USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 298

k plánu kontrolní činnosti federálního ministerstva kontroly na 1. pololetí 1992 (tisk 1251)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. března 1992 schválilo toto usnesení:

Sněmovna lidu a Sněmovna národů

1. s politováním konstatuji, že návrh plánu kontrolní činnosti je vládou předložen Federálnímu shromáždění opožděně,

2. doporučují vládě ČSFR:

- zařadit do plánu kontrolní činnosti prověření rentability vládní letky federálního ministerstva vnitra, její rozsah a optimální obměnu letadlového parku,

- rozšířit kontrolované objekty bodu 9 plánu konstrolní činnosti o ČSČK a nástupnické organizace Svazu invalidů,

- přehodnotit systém odměňování u orgánů federálního ministerstva kontroly (s upozorněním na nutnost podobné úpravy i u orgánů ministerstva kontroly obou republik) a zvážit možnosti zvýšení rozpočtu.


S. Matochová v.r.
F. Mygyar v.r. v z.
Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP