USNESENÍ FEDERÁNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 272

ke Zprávě o dodržování lidských práv v ČSFR (tisk 1111)

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. ledna 1992

I. vzalo na vědomí

Zprávu o dodržování lidských práv v ČSFR

II. žádá vládu ČSFR, aby

a) předložila Federálnímu shromáždění doplněk ke zprávě o dodržování lidských práv z hlediska mezinárodních úmluv, které jsou součástí čs. právního řádu,

b) předložila výborům sociálním a kulturním SL a SN FS doplněk ke zprávě o dodržování lidských práv zdravotně postižených občanů a uprchlíků,

c) předkládala Federálnímu shromáždění zprávy o dodržování lidských práv pravidelně dvakrát v kalendářním roce,

d) předložila Federálnímu shromáždění do 15. dubna 1992 materiál obsahující časový výhled legislativních prací, nezbytných pro zajištění plného souladu všech právních předpisů v působnosti federace s Listinou základních práv a svobod a se všemi mezinárodními úmluvami v oblasti lidských práv, které jsou součástí čs. právního řádu,

e) předložila Federálnímu shromáždění ještě do konce tohoto volebního období návrhy

- tiskového zákona, jímž bude nahrazen dosavadní zákon č. 81/ 1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů,

- zákona o nadacích,

- zákona o zřízení úřadu pověřence (ombudsmana) pro lidská práva,

- zákona o výběru kandidátů na členy mezinárodních soudů a zástupce ČSFR v mezinárodních komisích v oblasti lidských práv,

f) předložila koncepci vlády ČSFR v oblasti výchovy k lidským právům, včetně úlohy televize a rozhlasu, a konkrétní představy o zapojení se do Dekády výchovy k lidským právům,

g) předložila Federálnímu shromáždění do 15. dubna 1992 zásady politiky k mezinárodním a etnickým menšinám, včetně menšiny romské, a koncepci rozdělení položky Všeobecné pokladní správy, která je určena k podpoře národností žijících v ČSFR,

h) předložila koncepci zřízení a činnosti zvláštního federálního orgánu státní správy s přímou výkonnou, poradní, iniciativní a kontrolní pravomocí v oblasti lidských práv,

i) předložila Federálnímu shromáždění zprávu o činnosti zástupce ČSFR v komisi OSN pro lidská práva,

j) zajistila prostřednictvím zástupce ČSFR v komisi pro lidská práva poskytování dokumentů přijatých touto komisí Federálnímu shromáždění,

k) posoudila možnost přistoupení ČSFR ke středisku Sever-Jih, působícímu v oblasti výchovy k lidským právům a záchrany životního prostředí v rámci Rady Evropy a Evropských společenství, a o výsledku informovala Federální shromáždění,

l) průběžně informovala Federální shromáždění o dotazech nebo stížnostech mezinárodních organizací působících na půdě OSN a Rady Evropy nebo přidružených k OSN či Radě Evropy na nesoulad jednotlivých čs. zákonů s mezinárodními závazky ČSFR v oblasti lidských práv a o reakcích vlády na takové dotazy a stížnosti,

m) přijala ve své vlastní působnosti opatření směřující k zamezení veřejné interpretace romské kriminality jako kriminality zvláštního druhu,

n) urychleně přistoupila k vypracování prováděcích předpisů k jednotlivým ustanovením Listiny základních práv a svobod

III. doporučuje místopředsedovi vlády ČSFR RNDr. Jozefu Mikloškovi, aby zahájil jednání s místopředsedy vlád SR a ČR, odpovědnými za oblast lidských práv, a s ministry školství SR a ČR s cílem dohodnout postup při výchově k lidským právům, včetně zahrnutí problematiky Listiny základních práv a svobod do výchovně vzdělávacího procesu na vysokých i středních školách.

F. Houška v.r.
M. Pohanka v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP