USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 282

k návrhu pořadu a postupu jednání 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS konané ve dnech 3. - 13. března 1992 (tisk 1349)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. března 1992 schválilo tento návrh pořadu a postupu jednání 20. společné schůze SL a SN FS konané ve dnech 3. - 13. března 1992

1. Informace vyšetřovací komise pro lidská práva a menšiny FS v záležitosti případu pana M. Marečka

2. Vládní návrh zákona o zvýšení důchodu v roce 1992 (tisk 1231) a návrh usnesení výborů SL a SN (tisk 1311)

3. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci, ve znění pozdějších předpisů, ústavní zákon č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR a ústavní zákon č. 91/1960 Sb., Ústava ČSFR ve znění ústavního zákona č. 326/1991 Sb. (tisk 1071/A) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1212) a dodatek k tomuto tisku 1212 a výsledky jednání společného dohodovacího výboru (tisk 1348)

4. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 (tisk 1236) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1250)

5. Zpráva generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního stíhání a výsledcích postihu představitelů bývalého režimu (tisk 892) a informace k této zprávě (dodatek k tisku 892) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1244) a návrh poslaneckého klubu ODA (tisk 1249)

6. Volba členů, předsedy a místopředsedy Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání (tisky 1340, 1342)

7. Vládní návrh zákona o cestovních náhradách (tisk 1086) a usnesení SL a SN (tisk 1313)

8. Vládní návrh zákona o změnách v pěstounské péči (tisk 1161) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1310)

9. Vládní návrh zákona o změnách zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku (tisk 1189) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1312)

10. Vládní návrh zákona o pobytu cizinců na území ČSFR (tisk 1037) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1324)

11. Vládní návrh zákona o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů (tisk 1264) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1326)

12. Vládní návrh zákona o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Čs. červeném kříži (tisk 954) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1328)

13. Vládní návrh zákona o vojenské policii (tisk 1036) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1290)

14. Vládní návrh zákona o zřízení sekretariátu KBSE a výsadách a imunitách tohoto sekretariátu (tisk 1267) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1339)

15. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva o porozumění a přátelství mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Francouzskou republikou, podepsaná v Paříži dne 1. října 1991 (tisk 1072)

16. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci, podepsaná v Krakově dne 6. října 1991 (tisk 1084)

17. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím, podepsaná v Praze dne 11. listopadu 1991 (tisk 1137)

18. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Dohoda mezi ČSFR a Komisí Evropských společenství o zřízení zastoupení Komise Evropských společenství v ČSFR a jeho výsadách a imunitách, podepsaná dne 11. prosince 1991 (tisk 1232)

19. Návrh zákona o platech soudců Nejvyššího soudu ČSFR a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů (tisk 1280) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1325)

20. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tisk 1253) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1344)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích (tisk 1276)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie FMD (1321)

23. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (článek 3 bis), podepsaný v Montrealu dne 10. května 1984 (tisk 1117)

24. Vládní návrh zákona, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění Protokol o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) podepsaný v Bernu dne 20. prosince 1990 (tisk 1226)

25. Vládní návrh na účast ČSFR na mírově operaci OSN v Jugoslávii, včetně vyslání vojenské jednotky a skupiny pozorovatelů (tisk 1322)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů (tisk 1265) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1327)

27. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích (tisk 1257) a návrh usnesení SL a SN (tisk 1343)

28. Plán kontrolní činnosti federálního ministerstva kontroly na I. pololetí 1992 (tisk 1251)

29. Zpráva vlády ČSFR o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. - IV. čtvrtletí 1991 (tisk 1296)

30. Vládní návrh zákona o soustavě daní (tisk 842)

31. Vládní návrh, kterým se předkládají Federálnímu shromáždění ČSFR k vyslovení souhlasu Dohoda mezi ČSFR a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 6. března 1991, Dohoda mezi ČSFR a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 29. dubna 1991, Dohoda mezi ČSFR a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsaná v Oslu dne 21. května 1991 a Dohoda mezi vládou ČSFR a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Praze dne 3. června 1991 (tisk 1210)

32. Návrh zákona o majetkové restituci a rehabilitaci církví a náboženských společností (tisk 955)

33. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci

34. Vládní návrh zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost (tisk 1309)

35. Návrh zákona o podnikání ve vztahu k zahraničí a vývozu a dovozu věcí (tisk 1254)

36. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách, podepsaná v Brně dne 11. září 1991 (tisk 1083)

37. Odpovědi na interpelace poslanců FS

38. Informace ministra hospodářství ČSFR k usnesení SN č. 339 z 2. 10. 1991 k problematice zemědělství (tisk 1009) a návrh usnesení VH SL a SN (tisk 1203)

39. Návrh usnesení FS ČSFR ve věci soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros

40. Návrh zákona, který se mění a doplňuje zákon č. 384/1991 Sb., o ochraně železniční dopravy

41. Večer k 400. výročí narození J. A. Komenského

42. Informace o stavu v železniční a silniční dopravy v ČSFR.


L. Žáček v.r.
J. Syč v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP