USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 301

k návrhu výborů pro životní prostředí SL a SN na usnesení Federálního shromáždění ke Společnému prohlášení delegací výborů pro životní prostředí SL a SN a výboru pro ochranu životního prostředí NS MR ve věci SVD Gabčíkovo-Nagymaros (tisk 1367)

Sněmovna lidu a Sněmovna národů projednaly na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 6. března 1992 informaci o výsledcích jednání delegací VŽP SL a SN a výboru pro ochranu ŽP NS MR ve věci SVD G-N a Společné prohlášení přijaté v závěru uvedeného jednání a přijaly toto usnesení:

Federální shromáždění

1. bere na vědomí

- informaci o výsledcích jednání delegací VŽP SL a SN a výboru pro ochranu ŽP NS MR o problematice SVD G-N, které se uskutečnilo v Praze ve dnech 27. a 28. 2. 1992.

- Společné prohlášení obou delegací, které bylo přijato v závěru uvedeného jednání (v příloze č. 1)

2. podporuje

část I Společného prohlášení a stanoviska čs. delegace k bodům 1 a 2 části II

3. žádá

vládu ČSFR, aby v návaznosti na bod I 3) uvedeného Společného prohlášení neprodleně zahájila s vládou Maďarské republiky jednání v těchto intencích:

- ustavit odbornou komisi, která na základě dohodnuté metodiky vyhodnotí komisí vybrané reálně možné varianty řešení SVD G-N; komise s důrazem na ekologické aspekty vyhodnotí ekonomické, energetické, sociální, protipovodňové, plavební a mezinárodněprávní důsledky jednotlivých variant,

- dohodnout metodiku postupu, základní pojmy a hodnoty, které budou kritérii společného hodnocení,

- systematicky shrnout výsledky již vykonaných vědeckých výzkumů, vzájemně si je vyměnit, případně doplnit chybějící,

- společně posoudit kvalitu, bezpečnostní charakteristiky a technickou způsobilost již hotových objektů, do vědecké a odborné spolupráce zapojit vědecké instituce obou zemí (bezprostředně ekonomicky nezávislé na výstavbě vodních del).

Příloha č. 1: Společné prohlášení delegací výboru pro ochranu životního prostředí Národního shromáždění MR a výborů pro životní prostředí SL a SN Federálního shromáždění ČSFR ze 3. společného jednání konaného ve dnech 27. a 28. 2. 1992 v Praze

Príloha č. 2: Spoločné vyhlásenie výboru pre ochranu životného prostredia Národného zhromaždenia Maďarskej republiky a výborov pre životné prostredie Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o spoločných rokovaniach v dňoch 9. - 11. októbra 1991 v Maďarsku.


J. Syč v.r.
L. Žáček v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Příloha č. 1

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ

delegací výboru pro ochranu životního prostředí Národního shromáždění Maďarské republiky a výborů pro životní prostředí SL a SN Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky ze 3. společného jednání konaného ve dnech

27. a 28. 2. 1992 v Praze

I. Delegace navazujíce na jednání z října 1991 v souvislosti se soustavou vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros ve vzájemné shodě

1. konstatují, že vládní delegace na svých jednáních v Budapešti dne 2. 12. 1991 - což přítomní představitelé obou stran potvrdili - považují záležitost soustavy vodních děl G-N za odborný problém a vypracovaly návrh dohody na ustanovení společné odborně vědecké komise, její složení, náplň, funkci a metodiku práce v souladu s doporučením výboru,

2. potvrzují platnost, naléhavost a směrodatnost východisek, stanovisek a doporučení uvedených ve Společném prohlášení z října 1991.

3. zdůrazňují důležitost těch jednání, která povedou k výměně vědeckotechnických poznatků a odborníků z obou stran za účasti expertů třetích stran.

Vzhledem k významu projednávané problematiky navrhují obě strany, aby jejich parlamenty ovlivnily své vlády ve smyslu Společného prohlášení z října 1991 bodů II. 2a) až e), zejména

- ustanovení a činnosti společné odborně vědecké komise

- ke shrnutí a vzájemné výměně výsledků zatím provedených průzkumů

- ke kontrole kvality a bezpečnostních charakteristik dokončených objektů

- k zapojení akademií věd obou zemí do odborné vědecké spolupráce

4. vyjadřují svá přesvědčení, že rozdílnost názorů ohledně Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros zásadně neovlivňuje všestranně dobré a sousedské vztahy mezi oběma zeměmi. Vyjadřují naději, že i tento problém lze společným úsilím vyřešit v duchu Visegrádského setkání.

II. Delegace v souvislosti s dalšími problémy mají následující stanoviska:

1. maďarská delegace vyjadřuje své stanovisko, podle kterého k posílení vzájemné důvěry a zabránění dalším ekologickým rizikům a škodám, dále v zájmu smyslu a úspěšnosti výzkumů - kromě protipovodňových prací a nutné údržby objektů - je třeba přerušit realizační práce,

2. maďarská delegace považuje za důležité, aby se společné problémy v souvislosti s vodním dílem řešily v rámci nové smlouvy. V zájmu toho navrhuje čs. straně, aby souběžně s prací odborně vědecké komise se začala i příprava nové smlouvy, stanovisko čs. delegace:

- k bodu 1:

čs. strana nevidí důvod k vázání výměny vědeckotechnických poznatků a odborníků (jak vyplývá z bodu I/2) na jakékoliv předběžné podmínky. Jednání odborníků je v zájmu odstranění ekologických rizik a upevnění vzájemné důvěry. Proto čs. strana navrhla zavázat usnesením parlamentu obě vlády, aby jednaly v intencích Společného prohlášení bod II. a) až g) z října 1991

- k bodu 2:

mezistátní smlouva nebyla předmětem jednání výborů. Současná platná smlouva poskytuje možnosti změn, které může navrhnout společná odborná komise a není proto potřebné vypracovávat novou smlouvu.

V Praze dne 28. února 1992

Rott Nándor v.r. Ivan Rynda v.r. Josef Stank v.r.

předseda výboru předseda výboru předseda výboru

pro ochranu ŽP ŽP SL ŽP SN

Národního shromáždění MR FS ČSFR FS ČSFR

Príloha č. 2

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

výboru pre ochranu životného prostredia Národného zhromaždenia Maďarskej republiky a výborov pre životné prostredie Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o spoločných rokovaniach v dňoch

9. - 11. októbra 1992 v Maďarsku

Výbor pre ochranu životného prostredia Národného zhromaždenia Maďarskej republiky a výboru pre životné prostredie Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v duchu krakovského rokovania "3"

I. si vymenili poznatky z legislatívneho procesu pri príprave noriem, týkajúcich sa životného prostredia a jeho jednotlivých zložiek;

1. konštatujú, že východiská a problémy sú v zásade zhodné;

2. dohodli sa na priebežnej výmene legislatívnych predlôh ešte v etapách prípravy a na systematickej spolupráci v zákonodárnej oblasti s cieľom dosiahnuť prepojenie a harmonizáciu zákonov v európskom meradle.

II. Rokovali o Sústave vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros;

1. vo vzájomnej zhode konštatujú, že

a) problematika Sústavy vodných diel je predovšetkým povahy odborno-vedeckej a takto má byť ďalej spoločne posudzovaná a riešená;

b) vlády Maďarskej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky môžu v tomto zmysle pokračovať v rokovaniach pri hľadaní vzájomne prijateľného riešenia súčasnej situácie.

2. Odporučia svojim vládam bezodkladne otvoriť spoločné rokovania v týchto intenciách:

a) ustanoviť odbornú komisiu, ktorá na základe dohodnutej metodiky vyhodnotí komisiou vybrané reálne možné varianty riešenia SVD G-N. Komisia s dôrazom na ekologické aspekty vyhodnotí ekonomické, energetické, sociálne, protipovodňové, plavebné a medzinárodno-právne dôsledky jednotlivých variantov;

b) dohodnúť metodiku postupu, základné pojmy a hodnoty, ktoré budú kritériami spoločného hodnotenia;

c) systematicky zhrnúť výsledky už vykonaných vedeckých prieskumov, vzájomne si ich vymeniť, prípadne doplniť chýbajúce;

d) spoločne posúdiť kvalitu, bezpečnostné charakteristiky a technickú spôsobilosť už hotových objektov;

e) do vedeckej a odbornej spolupráce zapojiť vedecké inštitúcie oboch krajín (bezprostredne ekonomicky nezávislé na výstavbe vodných diel);

f) do ďalších odborných rokovaní je možné, na základe spoločného pozvania, zapojiť expertov z medzinárodných organizácií;

g) maximálne urýchliť priebeh všetkých odporúčaní, uvedených v bodoch a) a f), aby boli minimalizované ekologické škody a na už realizovaných objektoch ekonomické škody a aby ďalšou stavebnou činnosťou nebola predurčená výsledná podoba vodného diela.

