Úterý 23. října 1990

Úterý 23. října 1990

(Začátek schůze v 10.10 hodin)

Přítomno: 66 poslanců zvolených v České republice
67 poslanců zvolených ve Slovenské republice


Omluveni poslanci:

Sněmovny národů zvolení v České republice:

Blažek, Hladík, Hradílek, Jílek, Motyčka, Ransdorf, Sláma, Tichý, Váňa

Sněmovny národů zvolení ve Slovenské republice:

Čalfa, Dubček, Horský, Mečiar, Muška, Volek, Tamás, Zelenay


Předseda SN M. Šútovec: Vážené Federálne zhromaždenie, vážení poslanci, milí hostia, vážení členovia vlády. Máme pred sebou 7. spoločnú schôdzu Snemovne ľudu a Snemovne národov. Vy máte pred sebou návrh programu. Z návrhu je zrejmé, že prvé 3 body sa týkajú len Snemovne národov. Preto navrhujem poslancom Snemovne ľudu, aby uvážili, či chcú byť prítomní pri prvých troch bodoch programu, môžu na niekoľko minút opustiť snemovňu.

Vážená Snemovňa národov, otváram schôdzu Snemovne národov týmito tromi bodmi programu:

1. overenie platnosti voľby poslancov Federálneho zhromaždenia,

2. Zloženie sľubu poslanca,

3. Voľba poslanca do výboru Snemovne národov a voľba overovateľa do Snemovne národov.

1

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia dňa 16. októbra 1990 vyhlásilo podľa § 49 ods. 3 zákona č. 47/90 Zb., o voľbách do Federálneho zhromaždenia, že na uprázdnené mandáty po rezignáciách poslancov Veroniky Baculákovej a Františka Surového majú nastúpiť náhradníci pán Daniel Vince a pán Ondrej Tamás. Výbor mandátový a imunitný Snemovne národov skúmal v súlade s § 89 písm. b) rokovacieho poriadku FZ, či títo poslanci boli zvolení právoplatne.

Prosím predsedu mandátového a imunitného výboru Snemovne národov, pána poslanca Jána Horníka, aby predniesol príslušnú správu.

Poslanec J. Horník: Vážený pán predseda, vážená Snemovňa národov, vážení poslanci, mandátový a imunitný výbor Snemovne národov skúmal podľa § 89 Zákona o rokovaciem poriadku Federálneho zhromaždenia, či poslanci Snemovne národov Daniel Vincze a Ondrej Tamás, ktorí nastúpili ako náhradníci na uvoľnené miesta po poslancoch Snemovne národov Veronike Baculákovej a Františkovi Surovom, boli platne zvolení podľa Zákona o voľbách do Federálneho zhromaždenia, a súčasne ma ako predsedu mandátového imunitného výboru poveril, aby som na tejto spoločnej schôdzi snemovní Federálneho zhromaždenia podal správu o výsledkoch jeho rokovania.

Dámy a páni,

mandátový a imunitný výbor skúmal doklady o voľbách, uznesenie Predsedníctva Snemovne národov k rezignácii poslancov Snemovne národov Veroniky Baculákovej a Františka Surového na poslanecký mandát i uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia k nastúpeniu náhradníkov na uprázdnené poslanecké mandáty v Snemovni národov a konštatoval, že obidvaja náhradnici boli riadne zvolení a vyhlásení za poslancov Snemovne národov.

Mandátový a imunitný výbor na základe svojho skúmania a prerokovania navuhuje, aby Snemovňa národov, podľa článku 47 Ústavného zákona č. 143/1968 Zb., o československej federácii, v znení neskorších ústavných zákonov, overila platnosť volieb svojich poslancoch Daniela Vinceho a Ondreja Tamása.

Předseda SN M. Šútovec: Ďakujem. Sú, prosím, nejaké pripomienky k prednesenej správe? (Nikdo se nehlásil.)

Budeme teda hlasovať. V českej časti Snemovne národov je prítomných 67 poslancov, v slovenskej časti je v tejto chvíli prítomných 59 poslancov. Konštatujem, že Snemovňa národov je uznášania schopná. Pýtam sa, kto z poslancov tejto snemovne súhlasí so správou mandátového a imunitného výboru, nech zdvihne ruku. (Hlasuje se - sto sedm.)

Ďakujem.

Kto je proti? (Nikdo.)

Kto sa zdržal hlasovania? (Čtyři.)

Snemovňa národov správu svojho mandátového a imunitného výboru schválila a tým overila platnosť voľby.

(Poznámka redakce: usnesení SN č. 75)

Teraz pristúpime

2

k zloženiu sľubu poslanca.

Zákon o poslancoch stanovuje, že poslanci skladajú sľub na schôdzi snemovne, na ktorej sa prvýkrát zúčastňujú. Musím konštatovať, že poslanec Ondrej Tamás nie je v snemovni prítomný. Prosím teraz pána poslanca Daniela Vinczeho, aby predstúpil pred predsednícku tribúnu k zloženiu sľubu. Predseda snemovne prijme sľub poslanca. Sľub sa skladá podaním ruky predsedovi snemovne a vyhlásením "sľubujem". Poprosím podpredsedu Snemovne národov pána poslanca Sokola, aby prečítal znenie sľubu.

Místopředseda SN J. Sokol: "Slibuji na svou čest a svědomí veřejnosti ČSFR: Budu dbát vůle a zájmy lidu, řídit se ústavou a ostatními zákony a pracovat k tomu, aby byly uváděny v život".

(Poslanec D. Vincze skládá poslanecký slib.)

Předseda SN M. Šútovec: Konštatujem, že dnešným dňom zložil sľub poslanec D. Vincze a stáva sa právoplatným členom Snemovne národov.

Na programe máme

3

voľbu poslancov za členov výborov a voľbu overovateľa Snemovne národov.

Predsedníctvo SN navrhuje zvoliť poslanca D. Vinczeho do výboru sociálneho a kultúrneho, a za overovateľa SN poslanca Istvána Battu. Táto funkcia sa uvoľnila rezignáciou poslankyne Baculákovej zvolenej za Egyttélés. Sú nejaké dotazy, alebo pripomienky? (Ne.) Nie.

Prosím poslancov Snemovne národov o hlasovanie. Konštatujem, že snemovňa je uznášania schopná. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku a stiskne tlačidlo. (Hlasuje se.)

Ďakujem.

Je niekto proti? (Jeden.)

Ďakujem.

Zdržal sa niekto hlasovania? (Osm.)

Konštatujem, že Snemovňa národov schválila návrh na voľbu poslancov do príslušných výborov SN a zvolila overovateľa SN. Tým sme vyčerpali program tejto malej schôdze Snemovne národov a pozývam poslancov Snemovne ľudu, aby zaujali svoje miesta v snemovni.

Vyhlasujem krátku prestávku.

Schůze skončena.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP