslanca Snemovne národov Ondreja Tamása na poslanecký mandát i uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia k nastúpeniu náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát v Snemovni národov a konštatoval, že náhradník bol riadne zvolený a vyhlásený za poslanca Snemovne národov.

Mandátový a imunitný výbor na základe svojho skúmania a prerokovania navrhuje, aby Snemovňa národov podľa článku 47 ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o čs. federácii, v znení neskorších ústavných zákonov overila platnosť voľby svojho poslanca Istvána Miklósa. Ďakujem za pozornosť.

Předseda SN M. Šútovec: Ďakujem pánu poslancovi Horníkovi. Majú, prosím, poslanci Snemovne národov pripomienky k tejto správe? Myslím, že tomu tak nie je.

Budeme teda hlasovať. Konštatujem, že v českej časti snemovne je prítomýnch 55 poslancov, v slovenskej časti 55 poslancov. Hlasovať bude snemovňa ako celok.

Pýtam sa, kto z poslancov Snemovne národov súhlasí so správou mandátového a imunitného výboru, nech zdvihne ruku a stlačí tlačítko. (Sto šest.) Stošesť.

Kto je proti? (Nikdo.) Nikto.

Ďakujem. Kto sa zdržal hlasovania? (Nikdo.) Nikto.

Snemovňa národov správu svojho mandátového a imunitného výboru všetkými hlasmi schválila.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 130.)

Teraz pristúpime k bodu

2

Zloženiu poslaneckého sľubu

nového poslanca. Ide o poslanca Snemovne národov pána Istvána Miklósa. Mám dojem, že je prítomný. Áno, je tomu tak.

Zákon o poslancoch Federálneho zhromaždenia stanoví, že poslanci skladajú sľub na schôdzi snemovne, na ktorej sa zúčastňujú po prvý raz.

Prosím, aby pán poslanec Miklós predstúpil pred predsednícku tribúnu na zloženie sľubu. Sľub sa skladá podaním ruky predsedovi snemovne a slovom "Sľubujem".

Prosím teraz podpredsedu Snemovne národov pána Jana Sokola, aby prečítal text sľubu a všetkých účastníkov prosím, aby povstali.

Místopředseda SN J. Sokol: (Čte text slibu.) Slibuji na svou čest a svědomí věrnost České a Slovenské Federativní Republice. Budu dbát vůle a zájmů lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život.

(Následoval slib poslance Miklóse.)

Předseda SN M. Šútovec: Dovoľte, aby som po vykonanom sľube novonastupujúcemu pánu poslancovi zablahoželal.

Týmto končím 4. schôdzu Snemovne národov.

(Schůze skončena v 9.28 hodin)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP