USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 288

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství a o zřízení Zastoupení Komise

Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách, podepsaná dne 11. prosince 1991 (tisk (1322)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. března 1992 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Dohodou mezi Českou a Slovenskou

Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství a zřízení Zastoupení KOMise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách, podepsanou dne 11. prosince 1991.


J. Syč v.r.
L. Žáček v.r. v z.
Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP