PŘÍLOHY

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 325

k návrhu pořadu a předpokládaného postupu jednání 22. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS konané ve dnech 14. - 30. dubna 1992 (tisk 1486)

Federální shromáždění na 22. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 14. dubna 1992 schválilo tento návrh pořadu a předpokládaného postupu jednání 22. společné schůze SL a SN ve dnech 14. - 30. dubna 1992 a zkrácení řečnické lhůty na 10 minut.

Vystoupení prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

1. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů (způsob volby prezidenta) (tisk 1419) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1485).

2. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1366) - opětovné projednání ve SN.

3. Návrh zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk 955) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1392).

4. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 1253) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1344).

5. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů (tisk 1410) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1491).

6. Vládní návrh zákona o soustavě daní (tisk 842) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1390).

7. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty (tisk 1407) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1488).

8. Vládní návrh zákona o spotřebních daních (tisk 1418) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1490).

9. Vládní návrh zákona o daních z příjmů (tisk 1408) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1489).

10. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR návrh na ukončení platnosti Obchodní smlouvy mezi ČSR a Japonskem, sjednané dne 15. 12. 1959, výpovědí (tisk 1493).

11. Vládní návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech (tisk 1412) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1492).

12. Vládní návrh zákona o burze cenných papírů (tisk 1307) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1478).

13. Vládní návrh zákona o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991 (tisk 1448) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1498).

14. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb. (tisk 1398) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1468).

15. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic, podepsaná v Praze dne 10. 7. 1990 (tisk 1320).

16. Vládní návrh zákona o komoditních burzách (tisk 1413) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1453).

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.), (tisk 1266) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1460).

18. Návrh zákona o podnikání ve vztahu k zahraničí a vývozu a dovozu věcí (tisk 1254).

19. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda o volném obchodu mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a zeměmi ESVO, podepsaná v Praze dne 20. 3. 1992 (tisk 1455).

20. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Evropská dohoda zakládající přidružení mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 16. 12. 1991 (tisk 1303).

21. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Smlouva mezi ČSFR a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, podepsaná v Praze dne 27. února 1992 (tisk 1373) a návrh usnesení FS ke Smlouvě (SDO + M. Jansta) (tisk 1388).

22. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Úmluva o zamezení nezákonným činům proti bezpečnosti námořní plavby a Protokol o zamezení nezákonným činům proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině, sjednaná v Římě dne 10. 3. 1988 (tisk 1305).

23. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, podepsaná ve Vídni dne 17. 6. 1991 (tisk 1300).

24. Vládní návrh zákona o zrušení pracovních kategorií (tisk 1400) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1479).

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti (tisk 1402) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1459).

26. Návrh zákona o zákazu vykonávání některých činností a zneužívání informací (tisk 1116) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1487).

27. Návrh zákona o vlastnictví k bytům a nebytovým prostorám (tisk 1281).

28. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů (tisk 1378) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1467).

29. Návrh zákona o Federální železniční policii (tisk 1010) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1457).

30. Návrh zákona o Federální asociaci rozhlasového a televizního vysílání a provozování federálních vysílacích okruhů (tisk 1420) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1484).

Vládní návrh zákona o Československé televizi (tisk 1417).

Vládní návrh zákona o Československém rozhlasu (tisk 1416).

31. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění zákona č. 103/1990 Sb. (tisk 1235).

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád (tisk 1399) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1469).

33. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o jednání před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony (tisk 1405) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1471).

34. Vládní návrh zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (tisk 1404) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1470).

35. Návrh zákona, kterým se doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní republiky (tisk 1454).

36. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. (tisk 1049) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1483).

37. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) (tisk 1287) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1461).

38. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie (tisk 1422).

39. Vládní návrh zákona o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie (tisk 1375) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1456).

40. Vládní návrh zákona o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu ČSFR a u vojenských soudů (tisk 1397) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1463).

41. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (tisk 1318) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1477).

42. Návrh zákona o informačních systémech a ochraně informací, se kterými tyto systémy nakládají (tisk 1319) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1465).

43. Návrh kandidáta na funkci místopředsedy prezidia Federálního fondu národního majetku (tisk 1414), který podle § 30 zákona č. 92/1991 Sb. předložil předseda vlády ČSFR JUDr. Marián Čalfa.

44. Závěrečná zpráva o činnosti komise poslanců pro přípravu nové ústavy ČSFR.

45. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise pro lidská práva a menšiny FS.

46. Návrh poslance SN A. Blažka na usnesení FS k vystoupení poslance SN S. Pánise v norské televizi 26. 2. 1992.

47. Návrh zákona o Československých dráhách (tisk 1371).

48. Určení zástupce, který bude FS zastupovat v řízení před Ústavním soudem ČSFR a vyjádření k návrhu skupiny 99 poslanců FS.

49. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání.

J. Lux v.r.
O. Világi v.r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP