USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 287

k závěrečné zprávě vyšetřovací komise Federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 (tisk 1236)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. března 1992 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění

1. bere na vědomí závěrečnou zprávu vyšetřovací komise k objasnění událostí 17. listopadu,

2. žádá vládu ČSFR, aby přijala opatřenní, na jehož základě by bylo umožněno každému občanu ČSFR seznámit se s dokumentací bývalé StB, týkající se jeho osoby,

3. doporučuje vládě ČSFR, aby se obrátila na vládu Ruské federace se žádostí o vydání seznamu a materiálů těch československých občanů, kteří spolupracovali se sovětskou politickou policií - KGB,

4. ukládá předsednictvu FS, aby zprostilo členy komise 17. listopadu i ostatní poslance mlčenlivosti o skutečnostech, které souvisejí se zjištěním komise, že zveřejnění poslanci byli registrováni jako spolupracovníci StB,

5. ukládá předsednictvu FS,

aby v souladu s právními předpisy zpřístupnilo veřejnosti materiály, se kterými pracovala komise 17. listopadu,

6. konstatuje, že vyšetřovací komise FS řádně splnila usnesení č. 34 z 20. 9. 1990 a č. 94 z 10. 1. 1991 a děkuji jejím členům.


P. Toman v.r.
J. Syč v.r.
S. Matochová v.r. v z.
Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP