USNESENÍ FEDERÁNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 266

k návrhu na pověření komise pro lidská práva a menšiny

k přešetření postupu Generální prokuratury ČSFR, Generální prokuratury ČR ve věci případu pana Miloslava Marečka

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. ledna 1992 schválilo toto usnesení:

Sněmovna lidu a Sněmovna národů Federálního shromáždění pověřují parlamentní komisi pro lidská práva a menšiny, aby se neprodleně zabývala všemi souvislostmi případu hladovky pana Miloslava Marečka a pokusila se nalézt ze vzniklé situace východisko.

Zároveň vyzývá generálního prokurátora ČSFR, generálního prokurátora ČR, aby komisi při šetření této věci poskytli veškerou potřebnou součinnost.

Sněmovna lidu a Sněmovna národů podle § 91 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění dávají komisi pro lidská práva a menšiny pravomoci vyšetřovací komise v této věci.

M. Pohanka v.r.
F. Houška v.r.
v z. Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění




Přihlásit/registrovat se do ISP