3. Poverujú predsedov výborov pre životné prostredie:

a) vytvoriť systém parlamentnej kontroly vládnych orgánov zainteresovaných v tejto záležitosti;

b) pravidelne mesačne sa vzájomne informovať o vyššie uvedených odporúčaniach a ich realizácii a problémoch, ktoré eventuálne bránia pokračovaniu spolupráce.

III. Výbory sa vzájomne zoznámili so zásadami energetických koncepcií svojich štátov, prediskutovali ich v kontexte ochrany životného prostredia a dohodli sa na ďalšej výmene informácií v tejto oblasti.

IV. Výbory prerokovali so zástupcami ministerstva životného prostredia Maďarskej republiky nasledujúci okruh otázok:

1. stav životného prostredia v Maďarskej republike a v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike;

2. prípravu svetovej konferencie o životnom prostredí v Brazílii v roku 1992;

3. problematiku náhrad škôd spojených s pobytom sovietskych vojsk na území obidvoch štátov.

V. Výbory prediskutovali, za účasti zástupcov nevládnych organizácií Maďarskej republiky z oblasti životného prostredia, problematiku životného prostredia pohraničných regiónov obidvoch štátov. Odporúčajú svojim vládam všestranne podporovať ekologickú spoluprácu na obidvoch stranách hraníc.

VI. Česko-slovenská strana navrhla maďarskej strane zoznámenie sa s uznesením konferencie "Nová energetická politika v strednej a vo východnej Európe", konanej v októbri 1990 v Serocku pri Varšave a v prípade záujmu maďarskej strany a súhlasu Poľska a Spolkovej republiky Nemecko navrhli maďarskej strane pripojiť sa k záverom tejto konferencie.

VII. Výbory odporúčajú svojim vládam postupovať pri príprave svojej účasti na svetovej konferencii o životnom prostredí v Brazílii v roku 1992 koordinovane a pokúsiť sa v spolupráci s ďalšími štátmi pripraviť spoločné vystúpenie za oblasť strednej Európy.

VIII. 1. Výbory uskutočnili spoločnú exkurziu do okolia obce Nagymaros, kde boli prijatí starostom mesta Visegrad.

2. Členovia česko-slovenskej delegácie sa zoznámili s činnosťou a poslaním Regionálneho centra ochrany životného prostredia pre strednú a východnú Európu.

3. Členovia výboru pre životné prostredie Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR dňa 9. októbra 1991 sa zúčastnili rokovania výboru pre životné prostredie Národného zhromaždenia Maďarskej republiky.

IX. Česko-slovenská delegácia vysoko oceňuje podporu predsedu Národného zhromaždenia Maďarskej republiky pána Györgya Szabada a podpredsedu pána Alajosa Dornbacha pripravovaným záverom delegácie výborov pre životné prostredie obidvoch parlamentov, ktorú vyjadrili pri prijatí poslancov Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Česko-slovenská delegácia ďakuje poslancom výboru pre ochranu životného prostredia Národného zhromaždenia Maďarskej republiky za prípravu vecného a hodnotného programu, za veľmi korektný a priateľský prístup pri prerokovávaní zložitých otázok, aj za všestrannú starostlivosť a dokonalé organizačné zabezpečenie česko-slovenskej návštevy.

Česko-slovenská delegácia je presvedčená, že uskutočnené vzájomné návštevy výborov životného prostredia obidvoch parlamentov položili dobrý základ neformálnej, úzkej a trvalej spolupráce, ktorá povedie k postupnému zlepšeniu životného prostredia na území obidvoch štátov. K tomu pozýva delegáciu výboru životného prostredia maďarského parlamentu na pokračovanie rozhovorov do Prahy v termíne, ktorý dohodnú tajomníci oboch výborov.

Maďarská strana konštatuje, že konštruktívny prístup a snaha o spoluprácu česko-slovenskej delegácie značne prispela k úspešnosti spoločných rokovaní a s poďakovaním prijíma pozvanie do Prahy na pokračovanie rozhovorov.

V Budapešti dňa 11. októbra 1991

Rott Nándor v.r. Ivan Rynda v.r. Jozef Stank v.r. predseda výboru predseda výboru predseda výboru pre ŽP Národného pre ŽP SŠ pre ŽP SN zhromaždenia Maďarskej FZ ČSFR FZ ČSFR republikyPřihlásit/registrovat se do ISP